Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Актуелно    Потребно Вам је ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ?

Потребно Вам је ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ?

03. 08. 2013.

Сви корисници портала Е-порези од 01. марта 2019. године, могу да добију пореска уверења електронским путем. За приступ порталу Е-порези неопходан је електронски дигитални сертификат, док је провера веродостојности електронског уверења могућа без електронског сертификата.

Подношење захтева за издавање пореског уверења

Поступак за издавање пореског уверења покреће се по захтеву пореског обвезника, његовог законског заступника, овлашћеног представника или пуномоћника.

Захтев за издавање пореског уверења по правилу се подноси у писменој форми. Захтев се подноси надлежној организационој јединици Пореске управе. Надлежност организационе јединице Пореске управе се утврђује према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

Захтев треба да буде поднет од стране овлашћеног лица, уредно попуњен тачним подацима и потписан. Ако захтев подноси порески обвезник, правно
лице,  исти мора бити потписан од стране овлашћеног лица у правном  лицу. Уколико захтев уместо пореског обвезника подноси овлашћено лице неопходно је уз захтев приложити и доказ (пуномоћје), којим се потврђује да је лице које подноси захтев у име пореског обвезника његов законски заступник, овлашћени представник или пуномоћник. Када се ради о правном лицу или предузетнику, пуномоћје мора бити потписано од стране овлашћеног лица пореског обвезника у чије име се подноси захтев.  Пуномоћје не мора бити оверено од стране надлежног органа и не мора бити у прописаној форми. Пуномоћник за предају захтева за издавање пореског уверења или преузимање истог свој идентетитет доказује на основу јавне исправе (лична карта, саобраћајна дозвола, пасош и сл.). Провера индентитета пуномоћника се врши непосредно приликом предаје захтева за издавање пореског уверња од стране запосленог који је задужен за пријем истог (радника на писарници или шалтеру у организационој јединици пореске управе).У случају да је захтев предат од стране пуномоћника исто лице може и преузети захтевано уверење и није потребно да поново доноси овлашћење од стране лица на кога се односи уверење. Приликом давања пуномоћја није потребно да се исто потпише у самој организационој јединици пореске управе већ је само битно да лице које предаје захтев или преузима захтевано уверење има пуномоћје од стране лице у чије име и врши предају захтева/преузимање уверења.

Захтев садржи следеће обавезне елементе: податке о подносиоцу захтева (име и презиме, ЈМБГ, адресу становања, назив правног лица, ПИБ, матични број седиште), период за који се захтев подноси, назив евиденције из које је потребно дати податке, сврху подношења захтева.

Пример обрасца захтева доставља се у прилогу упутства и чини његов саставни део, a мoже се преузети и на сајту Пореске управе. Све организационе јединице Пореске управе су дужне да пример обрасца захтева учине доступним пореским обвезницима, као и свим запосленим радницима.

Уз захтев се прилаже и доказ о плаћеној републичкој административној такси према Тарифи републичких административних такси, која је саставни део Закона о републичким административним таксама.

У случају да порески обвезник у захтеву тражи издавање више примерака уверења, сходно члану 8. став 1. наведеног Закона дужан је да таксу плати за сваки издати примерак.

Плаћања републичке административне таксе за издавање пореског уверења ослобођени су обвезници из члана 18. истог закона.

Пореско уверење се пореском обвезнику издаје

истог дана кад је странка поднела захтев,  а најкасније у року од осам дана

(члан 29. став 3. Закона о општем управном поступку).

 

 Сврхе за које Пореска управа врши издавање уверења подносиоцу захтева

 На основу података о којима се води службена евиденција, а са којима располажу одговарајуће јединице Пореске управе, пореском обвезнику се на његов захтев издаје уверење о плаћеном порезу и то најчешће у циљу:

Сврха издавања пореског уверења

Административна такса/износ таксе у РСД

овера здравствене књижице (власник радње, пољопривредник,
свештеник, верски службеник)

НЕ

остваривања права из области финансијске подршке породици са
децом 

НЕ

накнаде за време породиљског одсуства 

НЕ

одсуства са рада ради неге детета 

НЕ

одсуства са рада ради посебне неге детета 

НЕ

дечијег додатка 

НЕ

уписа детета у вртић - предшколску установу 

НЕ

остваривања права из области социјалне заштите - право на материјално обезбеђење  

НЕ

учествовања на тендеру, јавне набавке 

ДА/640,00

добијања визе 

ДА/640,00

војна питања

НЕ

студентска питања 

НЕ

ради уписа радног стажа (фонд ПИО) 

НЕ

добијања кредита 

ДА/640,00

одобравања лизинга 

ДА/640,00

субвенције закуп 

НЕ

тезге 

ДА/640,00

подношења захтева за кредит код банке 

ДА/640,00

ради остваривања подстицајних средстава у пољопривреди 

НЕ

мировању радног стажа ПИО 

НЕ

по захтеву нерезидената 

ДА/640,00

трансфер новца 

ДА/640,00

разно 

ДА/НЕ