Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Оливере Драгутиновић вл. СТР "АУТО РИЛЕ" из Сенте

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Оливере Драгутиновић вл. СТР "АУТО РИЛЕ" из Сенте

ПИБ:107537297

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА –ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СЕНТА, у поступку принудне наплате јавних прихода  из покретних ствари пореског обвезника, на основу члана 104 Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, .... и 68/2014) објављује :

О  Г  Л  А  С

О продаји покретних ствари усменим јавним надметањем

1. ОГЛШАВА СЕ ПРВО рочиште   ( ТРЕЋЕ ПОНОВЉЕНО)   за продају усменим јавним надметањем пописаних покретних ствари ,  пореског дужника  Оливере Драгутиновић вл. СТР "АУТО РИЛЕ" из Сенте ул. Петефи Шандора 48, ПИБ:107537297  и то:

 1. ПРВО РОЧИШТЕ (ТРЕЋЕ ПОНОВЉЕНО) за продају пописаних ствари одржаће се 14.11.2014. године   са почетком у 11,00 часова у СЕНТИ.  У канцеларији 301 Пореске Управе Филијала Сента улица Главни трг број 14.

2. Почетна вредност покретних ствари установљена је на основу записника о накнадној процени пописаних покретних ствари у поступку принудне наплате    пореске обавезе на којима је установљено законско заложно право број: 231-433-16-01331/2014-I2C05-6 од 27.08.2014.године.

3. На ПРВОМ ( ТРЕЋЕ ПОНОВЉЕНО)  рочишту усменог јавног надметања покретна ствар се не може продати по цени нижој од 60% процењене вредности.

4. У случају да купац покретне ствари у року од осам дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари не уплати износ за који му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари

5. На покретним стварима које су предмет јавног надметања није установљено заложно право других повериоца.

6. Покретне ствари на овом надметању купују се у виђеном стању

7. НАПОМЕНА Заинтересовани понуђачи дужни су донети :

УВЕРЕЊЕ О ИЗМИРЕНИМ    ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА ,

а за правна лица и  писмено овлашћење о учествовању на усменом   јавном надметању

8. Наведене покретне ствари заинтресовани могу погледати  у канцеларији 306 Пореске Управе Филијала Сента улица Главни трг број 14.  сваким радним даном  од 9,00 до 15,00 часова до дана одржавања јавног надметања,

9. За све додатне информације обратити се на телефон 024/812-915, локал 301.

10. Овај оглас објавити на интернет страни и на огласној табли Пореске Управе Филијале Сента , Експозитуре Ада и Експозитуре Чока , и примерак ће се  достави обвезнику.

                                                                                                                 ДИРЕКТОР,

                                                                                                          Лаура Лошонц-Лукач