Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретнe ствари пореског обвезника Алексић Ђорђа са пребивалиштем у Лешници

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретнe ствари пореског обвезника Алексић Ђорђа са пребивалиштем у Лешници

ПИБ: 101199351

Министарство финансија – Пореска управа - Филијала Лозница у поступку принудне наплате јавних прихода из покретнe ствари пореског обвезника  Алексић Ђорђа са пребивалиштем у Лешници, ул. Краља Петра I бр. 71, ЈМБГ: 0509958773633, власника ЗАН. РАДЊЕ “ЗОРА МОНТ” са седиштем у Лешници,  ул. Краља Петра I бр. 71, ПИБ: 101199351, мат.бр: 54666110, а на основу члана 104. став 8. Закона  о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гласник РС бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013 и 68/2014) и члана 192. Закона о општем управном поступку (,,Сл лист СРЈ,, бр 33/97 и 31/01 и ,,Сл. гласник РС,, бр. 30/10),

                                                                           ОГЛАШАВА   

                                                     ПРОДАЈУЗАПЛЕЊЕНE ПОКРЕТНE СТВАРИ  

                                                                НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Друго рочиште за продајузаплењене покретне ствари пореског обвезника Алексић Ђорђа са пребивалиштем у Лешници, ул. Краља Петра I бр. 71, ЈМБГ: 0509958773633, власника ЗАН. РАДЊЕ “ЗОРА МОНТ” са седиштем у Лешници,  ул. Краља Петра I бр. 71, ПИБ: 101199351, мат.бр: 54666110, непосредном погодбом, одржаће се дана 23.10.2014. године са почетком у 14,00 сати у МФ - Пореској управи - Филијала Лозница у канцеларији бр. 108.   Предмет продаје је:

Опис покретне ствари

Рег.ознака

Марка

Тип

Број шасије

Број мотора

Година производње

Снага мотора у КW

Радна запремина мотора у ccm

Процењена вредност у динарима

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

путничко возило

LO 033-NŽ

LANCIA

K20

ZLA838OOOO2057685

838A10000485718

1997

114

1998

309.000,00

I Друго рочиште за непосредну погодбу одржаће се дана 23.10.2014. год. са почетком  у 14,00 сати у МФ – Пореској управи - Филијала Лозница у канцеларији  бр. 108.  

II  Вредност покретнe ствари  утврђена је Записником о поновној процени и заплени  покретне ствари бр. 059-433-06-02294/2013-624-D1A05-05 од  13.02.2014. године.

III Продајна цена је предмет договора између Пореске управе и купца и за њу се не тражи сагласност пореског обвезника.

IV На овом рочишту покретнa ствар се не може продати испод 60 % процењене  вредности.

V На продаји као понуђачи не могу да учествују следећа лица: порески обвезник, лица запослена у пореском органу и са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји. На продаји као понуђачи не могу да учествују ни понуђачи - правна лица и предузетници који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе. Као доказ о измиреним пореским обавезама потребно је да  понуђачи-правна лица и предузетници пре почетка рочишта за продају ствари непосредном погодбом доставе потврду о измиреним пореским обавезама прибављену од надлежне Филијале Пореске управе.

VIКупац - најбољи понуђач је дужан да цену за коју му је продата покретна ствар, уплати у року од 8 дана од дана продаје, на уплатни рачун 840-1700845-84 са позивом на број 97- 13059101199351. Ако купац у наведеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

VII Покретнa ствар продаје се у виђеном стању без права на рекламацију

VIII Покретнa ствар изложена продаји може се разгледати дана 23.10.2014. године од 11.00 до 12.00 сати. Све информације о месту разгледања покретнe ствари као и о самој продаји могу добити преко тел. 015/889-550 локал 131.

IX Овај оглас се објављује на огласној табли МФ – Пореске управе - Филијале Лозница, на интернет страници Пореске управе и доставља пореском обвезнику.