Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ДЕВИЋ МИЛИВОЈА власник СР "КВАДАР" из Нове Пазове

Порески календар

нов 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ДЕВИЋ МИЛИВОЈА власник СР "КВАДАР" из Нове Пазове

Број:235-433-2313-17/2013-D2B04

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Стара Пазова, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ДЕВИЋ МИЛИВОЈА власник СР "КВАДАР" из Нове Пазове, Његошева 16 на основу члана 105.,108. став 3. и чл. 109. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002...108/2013)  објављује

О Г Л А С

о продаји  непокретности путем усменог јавног надметања

1. Прво (трећи  пут поновљено) рочиште за продају непокретности пореског обвезника ДЕВИЋ МИЛИВОЈА власник СР "КВАДАР" из Нове Пазове, Његошева 16 , путем усменог јавног надметања  уписане у листу непокретности бр. 4786 Републичког геодетског завода Служба за катастар непокретности Стара Пазова  за к.о. Нова Пазова и то посебан део зграде –стан бр. 4. приземље површине 42 м2 саграђене на парцели бр. 3422. ће се одржати  дана 18.04.2014. године, са почетком у 13,00 часова,  у канцеларији  Пореске управе-Филијале Стара Пазова  Светосавска 1, на првом спрату.

2. Почетна вредност непокретности утврђена је коначним решењем Министарства финансија – Пореске управе – Филијале Стара Пазова број:235-433-2313-6/2013-Д2Б04  од 13.12.2013.године и на дан процене 30.12.2013.године, износи 2.500.000,00 динара .

3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4. Непокретности немају терета.

5. На овом рочишту  непокретност се не може продати испод 75% утврђене почетне вредности непокретности , што износи 1.875.000,00 динара.

6. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности непокретности тј. износ од 125.000,00 на рачун број:840-1700845-84 јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате.

7. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита.

8. Непокретност се продаје у виђеном стању без права на рекламацију.

9. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Стара Пазова и у дневном листу "Данас".

Контакт телефон за информације : 022/367-210

обрадила: С.Релић

Шеф одсека:Н.Олуић

Начелник:Д.Ашћерић                                                                                                                                                                                                                                                                                        Директор  

                                                                                                                         Светлана Станојчић Вучичевић

Објављено у дневном листу "ДАНАС" дана 07.04.2014. године