Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ,,ВИГ,, Д.О.О.са седиштем у Смедереву

Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ,,ВИГ,, Д.О.О.са седиштем у Смедереву

ПИБ 102911602

Министарство финансија - Пореска управа – Филијала Смедерево, у поступку принудне наплате одложеног а неплаћеног дуга из датог средства обезбеђења наплате одложеног пореског дуга - непокретности пореског обвезника ,,ВИГ,, Д.О.О. са седиштем у Смедереву, ул. Карађорђева бр.12, Т.Ц. ,,Данубиус,, ПИБ 102911602,  на основу члана 105;108. и 109. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гласник бр. 80/02, 84/02- , 23/03-, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 –, 62/06 –, 61/07, 20/09, 72/09-, 53/10, 101/11, 2/12-, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14) и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97, 31/2001 и ,,Сл.гласник РС,, бр.30/10), дана, 17.10.2014. године, објављује:

О Г Л А С

о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

1. Прво поновљено рочиште (трећи пут) за продају непокретности путем усменог јавног надметања и то:

1. 1. непокретност која се налази у Смедереву у улици Радосава Мирковића, пословни простор за који није утврђена делатност, уписана  као својина пореског дужника ,,ВИГ,, Д.О.О. са седиштем у Смедереву, ул. Карађорђева бр.12, Т.Ц. ,,Данубиус,, ПИБ 102911602, у Л.Н. бр. 1995КО Смедерево,  који је уписана као посебан део зграде број 1, број посебног дела 32/2, изграђена на к.п.бр. 2563/1, корисне површине 159 м2.

1.2. непокретност која се налази у Смедереву у Тржном Центру ,,Данубиус,, пословни простор-једна просторија за коју није утврђена делатност, на другом спрату, уписана  као својина пореског дужника ,,ВИГ,, Д.О.О. са седиштем у Смедереву, ул.Карађорђева бр.12, Т.Ц. ,,Данубиус,, ПИБ 102911602, у Л.Н. бр. 4749 КО Смедерево, број посебног дела 245, изграђена на к.п.бр.920, корисне површине 27 м2.

Одржаће се   дана 30.10.2014.. године, у просторијама Филијале Смедерево, у канцеларији број 5, са почетком  у 11 часова.

2. Почетна вредност непокретности износи 27.580.620,43 динара за непокретност из тачке 1.1. овог огласа  и 3.084.365,78 динара за непокретност из тачке 1.2. овог огласа, што укупно износи 30.664.986,21 динар .

3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која на рачун Пореске управе број 840-1700845-84,уплате депозит у висини 5 % утврђене почетне вредности непокретности.

5.На јавном надметању, као понуђачи не могу учествовати порески обвезник, запослени у Пореској управи и са њима повезана лица.

6. Купци морају понети личну карту, а правна лица решење о регистрацији и овлашћење фирме да могу учествовати на лицитацији, као и доказ о измиреним пореским обавезама. /за правна лица и предузетнике/ и то пола сата пре почетка лицитације.

7. Купац непокретности је дужан да цену за коју му је непокретност продата,умањену за износ уплаћеног депозита,уплати у року од 8 (осам) дана од дана закључења усменог јавног надметања.

8. Непокретности су опретећене  хипотеком првог реда у корист Републике Србије.

9. На првом рочишту путем усменог јавног надметања, непокретности се не могу продати испод 75% утврђене почетне вредности непокретности.

10. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

11. На купљену непокретност не може се стављати рекламација.

12. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Смедерево,  и у дневном листу ''Данас''.    

Остале информације се могу добити на телефон: 026-4628-716                                                                                                                                                                                                                                                                           ДИРЕКТОР

                   Горан Младеновић