Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

ЗАКЉУЧАК О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПРОДАЈЕ

На основу  члана 134. став 10. Закона о пореском поступку и пореској администарцији (“Сл. гласник РС”, бр. 80/02....108/2013), решења о преносу овлашћења број 000-119-00-8/2013-4 од 06.09.2013 год., и решења 08 број 112-01-1/383-2013 од 18.06.2013 координатор Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, доноси

 ЗАКЉУЧАК  О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПРОДАЈЕ

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ ОГЛАС  О ПРВОЈ  ПРОДАЈИ СТВАРИ ОДУЗЕТИХ У ПОСТУПКУ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ ПРЕМА ГРУПАМА АРТИКАЛА– ЛИСТАМА ДАТИМ У ПРИЛОГУПРЕМА ЗАКЉУЧКУ БРОЈ 300-404-03-00073/2014-I1006 ОД 13.05.2014. ГОДИНЕ

О б р а з л о ж е њ е

Обуставља се поступак  продаје заплењене  робе у поступку теренске контроле усменим јавним надметањем, заказане за  20.05.2014. године, према спецификацији – листама од редног броја 1 до 4, датим у прилогу, укупне почетне–процењене вредности 384.605,09 динара, без ПДВ.

Закључак број  300-404-03-00073/2014-I1006 од  13.05.2014. године се ставља ван снаге.

Према одредбама члана 134. став 10. Закона о пореском поступку и пореској администарцији (“Сл. гласник РС”, бр. 80/02....108/2013),  ствари одузете у поступку теренске контроле према групама артикала су дана 17.05.2014. године по хитном поступку  и  налогу Владе Републике Србије уступљене без накнаде као хуманитарна помоћ лицима угроженим  и евакуисаним из подручја угроженим поплавама.       

                                                                                                                                                     КООРДИНАТОР

                                                                                                                                               Споменка Симонић

 ЈАВНУ ПРОДАЈУ УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Дана 20.05.2014. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама магацина  Пореске управе у Београду  - Лештани, Кружни пут 38, извршиће се продаја покретних ствари одузетих у поступку теренске контроле укупне почетне вредности 384.605,09динара. 

 

Ред.бр.

листе

  

ЛИСТА-ГРУПА АРТИКАЛА

 

 

Процењена-почетна

вредност (дин)

 

 

1

Хемија-средства за одржавање личне и кућне хигијене(сапуни, купке бријачи,средства за чишћење...)-66 артикала

 

67.144,97

 

2

Храна-разне врсте кекса, чоколадица,брашна-110 артикала

 

60.338,03

 

 

3

Сокови и вода-разне врсте и различита паковања газираних и негазираних сокова и вода- 41 артикал

 

42.976,43

 

4

Вино- различите врсте и различита паковања црног, белог и розе вина-60 артикала

 

214.145,66

 

 

 

У К У П Н О

 

 

384.605,09

*прилог овог огласа су појединачне листе  артикала – спецификације.

Роба исказана у табели се може разгледати дана 14, 15, 16, и 19.05.2014. године у времену од 11,00 до 13,00 часова и дана 20.05.2014. године од 10,00 до 11,30 часова у просторијама  магацина Пореске управе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, у Београду – Лештани, Кружни  пут бр. 38 и преузети листе артикала  (артикли по шифрама, количини и почетним ценама).

На јавној продаји право надметања имају правна лица и предузетници.

Спровођење поступка продаје подразумева да има најмање два активна учесника.

Купац не може бити порески обвезник од кога је одузета роба која је предмет продаје, као ни лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица.

Учесници лицитације у обавези су да, пре почетка  јавне продаје приложе одговарајућу документацију о регистрацији предузећа или радње (фотокопију извода из регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије односно надлежног органа), овлашћење на меморандуму за учешће, печат, личну карту и попуњени образац Пријаве за учешће на усменом јавном  надметању који ће добити на дан лицитације.

Роба се продаје искључиво по  листама.

Роба се неће продавати појединачно, на комад и слично.

Роба се продаје по принципу виђено – купљено и  неће се примати никаква рекламација која се односи на квалитет и остале карактеристике робе.

Заинтересована лица за артикле са листе број 4, могу учествовати само ако уплате депозит у висини од 10% од процењене почетне вредности односно износ од 21.415,00 динара на рачун 840-857621-93, а доказ о уплати понети на лицитацију.

Цене су исказане  без ПДВ.

Купац је у обавези да  уплати излицитирану  цену увећану за обрачунати ПДВ по пореским стопама, у року од 8 дана  на текући рачун 840-9533845-13 у корист Министарства финансија – Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално oдељење за материјалне ресурсе  Београд. Сврха плаћања: Јавни приходи по основу продаје робе одузете у пореском поступку.

Уколико купац не изврши своју обавезу у наведеном року, сматраће се да је одустао од куповине, те ће се роба поново  изложити јавној продаји.

У случају да купац покретне ствари у року од осам дана од дана када му је достављен предрачун о продаји покретне ствари не уплати износ за који му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.   

На првом усменом јавном надметању покретна ствар се не може продати по цени нижој од 60% процењене вредности, исказане у огласу, који ће бити поставњен на огласној табли, Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд у Београду ул. Сремска бр.6 и магацину Пореске управе Лештане ул. Кружни пут бр. 38,  на порталу Пореске управе, као и послат потенцијалнним купцима.

Сва обавештења о расположивој роби, ценама, условима продаје, могу се добити у Регионалном одељењу за материјалне ресурсе Београд у Београду ул.Сремска бр.6 и преко телефона: 011/2638-949 и 8035-181 и 8035-282.

 

                                                                                                                                            К О О Р Д И Н А Т О Р

                                                                                                                                              Споменка Симонић