Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања пореског обвезника Драгутиновић Славице из Куле

Порески календар

дец 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања пореског обвезника Драгутиновић Славице из Куле

ПИБ 106306340

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Кула, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Драгутиновић Славице  из Куле, на основу члана 104. став 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/02, ..105/2014) објављује

 

О Г Л А С

о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

 

1. Прво рочиште првог усменог јавног надметањаза продају покретe ствари у поступку принудне наплате пореске обавезе, од пореског дужника Драгутиновић Славице из Куле, власника УР "Код Белог", са седиштем у Кули, улица М. Тита 402, ПИБ 106306340, одржаће се дана 26.11.2014. године у канцеларији Филијале Кула бр.5., улица М. Титабр. 258 са почетком у 10 часова.

Предмет продаје је следећа покретна ствар:

Редбр

НАЗИВ

КОМ

УКУПНА

ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА

1.

Регистрациона ознака/број______ SO-004-МZ

Марка _______________ _______OPEL

Тип _________________________ KADETT 1.6 DLS

Број шасије ___________________W0L000033G5140137

Број мотора __________________ 16DA14434914

Година производње ____________  1986

Снага мотора _________________ 40KW

Радна запремина мотора _______   1587cm

1

70.000,00

 

УКУПНО:

1

70.000,00

2. Процењена вредност покретне ствари  описане у тачки 1. износи 70.000,00 динара.

3. Продаја покретне ствари се врши путем усменог јавног надметања.

4. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари која су предмет ове продаје. Забрана за наведена лица се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана по извршеној продаји.

5. Покретна ствар  се купује у виђеном стању без могућности њиховог враћања ако се накнадно утврде неки недостаци и без права на накнадне  рекламације. Заинтересовани понуђачи имају право да дана 25.11.2014. године у времену од 10.00. - 12.00. часова разгледају покретне ствари које су предмет продаје. Иста се налази код пореског обвезника у Кули, улица М. Тита 402. Контакт особа је порески извршитељ Вукман Анђелић, канцеларија број 5 - Филијала Кула, број телефона 025-754-120.                                                                                                                   

6. На овом рочишту путем усменог јавног надметања, покретне ствари се не могу продати испод 60%  утврђене почетне вредности покретне ствари, односно по цени нижој од 42.000,00 динара. 

7. Понуђачи су дужни да на дан одржавања усменог јавног надметања доставе уверење о измиреним пореским обавезама, са наводом да исто служи искључиво за учешће у продаји горе наведене конкретне покретне ствари, и које није старије од 15 дана у односу на дан одржавања усменог јавног надметања код Пореске управе надлежне према седишту - пребивалишту лица.

8. Понуђачи.физичка лица се индетификују на основу личне карте, а пуномоћници понуђача правних лица предају уредна овлашћења за учешће у име и за рачун правног лица које није старије од 10 дана у односу на дан одржавања усменог јавног надметања.

9. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају на рачун број: 840-1700845-84, са позивом на број одобрења: 97 48 218 106306340 V. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем  оглашава неважећом, а купац не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

10. Овај оглас објавити на  интернет страни Пореске управе, истаћи на огласној табли Филијале Куле и доставити пореском дужнику.

 

 

                                                                                                                               ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ

                                                                                                                                            Аџић Зорка