Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Продаја покретних ствари непосредном погодбом дузетих у поступку пореске контроле Филијале Алексинац

Продаја покретних ствари непосредном погодбом дузетих у поступку пореске контроле Филијале Алексинац

број решења 47-00039/2014-002-008

Министарство финансија - Пореска управа – Регионално одељење за материјалне ресурсе Ниш, у поступку продаје покретних ствари непосредном погодбом одузетих у поступку пореске контроле, а на основу члана 104. и 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС”, број 80/02, ... и 108/13),  објављује

 ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

Непосредном погодбом

Дана 06.06.2014. године, извршиће се трећа јавна продаја покретних ствари, непосредном погодбом, одузетих у поступку пореске контроле  Филијале Алексинац, по решењу број:

- број 47-00039/2014-002-008  од 06.02.2014. године, број предмета 810861693  у просторијама Пореске управе, Региналног одељења за материјалне ресурсе, магацина „Нелт“ у Нишу, ул. Бул. 12 Фебруар први прилаз бр.3.,  са почетком  у  12,00 часова.

У прилогу огласа ставља се на увид листа артикала, образац „Пријава за учешће на усменом јавном надметању“ и спецификација бр.1 (вино Розе), чија је почетна цена (4.200,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а).:

Прузимање спецификације број 1, и све остале информације могу се добити на телефон: 018-509-046, овлашћена особа Предраг Рајковић.

Покретне  ствари које немају  регистрациони број.

Заинтересована лица могу разгледати ствари у времену од 09,00 до 11,00 часова, дана 06.06.2014. године, у просторијама Пореке управе, Регионалног одељења за материујалне ресурсе, магацин „Нелт“ у Нишу, ул 12. Фебруар, први прилаз бр.3.

Право учешћа на огласу имају сва правна лица, предузетници и физичка лица.

Учесници лицитације у обавези су да, пре почетка јавне продаје непосредном погодбом, приложе одговарајућу документацију о регистрацији предузећа, односно радње (решење из регистра Агенције за привредне регистре РС о регистрацији), и попуњени образац Пријаве за учешће на усменом јавном надметању (добија се на дан лицитације).

Покретне ствари се продају по принципу “виђено-купљено” и неће се примати никакве рекламације. 

Трећој јавној продаји непосредном погодбом, приступиће се ако се јаве најмање два понуђача.

Покретне ствари  се не могу продати по цени нижој од  утврђене почетне вредности.

Депозит се не полаже.

Покретне ствари се продају са  обрачунатим ПДВ-ом.

Купац - најбољи понуђач је дужан да цену за коју му је ствар продата, уплати у року од 5 дана од дана извршене јавне продаје непосредном погодбом, после чега преузима купљену ствар.

Право учешћа у јавном надметању непосредном погодбом, немају порески обвезник од кога су одузете покретне ствари, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица.   

Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе – Регионалног одељења за материјалне ресурсе  Ниш, Централног магацина у Нишу, Филијале Власотинце.

Датум објављивања огласа:  21.05.2014. године.

 

ПР                                                                                                                     К  О О Р Д И Н А Т О Р

                                                                                                                   др Јасмина Ивановић Кнежевић

                                                                                                                                   дипл. правник

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 1

РБ

Назив артикла

ЈМ

Количина

Цена

Укупна вредност

1

Вино Розе 1/1

ком.

24.00

175,00

4.200,00

 

У к у п н о:

 

 

 

4.200,00