Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

03. 10. 2018.

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Ниш, по службеној дужности, на основу члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-други закон, 62/06-други закон, 61/07, 20/09, 72/09-други закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14,  112/15, 15/16, 108/16 и 30/18), доноси:

                                                                          З А К Љ У Ч А К

ПОСТАВЉА СЕ ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ, адвокат из Ниша,улица Синђелићев трг 4/11, ЗА ЗАСТУПНИКА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, пореском обвезнику - правном лицу „Iva cosmetics Line“ ДОО, Ниш,  са пословним седиштем у Нишу, Булевар Цара Константина 82-84, по захтеву Одељења за теренску контролу - Пореске управе, Филијала Ниш, број: 47-00577/2018-0073 од 28.09.2018. године, због тога што се порески обвезник не налази на наведеној адреси, односно није доступан за  контролу, а његово учешће у поступку је обавезно.

Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност све док порески обвезник сам не отпочне са учешћем у пореском поступку, или не одреди заступника који ће га заступати у пореском поступку, односно до окончања поступка контроле.

Награду и надокнаду трошкова заступника по службеној дужности исплаћује Пореска управа према Тарифи о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку («Службени гласник Републике Србије» број 55/04, 59/13).

Жалба против овог закључка није дозвољена.

 О б р а з л о ж е њ е

Министарство финансија  - Пореска управа - Филијала Ниш, покренула је   поступак пореске контроле, код пореског обвезника „Iva cosmetics Line“ ДОО, Ниш,  са пословним седиштем у Нишу, Булевар Цара Константина 82-84,  по налогу за контролу број: 47-00577/2018-0073-000 од 17.08.2018. године.

Како се порески обвезник не налази на наведеној адреси, односно недоступан је за контролу, а његово учешће је неопходно у пореском поступку, Одељење теренске контроле, Пореске управе - Филијале Ниш, је захтевом број: 47-00577/2018-0073 од 28.09.2018. године, затражило постављање заступника по службеној дужности, у  поступку теренске контроле обрачунавања и плаћања пореза и доприноса по одбитку –обједињена наплата за период 22.07.2016. – 22.12.2017.године.

Поступајући по налогу, инспектор Одељења за теренску контролу је, у покушају да се уручи налог за контролу, одговорном лицу у правном лицу директору Хочевар Ђорђу, на адресу пословног седишта правног лица у Нишу, Булевар Цара Константина 82-84 Ниш, утврдио да се порески обвезник не налази на регистрованој адреси седишта правног лица по решењу о регистрацији из АПР-а,  односно да се ради о пореском обвезнику недоступном контроли.

До дана подношења захтева за постављање заступника по службеној дужности, из напред наведених разлога, порески инспектор теренске контроле није успео да обезбеди присуство пореског обвезника, те су се стекли услови за примену члана 16. став 1. тачка  1) Закона о пореском поступку и пореској администрацији,  за постављање  заступника по службеној дужности пореском обвезнику који је недоступан за контролу.

Одредбом члана 16. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је да  Пореска управа, по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката, поставља  заступника:

1) пореском обвезнику чије се седиште не налази у месту и на адреси наведеној у пријави за регистрацију прописаној актом из члана 27. став 5. овог закона или у евиденционој пријави за ПДВ, која је уређена прописима о порезу на додату вредност;

2) нерезиденту који није у року из члана 14. став 2. овог закона обавестио Пореску управу о свом пореском пуномоћнику;

3) непознатом власнику имовине која је предмет пореског поступка;

4) пореском обвезнику који очигледно избегава да учествује у пореском поступку, ако је његово учешће обавезно;

5) осумњиченом приликом саслушања због постојања основа сумње да је учинио кривично дело за које је прописана казна затвора од осам година или тежа казна.

Ако је порески обвезник физичко лице које није пословно способно, а нема законског заступника, Пореска управа поставља заступника по службеној дужности из реда лица из става 1. овог члана и о томе одмах обавештава орган старатељства. Адвокат је заступник по службеној дужности пореском обвезнику из диспозитива овог Закључка у складу са Инструкцијом за поступање Пореске управе у вези постављања заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку број 021-164/2007-10 од 15.05.2008. године, по редоследу са списка адвоката који је доставила Адвокатска комора.

Применом члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, донет је закључак као у диспозитиву.

Висина новчане награде и накнада трошкова заступника по службеној дужности прописани су  Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку.

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је да против овог Закључка жалба није дозвољена.

  Закључак:

- објавити на огласној табли Филијале Ниш

- доставити заступнику по службеној дужности

 

 

                                                                                                

                                                                                 Д И Р Е К Т О Р

 

                                                                                                                               Мића Јеремић