Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника А.Д. „БИЉУР“, са седиштем у Нишу

Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника А.Д. „БИЉУР“, са седиштем у Нишу

ПИБ 100664983

Министарство финансија  - Пореска управа - Филијала Ниш, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника А.Д. „БИЉУР“, са седиштем у Нишу ул. 12. Фебруар број 3, ПИБ 100664983, на основу члана 105. и 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002...108/2013), дана 05.05.2014. године, објављује

О Г Л А С

о продаји непокретности путем другог усменог јавног надметања – други пут

1. Друго рочиште за продају непокретности путем другог усменог јавног надметања и то:  

Р.

бр.

Опис непокретности

Улица и број

Број етажа

Број К.П

Катастарска општина

Обим удела

Површина према катастру

Процењена

вредност 1/1 непокретности у динарима на дан процене

ПО

ПР

СП

ПК

ха

а

м2

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пословни објекат(продавница намештаја)

Зеке Буљубаше 1

 

 

 

 

2188/2

Ниш-Црвени Крст

1/1

 

2

59

35.742.000,00

2

Магацински простор

Зеке Буљубаше 2

 

 

 

 

2188/2

Ниш-Црвени Крст

1/1

 

1

16

19.999.473,00

3

Магацински простор

Зеке Буљубаше 3

 

 

 

 

2188/2

Ниш-Црвени Крст

1/1

 

1

10

7.020.750,00

  

  4

Магацински простор

Зеке Буљубаше 4

 

 

 

 

2188/2

Ниш-Црвени Крст

1/1

 

1

21

20.318.594,00

5

Магацински простор

Зеке Буљубаше 5

 

 

 

 

2188/2

Ниш-Црвени Крст

1/1

 

 

54

3.446.550,00

6

Магацински простор

Зеке Буљубаше 6

 

 

 

 

2188/2

Ниш-Црвени Крст

1/1

 

 

23

1.467.975,00

 

Укупно:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.995.347,00

Утврђена почетна вредност непокретности за обим удела 1/1 износи 87.995.347,00 динара.

Непокретности су као власништво пореског обвезника А.Д. „БИЉУР“, са седиштем у Нишу ул. 12. Фебруар  број 3, ПИБ 100664983 уписане у Препис  листа непокретности број 2423 Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности у Нишу са обимом удела 1/1, за катастарску општину (КО) Ниш-Црвени Крст.

Продаја непокретности путем другог усменог јавног надметања ће се одржати  дана 16.05.2014. године, са почетком у 11:30 часова у Порескoj Управи - Филијали Ниш у улици Николе Пашића број 24. у канцеларији  број 119.

2.Почетна вредност непокретности утврђена је извршним решењем ове Филијале број: 128-433-10-1972/Д5АО5-8 од 12.03.2014. године и на дан процене износи 87.995.347,00  динара.

3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања уплате депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности, за непокретности за које се надмећу, на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број одобрења  97 52128100664983 N.

5. На овом рочишту непокретности  се не могу продати испод 1/3-не  утврђене почетне вредности, за сваку непокретност појединачно.

6. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију-личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника, овлашћење за учешће на јавном надметању као и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

7. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци непокретности, забрана се односи и на, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

8. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 (осам) дана од дана закључења усменог јавног надметања (члан 111. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

9. Продаја непокретности се врши у виђеном стању, без права на рекламацију.

10. Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе - Филијале Ниш и у дневном листу ,,ДАНАС,,

Истакнуто на огласној табли                                                                                           ДИРЕКТОР

Филијале Ниш  2014. године                                                                                        Јанић Слађана

Обрадио:  

Петровић Александар