Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања одузетих у поступку пореске контроле

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања одузетих у поступку пореске контроле

број 47-00573/2010-0073-011

Министарство финансија - Пореска управа – Регионално одељење Ниш, у поступку продаје покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле а на основу члана 104. и 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС”, број 80/02, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005,20/09... и 108/13), објављује

 

 

ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

Путем усменог јавног надметања

 

Дана 23.12.2014. године, извршиће се прва јавна продаја, усменим јавним надметањем, покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле по Решењу, број 47-00573/2010-0073-011 од 15.07.2010. године, у просторијама Пореске управе Регионалног одељења Ниш – канцеларија бр. 21, са седиштем у Нишу, Ул. Страхињића Бана б.б., са почетком  у  12,00 часова.

Првој јавној продаји усменим јавним надметањем, излажу се следеће покретне ствари чија је почетна цена:

Покретне  ствари које немају регистрациони број.

РБ

Шифра

артикла

Назив артикла

ЈМ

Количина

Цена

Вредност

1

117010381

Супер уништивач комараца GF-4W

ком

1431

939.17

1 343 952.27

2

117010382

Супер танак ел.уређај за уништавање летећих  инсеката  GC-12W

ком

527

1 629.17

858 572.59

3

117080249

Подни вентилатор FS-40F

ком

2290

1 774.17

4 062 849.30

4

117020724

Аутомат за топло хладну воду YRLO 4-4A

ком

1212

10 650.00

12 907 800.00

5

117020738

Аутомат за топло хладну воду YRLO 4-4B

ком

1554

4 398.33

6 835 004.82

 

 

                                                       УКУПНО:

 

 

 

26 008 178.98

Заинтересована лица могу разгледати ствари у времену од 09,00 до 13,00 часова, до 22.12.2014. године и дана 23.12.2014. године, у времену од 09,00 до 10,00 часова.

Право учешћа на огласу имају сва правна лица и предузетници.

Учесници лицитације у обавези су да, пре почетка јавне продаје приложе одговарајућу документацију о регистрацији предузећа, односно радње (решењеиз регистра Агенције за привредне регистре РС о регистрацији,(фотокопија решења, оргинал доставити на увид), извод из регистра Агенције за привредне регистре РС о регистрацији, не старије од 30 дана од дана објаљивања огласа), овлашћење на меморандуму за учешће на лицитацији, личнa картa, печат и попуњени образац Пријаве за учешће на усменом јавном надметању (добија се на дан лицитације).

Покретне ствари не поседују гаранцију за квалитет и исправност производа, нити се она може накнадно добити.

Покретне ствари се продају по принципу “виђено-купљено” и неће се примати никакве рекламације. 

Првој јавној продаји, усменим јавним надметањем, приступиће се ако се јаве најмање два понуђача.

На првом усменом јавном надметању покретне ствари се не могу продати по цени нижој од 60% од утврђене почетне вредности.

Депозит се полаже у висини од 10%, процењене вредности покретних ствари, сходно члану 104. став 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Покретне ствари се продају са обрачунатим ПДВ-ом.

Купац је у обавези да уплати купопродајну цену увећану за обрачунати ПДВ по пореским стопама, у року од 8 дана на текући рачун број: 840-9532845-06 у корист Министарства финансија – Пореска управа, Секторе за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш. Сврха плаћања: Јавни приходи по основу продаје робе одузете у поступку контроле.

Покретне ствари се продају према артиклима из групе (цела шифра из спецификације).

Покретне ствари се неће продавати појединачно, на комад или слично.

Купац покретних ствари обезбеђује утовар и превоз ствари.

У случају да купац покретне ствари у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји покретних ствари не уплати износ за који му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари, сходно члану 104. став 6. Закона о пореском  поступку и пореској администрацији.

Право учешћа на јавној продаји, усменим јавним надметањем немају порески обвезник од кога су одузете покретне ствари, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица.

Ближе информације могу се добити на телефон број: 018/509-046, особа за контакт Предраг Рајковић.  

Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе – Регионалног одељења Ниш, Филијале Ниш, Централног магацина Пореске управе, магацин „Нелт“ у Нишу, на порталу Пореске управе, www. poreskauprava.gov.rs, као и у дневном листу „Данас“.

Датум објављивања огласа:  21.11.2014. године.