Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Актуелно    Закључак о постављању законског заступника

Закључак о постављању законског заступника

31. 08. 2018.

На основу члана 16. став 1. и 3. и члана 160.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007 ....30/18) , Министарство финансија - Пореска управа -  Филијала  Нова Варош , доноси:

 З А К Љ У Ч А К

1.Пореском обвезнику LENACO FRUCHT ДОО, Прибој, Бучје бб, ПИБ:108401958. ПОСТАВЉА се заступник по службеној дужности - адвокат Голубовић Комлен из Прибоја, у пореском поступку обрачунавања и уплате ПДВ за период од 01.04.2017 до 30.04.2018.године,  обрачунавања и плаћања пореза и доприноса по одбитку – обједињена наплата за период од 01.04.2017 до 07.06.2018.године , који се води по предмету Министарства финансија - Пореске управе -  Филијала  Нова Варош број: 47-00071/2018-0074-000 од 07.06.2018.године, због тога што порески обвезник односно његово одговорно лице Ђорђевић Здравко ЈМБ:0409962710102 очигледно избегава да учествује у поступку теренске контроле и ако је његово учешће обавезно, и зато што се седиште правног лица не налази у месту и на адреси наведеној у пријави за регистрацију прописаној актом из члана 27. став 5. овог закона или у евиденционој пријави за ПДВ, која је уређена прописима о порезу на додату вредност. 

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност почев од дана пријема овог закључка па све док порески обвезник сам не отпочне са учешћем у овом пореском поступку или не одреди пуномоћника који ће га заступати у управној ствари из тачке 1. овог закључка.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку ("Службени гласник РС", бр. 55/2004).

4. Против овог закључка жалба није дозвољена.


О б р а з л о ж е њ е

Министарство финансија - Пореска управа -  Филијала  Нова Варош, покренула је порески поступак обрачунавања и уплате ПДВ за период од 01.04.2017 до 30.04.2018.године,  обрачунавања и плаћања пореза и доприноса по одбитку – обједињена наплата за период од 01.04.2017 до 07.06.2018.године, код LENACO FRUCHT ДОО, Прибој, Бучје бб, ПИБ:108401958 у предмету број: 47-00071/2018-0074-000 од 07.06.2018.године у коме је странка порески обвезник из диспозитива овог закључка.

Порески инспектори теренске контроле Цвијовић Драгана, службена легитимација бр. 240537 и Павловић Љубиша службена легитимација бр.240541, поступајући по налогу за теренску контролу Пореске управе Филијала Нова Варош, бр. 47-00071/2018-0074-000 од 07.06.2018. год. у циљу уручења истог одговорном лицу и извршења контроле обрачунавања и уплате ПДВ за период од 01.04.2017 до 30.04.2018.године,  обрачунавања и плаћања пореза и доприноса по одбитку – обједињена наплата за период од 01.04.2017 до 07.06.2018.године код  пореског обвезника LENACO FRUCHT ДОО, Прибој, Бучје бб, ПИБ:108401958. дана 07.06.2018.год. изашли су на терен и тражила наведену адресу седишта пореског обвезника. На наведеној адреси тј. селу удаљеном од места Прибој око 30 км. налазиле су се сеоске куће. Инспектори су се распитивали код случајних пролазника, становника поменутог села, да ли неко зна да у том селу послује поменуто привредно друштво али су остали без информација јер су сви категорички тврдили да у том селу нема ниједно привредно друштво нити се ту обавља било каква привредна активност. Инспектори су приликом проласка кроз село настојали да уоче да ли негде постоји истачена фирма контролисаног пореског обвезниак али то нису успели да уоче.

Како нису нашли седиште пореског обвезника, порески инспектори су претражили базу података са којом располаже Пореска управа неби ли нашли број телефона или Мејл адресу контролисаног пореског обвезника али у бази података Пореске управе није било тих података.

Дана 07.06.2018.год. на адресу седишта, поштом је послат позив странци да дође у просторије Пореске управе дана 13.06.2018.год. у 10 часова ради уручења налога за контролу и обављања теренске контроле, односно ради достављања на увид пословне документације. Порески обвезник се није одазвао упућеном позиву, при чему се није јавио ни на назначени телефон у позиву који је написан уколико је позвани спречен да дође у назначено време. Дана 14.06.2018.год. пошта је Пореској управи вратила упућено писмено пореском обвезнику са објашњењем да је достава покушана али да је примаоц непознат.

Из свега наведеног је утврђено да порески обвезник није доступан контроли и да није поднео потребну документацију која је неопходна Пореској управи у циљу вршења контроле.

О предузетим радњама у поступку контроле сачињен је записник о садржини предузетих радњи број 47-00071/2018-0074-007 од 13.08.2018. године, иста је приложена у прилогу аката у омоту списа.

На основу претходно наведеног, стекли су се законски услови из члана 16. став 1. тачка 1. и 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији да Пореска управа у конкретном предмету пореском обвезнику постави заступника по службеној дужности ради вођења покренутог поступка.

Наиме, одредбом члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да Пореска управа по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката поставља заступника пореском обвезнику када је очигледно да порески обвезник  избегава да учествује у пореском поступку и пореском обвезнику чије се седиште правног лица не налази у месту и на адреси наведеној у пријави за регистрацију прописаној актом из члана 27. став 5. овог закона или у евиденционој пријави за ПДВ, која је уређена прописима о порезу на додату вредност. 

Са напред изнетог, применом члана 16. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, донет је закључак као у диспозитиву.

Одредбом члана 16. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да заступнику по службеној дужности припада награда и накнада трошкова према тарифи коју прописује министар надлежан за послове финансија.

Висина новчане награде и накнаде трошкова заступнику по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку (Службени гласник РС", бр. 55/2004).

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да против закључка о постављењу заступника по службеној дужности жалба није дозвољена.

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        Директор филијале

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                               Илић Томислав