Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Oглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања покретних ствари пореског обвезника "БУДУЋНОСТ“ Д.О.О.

Oглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања покретних ствари пореског обвезника "БУДУЋНОСТ“ Д.О.О.

ПИБ 104020237

Министарство финансија - Пореска управа – Филијала  Крагујевац, у поступку принудне наплате из средства обезбеђења по поништеном Споразуму о одлагању плаћања пореског дуга бр.33-00-00020/2013-1 од 30.07.2013. године, из покретних ствари пореског обвезника,  „ БУДУЋНОСТ“ Д.О.О., ПИБ 104020237, МБ 20073713, из Крагујевца, улица Октобарских жртава бр.77, на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („ Сл.гл.РС“, бр.820/2002....102/2014) , члана 192. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97, 31/2001 и «Сл. гласник.РС», бр 30/2010.) и закључка Министарства финансиј, Пореске управе Филијале Крагујевац бр.033-00-00020/2014 од 08.10.2014. године, објављује

 

O   Г   Л   А   С  

о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

 

1. ПРВО рочиште за продају покретних ствари путем усменог јавног надметањa, пореског дужника  „БУДУЋНОСТ“ Д.О.О., ПИБ 104020237, МБ 20073713, из Крагујевца, улица Октобарских жртава бр.77, одржаће се дана 24.10.2014. године, са почетком у 12.00 часова у просторијама Пореске управе-Филијале Крагујевац, улица, 27. Марта бр.17, у канцеларији број 217, и то:

I. Покретне ствари које немају регистрациони број:

Р.

Б.

Опис покретне ствари

Јед.  мере

Ком.

Цена по                                     комаду

  Укупна

 вредност

1

Хигијенска станица – Дезобаријера

1

  668.000,00

668.000,00

2

Машина за прање чизама  BONNER

1

  264.000,00

264.000,00

3

Електронска вага

1

    20.000,00

  20.000,00

4

Кутер машина за уситњавање меса

1

1.331.000,00

  1.331.000,00

5

Кутер машина за фино уситњавање месне масе

1

  482.000,00

482.000,00

6

Столови од прохрона

1

    28.700,00

  28.700,00

7

Колица за пушницу 40 комада

40

    35.000,00

   1400.000,00

8

Пластичне гајбе 20 комада

20

         550,00

  11.000,00

9

Пластичне еуро палете

4

       3800,00

  15.200,00

10

Каде ливене за месо саламуру

12

    86.100,00

  1.033.200,00

11

Прохромски лавабо

9

     43.000,00

387.000,00

12

Мешалица МЕ 250 ВАГ 31

1

1.010.000,00

  1.010.000,00

13

Колица за лодне црвена

10

      5.000,00

  50.000,00

14

Машина за млевење меса SCHROFNERVOLF

1

  482.000,00

482.000,00

15

Машина за сушење и барење меса, дупли атмос (13)

1

  895.000,00

895.000,00

16

Машина за сушење и барење меса, једноколицна

1

  355.000,00

355.000,00

17

Димни генератор MAUER-SHROTER са филтером

1

3.076.000,00

  3.076.000,00

18

Дупликатор

1

  229.000,00

229.000,00

19

Вага 60кг

1

    40.000,00

  40.000,00

20

Вага 30кг

1

    30.000,00

  30.000,00

21

Вага 30кг

1

    50.000,00

  50.000,00

22

Вакумирка за паковање

1

  229.000,00

229.000,00

23

Штампач VIDOJET

1

  574.000,00

574.000,00

24

Палетни хидраулични виљушкар

1

    14.000,00

  14.000,00

25

Алуминијунски штапови 1000 ком.

1000

         550,00

550.000,00

26

Велики бојлер

1

   230.000,00

230.000,00

27

Када за саламурење

12

    86.500,00

  1.038.000,00

28

Када за кости 6.ком.

6

    23.000,00

138.000,00

29

Колица за кутер 40.ком.

40

    23.000,00

920.000,00

30

Машина за млевење смрзнутог меса

1

  831.000,00

831.000,00

31

Ињектор за саламурење меса

1

  496.000,00

496.000,00

32

Машина за прављење леда

1

  253.000,00

253.000,00

33

Машина за пуњење црева месном масом

1

1.125.000,00

  1.125.000,00

34

Вакум пунилица

1

   460.000,00

460.000,00

35

Столови за пандловање 19.ком

19

    15.300,00

290.700,00

36

Машина за скидање ложе

1

  298.000,00

298.000,00

37

Расхладни систем

1

4.821.000,00

  4.821.000,00

 

                     У К У П Н О:

 

 

24.124.800,00

Укупна вредност пописаних покретних ствари које се оглашавају је 24.124.800,00 динара, и словима: двадесетчетири милиона стодвадесетчетири хиљада и осамсто динара.

2. Почетна вредност покретних ствари утврђена је записником о попису и процени покретних ствари бр.049-433-22-04486/2013-D4AO5 од 23.07.2013. године у укупном износу од 24.124.800,00 динара.

3. Продаја покретних ствари врши се путем усменог јавног надметања.

4. На првој продаји  путем усменог јавног надметања, покретне ствари се не могу продати испод 60% процењене вредности и покретне ствари се купују у виђеном стању без права на рекламацију.Продајна цена представља основицу за обрачун пореза на додату вредност, коју плаћа купац по пореској стопи од 20 %.

5. Не полаже се депозит за ствари чија је појединачна вредност мања од 200.000,00 динара, односно полаже се депозит у висини 10% од процењене вредности покретних ствари чија је појединачна вредност преко 200.000,00 динара, и то на рачун 840-1700845-84, са позивом на број 97 27 049 104020237 V.

6. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица.Физичка лица су у обавези да донесу личну документацију – личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетник, овлашћења за учешће на јавном надметању као и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

7. Правна лица и предузетници који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе, не могу бити понуђачи на усменом јавном надметању у поступку продаје покретних ствари у принудној наплати.

8. Порески обвезник и лица запослена у Пореској управи као и са њима повезана лица не могу бити купци ствари, забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана по извршеној продаји.

9. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар увећана за 20% ПДВ-а уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају.Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем оглашава неважећом за тог купца, а купац губи право на повраћај положеног депозита, с тим да се више не може појавити као купац у поновном поступку продаје тих ствари.

10. Покретне ствари се налазе у просторијама пореског обвезника у Крагујевцу, улици Октобарских жртава бр.77, у насеље Грошница, где заинтересовани купци могу да изврше увид у исте и то дана 16.10.2014. и 17.10.2014. године у  времену од 12.00 до 14.00 часова, телефон за контакт 034-338-307.

11. Купац обезбеђује утовар демонтажу и превоз у присуству радника Пореске управе.    

Овај оглас објавити у дневном листу „Данас“, на  интернет страни Пореске управе, истаћи наогласној табли Пореске управе – Филијале Крагујеваци и доставити пореском дужнику.

                                                                                                                                                    

                                                                                                           ДИРЕКТОР

                                                                                                  Светлана Тодоровић