Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

19. 09. 2019.

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Крагујевац решавајући по жалби пореског обвезника Милетић Драган, власник УР „ТАНГО КАФЕ“ са седиштем у Крагујевцу, улица Карађорђева број 28, ПИБ: 108777794, изјављеној на решење ове управе број: 433-22-12614/2018-К4А06 од 25.02.2019. године, којим је укинуто решење о одложеном плаћању пореског дуга број:  049-433-22-12614/2018-К4А06-2 од 07.12.2018. године, на основу члана 11. и члана 148. став 1. 2 и 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, („Сл. гласник РС“ број 80/2002,...95/18), доноси: 

З А К Љ У Ч А К

О Б У С Т А В Љ А  С Е  поступак по жалби број: 049-433-00-06301/2019-К4А06 од 14.03.2019. године, коју је поднео порески обвезник Милетић Драган  власник УР „ТАНГО КАФЕ“ са седиштем у Крагујевцу, улица Карађорђева број 28, ПИБ: 108777794,  на решење број: 433-22-12614/2018-К4А06 од 25.02.2019. године  којим је укинуто решење о одложеном плаћању пореског дуга број:  049-433-22-12614/2018-К4А06-2 од 07.12.2018. године.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 

Ожалбеним решењем укинуто је одлагање плаћање пореског дуга на рате број: 049-433-22-12614/2018-К4А06-2 од 07.02.2018. године јер порески обвезник Милетић Драган, власник УР „ТАНГО КАФЕ“ са седиштем у Крагујевцу, улица Карађорђева број 28, ПИБ: 108777794 није уредно измиривао текуће пореске обавезе укључујући и рате одложеног плаћања.

Порески обвезник је дана 08.03.2019. године примио решење којим се укида одлагање плаћање пореског дуга број: 433-22-12614/2018-К4А06 од 25.02.2019. године и благовремено изјавио жалбу на наведено решење.

У жалби заведеној под бројем: 049-433-00-06301/2019-К4А06 од 14.03.2019. године

Порески обвезник Милетић Драган власник УР „ТАНГО КАФЕ“ са седиштем у Крагујевцу, улица Карађорђева број 28, ПИБ: 108777794,  у просторијама  Пореске  управе,  Филијала  Крагујевац,  изјавио је дана 10.04.2019. године на записник бр. 049-433-00-06301/2019-К4А06-З да одустаје од  жалбе  број: 049-433-00-06301/2019-К4А06 коју је  поднео 14.03.2019. године на  решење број:  433-22-12614/2018-К4А06 од 25.02.2019. године  којим је укинуто решење о одложеном плаћању пореских обавеза број: 049-433-22-12614/2018-К4А06-2 од 07.12.2018. године.

Порески обвезник је упознат са последицама које проистичу давањем ове изјаве, а на основу Закона.

Чланом 148. став 2. Закона прописано је да ако порески обвезник одустане од жалбе, поступак по жалби обуставља се закључком.

Против овог закључка жалба није дозвољена, нити се може покренути управни спор  у складу са чл. 146. став 3. Закона о општем управном поступку ( „Сл. гл. РС"  бр. 18/16. и 95/18.)

                                                                                    Директор                                                                          

                                                                         Светлана Тодоровић