Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак продаје покретних ствари непосредном погодбом одузетих у поступку пореске контроле, Филијала Ниш, пореског обвезника Манчић Милана, власника Угоститељске радње „Ескандало“

Поступак продаје покретних ствари непосредном погодбом одузетих у поступку пореске контроле, Филијала Ниш, пореског обвезника Манчић Милана, власника Угоститељске радње „Ескандало“

Министарство финансија - Пореска управа – Регионално одељење за материјалне ресурсе Ниш, у поступку продаје покретних ствари непосредном погодбом одузетих у поступку пореске контроле, а на основу члана 104. и 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС”, број 80/02, ... и 108/13),  објављује:

ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

Непосредном погодбом без одлагање

Дана 31.10.2014. године, извршиће се прва јавна продаја покретних ствари, непосредном погодбом без одлагања, одузетих у поступку пореске контроле  Филијале Ниш, по решењу број:

- број   47-01579/2014-0073-011  од  17.10.2014. године, број предмета 827095363.

- у просторијама пореског обвезника Манчић Милана, власника Угоститељске радње „Ескандало“, пијаца, Бошка Бухе б.б., локал бр. 4.,у Нишу, са почетком  у  12,00 часова.

У прилогу огласа ставља се на увид листа артикала, образац „Пријава за учешће непосредном погодбом“ и спецификација бр.1 (прехрамбени производи), чија је почетна цена (2.081,53 динара, без обрачунатог ПДВ-а).:

Прузимање спецификације број 1, и све остале информације могу се добити на телефон: 018-509-046, особа за контакт - Предраг Рајковић.

Покретне  ствари које немају  регистрациони број.

Заинтересована лица могу разгледати ствари у времену од 11,00 до 12,00 часова, дана 31.10.2014. године, у просторијама пореског обвезника Манчић Милана, власника Угоститељске радње „Ескандало“, пијаца Бошка Бухе б.б., локал бр. 4., у Нишу.

Право учешћа на огласу имају сва правна лица и предузетници.

Учесници лицитације у обавези су да, пре почетка јавне продаје непосредном погодбом без одлагања, приложе одговарајућу документацију о регистрацији предузећа, односно радње (решење из регистра Агенције за привредне регистре РС о регистрацији), и попуњени образац Пријаве за учешће на усменом јавном надметању (добија се на дан лицитације).

Ако се по огласу о продаји покретних ствари непосредном погодбом без одлагања,  јави само један понуђач, покретне ствари се могу продати том понуђачу.

Покретне ствари се продају по принципу “виђено-купљено” и неће се примати никакве рекламације. 

Покретне ствари  се не могу продати по цени нижој од  60% почетне вредности.

Депозит се не полаже.

Покретне ствари се продају са  обрачунатим ПДВ-ом.

Купац - најбољи понуђач је дужан да цену за коју му је ствар продата, уплати у року од 5 дана од дана извршене јавне продаје непосредном погодбом без одлагања, после чега преузима купљену ствар.

Право учешћа у јавном надметању непосредном погодбом без одлагања, немају порески обвезник од кога су одузете покретне ствари, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица.   

Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе – Регионалног одељења за материјалне ресурсе  Ниш, Централног магацина у Нишу, Филијале Ниш, као и на интернет адреси www.purs.gov.rs, Пореске управе.

Датум објављивања огласа:  28.10.2014. године.

СПЕЦИФИКАЦИЈА  1

           

РБ

Назив артикла

ЈМ

Количина

Цена

Вредност

1

Шницла свињска

кг

1,6

480,91

769,46

2

Качкаваљ

кг

0,200

448,33

89,67

3

Шунка

кг

0,200

412,50

82,50

4

Помфрит

кг

10

95,99

959,90

5

Лепиње

ком

20

9,00

180,00

 

Укупно:

2 081.53

Координатор               

др Јасмина Ивановић Кнежевић

дипл. правник