Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Принудна наплата јавних прихода из непокретности пореског обвезника АД «ЖИТОПРОМЕТ» са седиштем у Нишу

Принудна наплата јавних прихода из непокретности пореског обвезника АД «ЖИТОПРОМЕТ» са седиштем у Нишу

ПИБ: 101532117

Министарство финансија  – Пореска управа – Филијала Пирот, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника АД «ЖИТОПРОМЕТ» са седиштем у Нишу, ул. Димитрија Туцовића бр. 41, ПИБ 101532117  на основу чланова 105. и 108 став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2005, 85/2005, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011....47/13,108/13 ), дана 10.04.2014.године, објављује

О Г Л А С

 о продаји непокретности путемпрвог усменог јавног надметања -  први пут

1. Прво рочиште за продајунепокретности путем првог усменог јавног надметања, и то:

Р. б.

Опис непокретности

Улица и број

Број етажа

Број К.П

Катастарска општина

Обим удела

Површина према катастру

Процењена вредност 1/1 непокретности у динарима на дан процене

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Зграда трговине

МАГАЦИН

Николе Пашића бр.11

 

 

 

 

11

К.О. Пирот - град

1/1

706 м2 у габариту

48 932 344,62

2

Помоћна зграда ПОРТИРНИЦА

Николе Пашића бр.11

 

 

 

 

11

К.О. Пирот - град

1/1

33 м2 у габариту

825 373,23

3

Земљиште под зградом и уз зграду

Николе Пашића бр.11

 

 

 

 

11

К.О. Пирот - град

1/1

2170 м2

8 581 210,75

 

Укупно:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 338 928,60

Утврђена почетна вредност непокретности за обим удела 1/1 износи 58 338 928,60 динара.

Непокретности су као власништво пореског обвезника АД «ЖИТОПРОМЕТ» са седиштем у Нишу, ул. Димитрија Туцовића бр. 41, ПИБ 101532117 уписане у Катастар непокретности Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности у Пироту, препис листа непокретности број 3638 за КО Пирот , са обимом удела 1/1 КО Пирот.

Продаја непокретности путем првог усменог јавног надметања одржаће се дана 28.04.2014. године у 10,00 часова, у службеним просторијама Министарства финансија  - Пореске управе - Филијале Пирот, у улици Српских владара број 87, Пирот – канцеларија број 126.

1. Почетна вредност непокретности утврђена је извршним решењем Министарства финансија - Пореске управе - Филијале Ниш бр.433-12255/2012-35 од 26.09.2013.године и на дан процене износи 58 338 928,60 динара.

2. Продаја непокретности севрши путем усменог јавног надметања.

3. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања уплате депозит у висини од 5% од утврђене почетне вредности за непокретност за коју се надмећу на рачун број : 840-1700845-84 са позивом на број 97 93 127 101532117 N

4. На овом рочишту непокретност се не може продати по цени  нижој од 75% утврђене почетне вредности, односно испод 43 754 196,45 динара.

5. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију – личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица,односно предузетника, овлашћење за учешће на јавном надметању као и потврда да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

6. Купци не могу бити порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као и са њима повезана лица. Забрана за ова лица се односи и на препродају купљене непокретности, њено давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од године дана по извршеној продаји.

7. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену за коју му је непокретност продата, са ПДВ-ом, умањену за износ уплаћеног депозита, улати у року од осам дана од дана закључења усменог јавног надметања. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

8. Продаја непокретности се врши у виђеном стању, без права на рекламацију.

9.  Заинтересовани понуђачи имају право да најкасније до дана одржавања јавне продаје разгледају непокретности које су предмет јавне продаје.

10. Овај оглас објавити на интернет страни Пореске управе, огласној табли Филијале Пирот и у дневном листу „ДАНАС“.

11. Ближе информације могу се добити на телефоне број  010/342-322 и 010/321-434

 

 

                                                                                                                                                  ДИРЕКТОР

                                                                                                                                  Наташа Крстић