Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Конкурсна документација за продају неупотребљивих, расходованих моторних возила у поступку јавног надметања путем прикупљања писмених понуда привремено ускладиштена у магацину Пореске управе у Собовици, Крагујевац

Конкурсна документација за продају неупотребљивих, расходованих моторних возила у поступку јавног надметања путем прикупљања писмених понуда привремено ускладиштена у магацину Пореске управе у Собовици, Крагујевац

Бр. 400-404-00-00043/2014-I4008

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 бр. 46-3069/2014 од 22.04.2014.године, 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

 Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац 

27. марта бр. 14, Крагујевац

објављује:

Ј А В Н И  П О З И В

за достављање писмених  понуда за продају неупотребљивих, расходованих моторних  возила

Бр. 400-404-00-00043/2014-I4008

Излажу се јавној продаји 90 (деведесет) неупотребљивих, расходованих, моторних возила која нису у возном стању, у јавној својини Републике Србије, а која користи Министарство финансија, Пореска управа, по списку датом у конкурсној документацији. Расходована моторна возила се продају као отпад индексног броја 160104* из Каталога отпада, искључиво намењен за третман, без права на евентуално коришћење и регистрацију. Предметна возила  су марке ZASTAVA (89 возила), и VAZ (1 возило) и привремено су  ускладиштена у магацину Пореске управе  у  Собовици, Рачански пут бб, Крагујевац. 

Укупна почетна купопродајна  цена је 1.115.730,20 динара, без урачунатог ПДВ-а.

Порез на додату вредност обрачунава и плаћа прималац добара у складу са чланом 10. став 2. тачка 1. Закона о закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, 84/2004.....93/2012).

Понуђачи су дужни да понуде цену за откуп свих отпадних возила збирно.

У цену су урачунате услуге утовара, транспорта и истовара предметног отпада.

Право учешћа у поступку јавне продаје  имају лица која су регистрована за поступање са датом врстом отпада (индексни број из Каталога отпада 160104*) - сакупљање, транспорт и складиштење односно сакупљање, транспорт, складиштење и третман  и која испуњавају услове за подношење понуда, наведене у конкурсној документацији.

Понуђач је обавезан да поднесе доказ о уплати депозита на рачун продавца у висини од 10% од почетне купопродајне цене.

Преузимање односно увид у конкурсну документацију може се извршити у року од 14 дана, сваког радног дана oд дана објављивања огласа  у дневном листу “Данас”, у времену од 09,00-14,00 часова, на адреси: Министарство финансија, Пореска управа, Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац, 27. марта  бр. 14, Крагујевац,  канцеларија број 130, или путем електронске поште:  dragan.markovic01@purs.gov.rs, уз овлашћење о преузимању на меморандуму Понуђача. 

Понуде се достављају поштом, препорученом пошиљком или  лично преко писарнице, у затвореној коверти, на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац, писарница, 27. марта бр, 14, Крагујевац, са назнаком “Јавна продаја расходованих моторних возила бр. 400-404-00-00043/2014-I4008 – НЕ ОТВАРАТИ”, у року од 15 дана од дана објављивања огласа  у дневном листу “Данас”, односно до 20.05.2014. године,  најкасније до 12,00 сати. На полеђини коверте понуђач наводи назив и адресу. Понуде достављене након наведеног рока, без обзира на време када су послате, неће се узимати у разматрање.

Поступак јавног отварања приспелих понуда обавиће се  последњег дана рока за достављање понуда,  дана 20.05.2014. године,  у 13,00  часова,  уз присуство овлашћених представника Понуђача, у просторијама Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Крагујевац, у Крагујевцу,  27. марта бр. 14, сала у сутерену.

Додатне информације у вези са предметним поступком могу се добити сваког радног дана, на бројеве телефона: 034/336-377 и 064/842-3902. Контакт особа: Драган Марковић.

2. OПШТИ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Предмет продаје су расходована путничка моторна возила, која  се продају као отпад индексног броја 160104* из Каталога отпада, искључиво намењен за третман, без права на евентуално коришћење и регистрацију.

По преузимању конкурсне документације потенцијални Понуђачи могу извршити разгледање и увид у возила са Списка расходованих моторних возила у магацину Пореске управе, на адреси: Крагујевац,  Собовица, Рачански пут бб., сваког радног дана од 10,00-14,00 часова за време  трајања јавног позива, уз претходно заказивање на број телефона: 034/679-2576. Контакт особе: Предраг Срећковић и Рајко Милосављевић.

Отпадна возила се продају збирно, у виђеном и затеченом стању, без права купца на накнадне рекламације.

Сва возила су видно обележена бројевима од 1 до 90 према Списку возила датом у прилогу конкурсне документације.

Понуђач подноси понуду која мора да садржи попуњене обрасце 1, 2 и 3  и доказе о испуњености обавезних услова за подношење понуде.

Понуђач може доставити само једну понуду.

Понуде се достављају поштом, препорученом пошиљком, или  лично преко писарнице, у затвореној коверти, на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац, 27. марта бр. 14, Крагујевац, са назнаком “Јавна  продаја расходованих моторних  возилабр.400-404-00-00043/2014-I4008НЕ ОТВАРАТИ”, у року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу “Данас”, односно до 20.05.2014. године, најкасније до 12,00 сати. На полеђини коверте понуђач наводи назив и адресу. Понуде достављене након наведеног рока, без обзира на време када су послате, неће се узимати у разматрање.

