Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Продаја одузетих ствари (шећер) усменим јавним надметањем пореског обвезника Бакић Светлана, власника СТР „Паркић“ из Аранђеловца

Продаја одузетих ствари (шећер) усменим јавним надметањем пореског обвезника Бакић Светлана, власника СТР „Паркић“ из Аранђеловца

Министарство финансија, Пореска управа - Централа, Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац,  у поступку са стварима одузетим у поступку контроле , на основу члана 104. и 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( " Сл. гласник РС", бр. 80/02....47/13), оглашава:

 

П Р О Д А Ј У

ОДУЗЕТИХ  СТВАРИ (шећер)

УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

                                   

1. Ствари су одузете по решењу Филијале Аранђеловац, бр. 4702-1-033-573/2006-003-011 од 12.12.2006. године од пореског обвезника Бакић Светлане, власника СТР „Паркић“ из Аранђеловца. Ствари се налазе код пореског обвезника на чувању.

2. Пријаве за учешће на првом усменом јавном надметању достављају се до 28.10.2014.. године до 10,00 часова, на адресу Пореска управа Регионално одељење Крагујевац, ул. 27. марта 14, или  лично 29.10.2014.г. до 12.00 часова  у пословном простору СТР „Паркић“ у Аранђеловцу, ул. Партизанска бб, где ће се одржати поступак продаје. Пријава треба да садржи основне податке о правном лицу, предузетнику, радњи или физичком лицу (лице за контакт, име лица које ће учествовати у погађању, телефон за контакт).

Поступак продаје почеће 29.10.2014.године у 12,00 часова  у пословном простору СТР „Паркић“ у Аранђеловцу, ул. Партизанска бб,  за робу из Спецификације.

3. Утврђена укупна вредност која представља почетну цену за робу – покретне ствари  које су предмет продаје, а садржане су у спецификацији – шећер у џаковима 50/1 и 1/1 кг, на чувању код пореског обвезника Бакић Светлане из Аранђеловца је  224.166,60динара.

4. Спецификација покретних ствари са количинама и ценама је:

Р.бр.

Шифра арти.

Назив артикла

Ј.м.

количина

Цена по ј.м.

Вредност

1.

130060271

Шећер кристал 50/1

кг

4.200

46,02

193.284,00

2.

130060043

Шећер кристал

кг

630

49,02

30.882,60

 

 

Укупно:

 

 

 

224.166,60

5. Роба се може разгледати радним данима до 28.10.2014.. године, у времену од 09 до 14 часова, уз претходни договор потенцијалног купца и продавца, а за ближе информације лице за контакт је Милица Андрејић, тел. 034/331-635 и Љиљана Радојичић, инспектор теренске контроле у Аранђеловцу, тел. 064/8423675.

6. Роба изложена продаји усменим јавним надметањем не може се продати по цени нижој од 60% њене утврђене вредности на првом усменом јавном надметању, нити по цени нижој од 30% утврђене вредности на другом усменом јавном надметању.

7. Купац одузетих ствари не може бити порески обвезник од кога је роба одузета, лице запослeно у Пореској управи и са њима повезана лица.

8. Роба се продаје у виђеном стању без права на рекламацију, без гаранције о квалитету. Предност при куповини има понуђач који поднесе пријаву за целокупну количину робе која је предмет продаје.

9. У поступку продаје покретних ствари могу учествовати само лица која положе депозит од 10% процењене вредности, а то је 22.416,66 динара. Доказ за то је уплата наведеног износа, извршена на жиро рачун број 840-9537845-41 са позивом на број 4702-1-033-573/2006-003-011.  Доказ о уплати (извод банке или копија уплатнице) доставља се комисији пре почетка продаје.

10. Учесници у поступку продаје морају имати писано овлашћење (правна лица и предузетници, а физичка лица важећу личну карту или пасош.

 

 Координатор за материјалне ресурсе

                                                                                                                  Предраг Андријевић