Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника "ЛПМ ТЕРМИЛ" Д.О.О. са седиштем у Шиду

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника "ЛПМ ТЕРМИЛ" Д.О.О. са седиштем у Шиду

ПИБ: 101 453 642

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Сремска Митровица,  у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл.гласник РС», бр.80/02, .....68/2014) и члана 192. Закона о општем управном поступку(«Службени лист СРЈ», бр. 33/97, 31/2001 и «Службени гласник РС», бр.30/10), објављује.

                                                                          О Г Л А С

о  продаји покретних ствари путем непосредне погодбе

1. Одеђује се ПРВО рочиште, за продају покретних ствари путем непосредне погодбе, пописаних покретних  ствари пореског дужника *ЛПМ ТЕРМИЛ* Д.О.О. са седиштем у Шиду, Светог Саве бр.2-6,  ПИБ: 101 453 642, и то:

1.1 Покретне ствари које немају регистрациони број:

Р. б.

Врста  машине/опреме

Марка

 

Тип

 

Број

 

Примедба

 

Процењена вредност у дин.

.

1

Бушилица-аку

HILTI

TE 5 A

201615

 

    34.644,00

3

Бушилица-електрична-велика

BOSCH

 

0611304003

 

    80.836,00

4

Бушилица-електрична

HILTI

TP 400

 

неисправна

      5.774,00

 

Укупна процењена вредност

 

 

 

 

  121.254,00

2. Рочиште за продају пописаних покретних ствари одржаће се 31.10.2014. године, са почетком  у 12.00 часова у просторијама Пореске управе, Филијала Сремска Митровица, Краља Петра Првог бр. 44, соба 24

3. Почетна вредност покретних ствари утврђена је Записником о попису број 234-433- 06-2271/2014-G2BO5 од 06.06.2014. године.  

4. На продаји путем непосредне погодбе,  могу учествовати само лица која доставе Уверење о измиреним пореским обавезама.

5. Продајна цена је предмет договора између Пореске управе и купца и за њу се не тражи сагласност пореског  

обвезника. Продајна цена представља основицу за обрачун ПДВ-а, који плаћа купац по пореској стопи од 20%

6. Порески обвезник и лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари, забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана по извршеној продаји.

7. Покретне ствари се купују у виђеном стању без могућности њиховог враћања ако се накнадно утврде неки недостатци и без права на накнадне рекламације.

8. Оглас истаћи на огласну таблу Филијале, објавити на интернет страни Пореске управе, и доставити пореском обвезнику 

9. Разгледање пописане покретне имовине могуће је радним даном од 10.00-14.00  часова у магацину Пореске управе, Филијала Сремска Митровица, Краља Петра Првог 44.

Ближе информације могу се добити на телефон број 022/611-214 локал 117 или 119.

                                                                                                                                               ДИРЕКТОР

                                                                                                                             Раде  Банчевић