Поступак јавног отварања приспелих понуда обавиће се последњег дана рока за достављање понуда,  дана 20.05.2014. године,  у 13,00  часова,  уз присуство овлашћених представника Понуђача, у просторијама Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе  Крагујевац, у Крагујевцу,  27. марта бр. 14, сала у сутерену.  Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 3 (три)  дана од дана јавног отварања понуда.

Уговор о купопродаји биће закључен са Понуђачем чија понуда је најповољнија. Купац је дужан да по потписивању Уговора о купопродаји, најкасније у року од 3 (три) дана,  уплати уговорени износ, у супротном сматраће се да је одустао од куповине и у том случају Продавац има право да једнострано раскине уговор и закључи нови са Понуђачем који је доставио следећу по редоследу најповољнију понуду.  

Рок за преузимање предметног отпада је 7 (седам) дана од дана уплате уговореног износа, уз обавезно сачињавање записника о примопредаји и попуњавање и враћање обрасца документа о кретању опасног отпада.

3. ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Као доказ о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавног надметања, уз понуду, у оригиналу или овереној фотокопији, доставити следећу документацију:

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре;

2. Дозволе надлежног Министарства за управљање отпадом за поступање са отпадом чији је индексни број из Каталога отпада 160104* тј. дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење односно дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпадних возила, а у складу са важећим Законом о управљању отпадом;

3. Потврда/Уверење Пореске управе о  измиреним  обавезама;

4. Потврда/Уверење локалне пореске администрације о измиреним обавезама;

Ове потврде не могу бити  старије од 2 (два) месеца  у односу на  датум отварања понуда.

5. Понуђач је обавезан да уз понуду приложи доказ о уплати депозита у висини од 10% од купопродајне почетне цене, односно износ од 111.573,02 динара.

Уплату депозита извршити на рачун бр. 840-653621-23, са назнаком ''уплата депозита''

Продавац је дужан да изврши повраћај депозита Понуђачима чије понуде не буду изабране  након окончања  поступка јавне продаје, а најкасније у року од 3 (три) дана.

Понуђач који буде изабран за најповољнијег, а не закључи уговор или не изврши плаћање на начин предвиђен уговором нема право на повраћај депозита.

Након отварања понуда није дозвољено накнадно достављање доказа.

          ОБРАЗАЦ 1

Понуђач: ________________________________________________________________

Адреса:  _________________________________________________________________

Контакт телефон: __________________________________________________________

Особа за контакт: __________________________________________________________

У поступку јавне продаје 90 (деведесет) неупотребљивих, расходованих путничких моторних  возила као секундарне сировине, број 400-404-00-00043/2014-I4008,  а у складу са јавним позивом  и преузетом конкурсном документацијом, дајемо:

П О Н У Д У

бр.  ____________ од ______________  год.

на износ од:  ________________________________  динара (без ПДВ-а).

словима: _________________________________________________________.

Порез на додату вредност обрачунава и плаћа прималац добара у складу са  чланом 10. став 2. тачка 1. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, 84/2004.....93/2012).

У цену су урачунате услуге утовара, транспорта и истовара предметног отпада.

Понуда важи  до реализације Уговора о купопродаји.

Место:_____________                                          м.п.                                                      ПОНУЂАЧ

Датум:_____________                                                                                                     _________

ОБРАЗАЦ 2

 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив Понуђача:

 

 

Седиште Понуђача:

 

 

Адреса Понуђача: 

 

 

Шифра Делатности:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески број: (ПИБ)

 

 

 

Број текућег рачуна:

 

 

 

Пословна банка/филијала:

 

 

 

Овлашћено лице за заступање:

 

 

 

Лице за контакт:

 

 

 

Телефон:

 

 

 

Факс:

 

 

 

Ел. пошта:

 

 

 

 Дана _____________ године  

                                                                                    М.П.

                                                                                                                                                         ПОНУЂАЧ

                                                                                                                                                    ____________

ОБРАЗАЦ 3

 образац изјаве о прихватању услова из конкурсне докумeнтације

Бр. 400-404-00-00043/2014-I4008

И  З  Ј  А  В  А

Којом потврђујемо да смо у потпуности разумели и да подношењем понуде прихватамо све услове из јавног позива односно све захтеве  наведене у  конкурсној  документацији за продају 90 неупотребљивих, расходованих моторних возила. 

Којом јемчимо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу за аутентичност  достављених аката и истинитост датих података.

Којом истичемо  сагласност да наведени услови представљају саставни део Уговора.  

                                                                                              _________________________________                                                                                              Име и презиме одговорног лица понуђача

                                                                                              _________________________________

                                                                                               ЈМБГ одговорног лица понуђача

 

 Дана _______________ године                            м.п.                                               

                                                                                                                                         ПОНУЂАЧ

                                                                                                                                        _________

 4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

За избор најповољније понуде примењиваће се критеријум  Највиша понуђена цена, с тим што она мора бити једнака или виша од почетне цене.

Уколико више Понуђача понуди исту цену, као најповољнија понуда изабраће се она која буде раније поднета.  

Почетна купопродајна цена је 1.115.730,20 динара, без урачунатог ПДВ-а.

Порез на додату вредност обрачунава и плаћа прималац добара у складу са  чланом 10. став 2. тачка 1. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, 84/2004.....93/2012).

Понуђачи су дужни да понуде цену искључиво  за откуп свих отпадних возила збирно.

5. СПИСАК НЕУПОТРЕБЉИВИХ, РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Списак и спецификација 90 неупотребљивих, расходованих моторних возила која су предмет продаје дати  су  у Прилогу  конкурсне документације.