Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари за пореског обвезника “ I.S.N. AUTOMOTIVE ” Д.О.О. са седиштем у Шапцу

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари за пореског обвезника “ I.S.N. AUTOMOTIVE ” Д.О.О. са седиштем у Шапцу

ПИБ 105179574

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Шабац у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари, за пореског обвезника “ I.S.N. AUTOMOTIVE ” Д.О.О., ПИБ 105179574 са седиштем у Шапцу ул.Обилазни пут бр.бб,   на основу чланова 99. и 104. Закона о пореском поступку и пореској адмнистрацији(“Сл. гласник РС” бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05 - др.закон, 85/05 – др.закон,62/06 – др.закон ,63/06 – испр. др.закона, 61/07, 20/09, 72/09 – др.закон, 53/10, 101/11, 2/12 – испр., 93/12, 47/13 и 108/13) и члана 192. Закона о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ” бр. 33/97, 31/01) и (“Сл.гласник РС” бр.30/10) објављује

ОГЛАС

о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

1. Одређује се прво (поновно) рочиште за продају покретних ствари у поступку принудне наплате пореске обавезе пореског дужника “ I.S.N. AUTOMOTIVE ” из Шапца , ПИБ 105179574, са седиштем и Шапцу ул. Обилазни пут бр.бб путем усменог јавног надметања и то:

Нови резервни делови (механика, лимарија, електроника, уља и мазива) и остали потрошни материјал за путнички и теретни програм возила марке MERCEDES, укупно 1606 ставки према спецификацији из записника бр.433-1-2/13-35ПЛ-2 од 21.02.2014 год. Процењена вредност пописаних покретних ствари износи  8.442.948,81 динара (осаммилиона четиристотинечетрдесетдвехиљаде деветстотоначетрдесетосам динара и осамдесетједна парa).

Спецификација се на захтев заинтересованих понуђача може добити у просторијама Пореске управе Филијала Шабац, ул.Карађорђева бр.2, соба бр.3 или прегледати на сајту Пореске управе.

2. Продаја ће се одржати 25.04.2014. године са почетком у 11,00 часова, у просторијама - Пореске управе – Филијала Шабац ул. Карађорђева бр.2 у Шапцу соба бр.8.

3. Продаја покретних ствари врши се путем усменог јавног надметања.

4. Покретне ствари се продају у виђеном стању без права на рекламацију.

5. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари из става 1. овог члана.

6. Забрана за лица из тачке 5. овог Огласа односи се и на препродају купљених ставри, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

7. Учесници на лицитацији су дужни да донесу потврду издату од стране надлежне Пореске управе о измиреним  пореским обавезама, а овлашћени представник правног лица дужан је да приложи овлашћење о заступању.

8. На овом рочишту, у смислу овог закона, сматра се усмено јавно надметање на коме учествују најмање два понуђача. Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају ствари јави само један понуђач, покретне ствари могу се продати том понуђачу непосредном погодбом.

9. На првом усменом јавном надметању, као и у року одређеном за продају непосредном погодбом, покретне ствари се не могу продати по цени нижој од 60% процењене почетне  вредности. Продајна цена представља основицу за обрачун пореза на додату вредност, који плаћа купац по пореској стопи од 20 %.

10. Купац – најбољи понуђач дужан је да цену по којој му је продата покретна ствар, уплати у року од 8 (осам) дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари (члан 104. став.6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији), и у року од 3 дана након уплате преузме робу о свом трошку. У случају да купац покретне ствари у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари не уплати износ за који му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, и исти не може бити понуђач у даљем поступку продаје те покретне ствари.

11. Покретне ствари се могу разгледати дана 23 и 24.04.2014 године, у времену од 11 до 13 часова у  просторијама пореског обвезника “ I.S.N. AUTOMOTIVE ” Д.О.О.. Шапцу ул. Обилазни пут бр. бб, у договору са продавцем.

12. Овај оглас објављен на огласној табли Пореске управе – Филијале Шабац, интернет страници Пореске управе и дневном листу Данас.

Ближе информације могу се добити на телефоне број  015/344-980 и 015/344-908 лок.155 и 149.

                                                                                                                                                                                                           ДИРЕКТОР

                                                                                                                                      Боривој Лазаревић