Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

З А К Љ У Ч А К

23. 07. 2020.

На основу члана 16. став 1. и 3. и члана 160.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 и 86/19 ), Министарство финансија - Пореске управа – Филијала Звездара , доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

1.Пореском обвезнику Друштву за трговину и услуге   „ALI COMPANY“ ДОО,Београд , Ватрослава Јагића 2,  ПИБ: 108454461

ПОСТАВЉА се заступник по службеној дужности – адвокат Ивана Р. Вулићевић, Маричка 032 , Београда, ПИБ: 107512442,  у поступку  пореске контроле обрачунавања и плаћања пореза на диодату вредност за период 01.01.2017. год. до 30.06.2017. год. и обрачунавања и плаћања  пореза и доприноса по одбитку-обједињена наплата  за период 01.01.2017.-30.06.2017.год. по налогу за контролу 47-00107/2020-0022-000 од 15.07.2020. год. Пореске управе Филијала Звездара,  због тога што се порески обвезник не налази на регистрованој адреси седишта и због тога што очигледно избегава да учествује у пореском поступку контроле.

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност почев од дана пријема овог закључка па све док порески обвезник сам не отпочне са учешћем у овом пореском поступку или не одреди пуномоћника који ће га заступати у управној ствари из тачке 1. овог закључка.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку ("Службени гласник РС", бр. 55/2004).

4. Против овог закључка жалба није дозвољена.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Звездара, покренула је поступак пореске контроле обрачунавања и плаћања пореза на диодату вредност за период 01.01.2017. год. до 30.06.2017. год. и обрачунавања и плаћања  пореза и доприноса по одбитку-обједињена наплата  за период 01.01.2017.–30.06.2017. год. по налогу за контролу број: 47-00107/2020-0022-000 од 15.07.2020. год. у коме је странка порески обвезник Друштву за трговину и услуге „ALI COMPANY“ ДОО,Београд , Ватрослава Јагића 2, ПИБ: 108454461.

У пореском поступку утврђено да се порески обвезник не налази на регистрованој адреси седишта привредног друштва Друштвиу за трговину и услуге   „ALI COMPANY“ ДОО, Београд, Ватрослава Јагића 2, ПИБ  о чему је сачињен записник садржини предузетих радњи  бр.: 47-00107/2020-0022-007 од  17.07.2020. године. У поступку контроле  утврђено је да пријављен број  телефона за  контакт је број Есада Рушевић, а да Душан Пешић, законски засутпник, коме је издата лична карта ИД 000100092768 од 17.02.2017. није доступан пореској контроли.

Како законски заступник није доступан, односно  избегава да учествује у пореском поступку контроле, на основу чега су се стекли законски услови из члана 16. став 1. тачка 1) и 4) Закона о пореском поступку и пореској администрацији, да Пореска управа у конкретном предмету пореском обвезнику постави заступника по службеној дужности ради вођења покренутог поступка.

Наиме, одредбом члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да Пореска управа по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката поставља заступника пореском обвезнику и у случају када се седиште пореског обвезника не налази на адреси наведеној у пријави за регистрацију (тачка 1.) и у случају када очигледно избегава да учествује у пореском поступку, ако је његово присуство обавезно (тачка 4.).

Са напред изнетог, применом члана 16. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, донет је Одредбом члана 16. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да заступнику по службеној дужности припада награда и накнада трошкова према тарифи коју прописује министар надлежан за послове финансија.

Висина новчане награде и накнаде трошкова заступнику по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку (Службени гласник РС", бр. 55/2004).

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да против закључка о постављењу заступника по службеној дужности жалба није дозвољена.

Директор

Ивана Драгањац