Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

05. 09. 2019.

На основу члана 16. став 4. и члана 160.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Сл. гласник РС, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/13, 108/13,  68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 и 95/2018), Министарство финансија - Пореске управе - Филијала Нови Пазар, доноси:                                        

З А К Љ У Ч А К

 

1. Привредном друштву GVN INTERNACIONAL COMPANY „D.O.O, Нови Пазар, ул. Рифата Бурџевића бр. 15, ПИБ: 110230286, ПОСТАВЉА се заступник по службеној дужности - адвокат Каришик Салих из Новог Пазара, ул. Рифата Бурџевића 34/2, у пореском поступку пореске контроле обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност, обарачунавања и плаћања пореза и доприноса по одбитку - обједињена наплата  за период 01.01.2018 - 30.06.2019. године и обрачунавање и плаћање пореза на добит правних лица; за период 01.01.2018. - 31.12.2018 године, код Привредног друштва GVN INTERNACIONAL COMPANY „D.O.O, Нови Пазар, ул. Рифата Бурџевића бр. 15, ПИБ: 110230286,  који се води по предмету Министарства финансија - Пореске управе - Филијала Нови Пазар, број: 47-00155/2019-0075-000 број предмета: 2328366503  од 27.08.2019. године.

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност почев од дана пријема овог закључка па све до оканчања  пореског  поступка из тачке 1. овог закључка.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку ("Службени гласник РС", бр. 55/2004).

4. Против овог закључка жалба није дозвољена.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала  Нови Пазар, покренула је поступак пореске контроле обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност, обарачунавања и плаћања пореза и доприноса по одбитку - обједињена наплата за период. 01.01.2018. - 30.06.2019. године и обрачунавање и плаћање пореза на добит правних лица ; за период 01.01.2018. - 31.12.2018. године, код Привредног  друштва  GVN INTERNACIONAL COMPANY „D.O.O, Нови Пазар, ул. Рифата Бурџевића бр. 15, ПИБ: 110230286, на основу налога за контролу број: 47-00155/2019-0075-000 од 27.08.2019. године.

По добијању налога за контролу од 27.08.2019 године  код напред  наведеног пореског обвезника   порески инспектор је позвао одговорно лице пореског обвезника на број мобилног телефона 0691975303, који се налази у евиденцији којој располаже Пореска Управа, у 13 часова који се није јавио на позив исто тако дана 28.08.2019. године из агенције за књиговодствене услуге „Рамовић“ из Новог Пазара у 11,20 часова позвано је телефонским путем оговорно лице на број мобилног телефона 0691975303 и исти се јавио и саопштио да има приватних проблема да се налази у болници и да неможе да учествује у контроли и потпише налог за контролу. У  разговору са овлашћеним књиговођом дошло се до сазнања да је одговорно лице пореског обвезника страни држављанин и да они са њим немају никакав контакт од априла месеца 2019. године да се нејавља на позиве са мобилних телефона и да се неналази у граду. Како је из свега напред  недвосмислено утврђено да овлашћено и одговорно лице избегава учешће у поступку контроли те се дошло,да закључка да су се сеткли услови за постављање Законског заступника по службеној дужности за ову контролу по напред наведеном налогу.

На основу напред изнетог стекли су се законски услови из члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији да Пореска управа у конкретном предмету код привредног  друштва  GVN INTERNACIONAL COMPANY „D.O.O, Нови Пазар, ул.Рифата Бурџевића бр.15, ПИБ: 110230286 , постави заступника по службеној дужности ради вођења покренутог поступка.

Наиме, одредбом члана 16. Став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да Пореска управа по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката поставља заступника у случају када порески обвезник очигледно избегава да учествује у пореском поступку,ако је његово учешће обавезно.

Висина новчане награде и накнаде трошкова заступнику по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку (Службени гласник РС", бр. 55/2004).

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да против закључка о постављењу заступмика по службеној дужности жалба није дозвољена.

                                                                                                               

                                                                                                                 ДИРЕКТОР

                                                                                                              Изет Муртезић