Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

06. 08. 2020.

На основу члана 16. став 1. и 3. и члана 160. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Сл. гласник РС, бр. 80/02, ... и 86/19), Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Звездара, доноси

                                                                       З А К Љ У Ч А К

 1. Пореском обвезнику „BEA TRAVEL“ доо, Београд (Звездара), Вељка Дугошевића бр. 18-А, ПИБ: 105140464, ПОСТАВЉА се заступник по службеној дужности - адвокат КАТАРИНА ВУЛОВИЋ, из  Београда, ул. Браће Рибникар 48/1, у поступку пореске контроле обрачунавања и плаћања пореза и доприноса по одбитку – обједињена наплата за период 06.06.2017. до 21.09.2017. године, који се води по предмету Министарства финансија - Пореске управе - Филијала Звездара, број: 47-00121/2020-0022-000 од 03.08.2020. године, због тога што се порески обвезник не налази на регистрованој адреси седишта и одговорно лице није доступно за учешће у пореском поступку контроле.

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност почев од дана пријема овог закључка па све док порески обвезник сам не отпочне са учешћем у овом пореском поступку или не одреди пуномоћника који ће га заступати у управној ствари из тачке 1. овог закључка.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку (Службени гласник РС, бр. 55/2004).

4. Против овог закључка жалба није дозвољена.

 

О б р а з л о ж е њ е

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Звездара, покренула је порески поступак за контролу обрачунавања и пореза и доприноса по одбитку – обједињена наплата за период 06.06.2017. до 21.09.2017. године у предмету број: 47-00121/2020-0022-000 од 21.09.2020. године, у коме је странка порески обвезник из диспозитива овог закључка.

Како је у пореском поступку утврђено да се порески обвезник не налази на регистрованој адреси седишта привредног друштва „BEA TRAVEL“ доо, Београд (Звездара), Вељка Дугошевића бр. 18-А, ПИБ: 105140464, о чему је сачињена Службена белешка бр: 47-00121/2020-0022-007 од 04.08.2020. године, у којој је констатовано следеће:

- Пореском обвезнику је решењем пореске управе број 43-01-1/18-K0085/1919 од 21.06.2018. године привремено одузет ПИБ.

- Изласком на терен дана 04.08.2020. године утврђено је да на адреси Вељка Дугошевића бр. 18А нема видног обележја привредног друштва „BEA TRAVEL“ доо.

- Број телефона који се налази у евиденцији Пореске управе није број телефона пореског обвезника.      

Како је у пореском поступку утврђено да се порески обвезник не налази на регистрованој адреси седишта и одговорно лице није доступно за учешће у пореском поступку, стекли су се законски услови из  члана 16. став 1. тачка 1. и 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији да Пореска управа у конкретном предмету пореском обвезнику постави заступника по службеној дужности ради вођења покренутог поступка.

Наиме, одредбом члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да Пореска управа по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката поставља заступника пореском обвезнику и у случају када се седиште пореског обвезника не налази на адреси наведеној у пријави за регистрацију (тачка 1.) и у случају када очигледно избегава да учествује у пореском поступку, ако је његово присуство обавезно (тачка 4.).

На основу напред изнетог, применом члана 16. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, донет је закључак као у диспозитиву.

Одредбом члана 16. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да заступнику по службеној дужности припада награда и накнада трошкова према тарифи коју прописује министар надлежан за послове финансија.

Висина новчане награде и накнаде трошкова заступнику по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку (Службени гласник РС, бр. 55/2004).

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да против закључка о постављењу заступмика по службеној дужности жалба није дозвољена.

 

                                                                                                     

                                            Директор

                                     Ивана Драгањац