Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Јавни позив за прикупљање понуда за продају расходованих моторних возила

Порески календар

дец 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Јавни позив за прикупљање понуда за продају расходованих моторних возила

На основу члана 27. став 2. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС", број:72/2011), у вези са чланом 1. Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утвђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ("Сл. гласник РС", број 53/2012) и  члана 2., 3. и 6. Закона о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", број: 36/09 и 88/10),

 

Објављује јавни позив за прикупљање понуда

за продају расходованих моторних возила

 

Предмет продаје је 81 расходовано моторно возило у Пореској управи, Регионалном одељењу Нови Сад, по Закључку Владе 05 Број: 46/10404/2014 од 13.09.2014. године.

Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која су регистрована за обављање послова сакупљања, рециклаже и промета отпада индексни број 16 01 04*

Документација се може преузети радним даном од 8.30-16.30 часова у просторијама Министарства финансија, Пореске управе, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад, Нови Сад,  Бул. Михајла Пупина 16, приземље, канцеларија број 31.

Продаја се врши по принципу виђено - купљено и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и остале карактеристике предмета продаје.

Заинтересована лица  су обавезна да своје писмене понуде са комплетном документацијом доставе до 11.12.2014. године, у запечаћеној коверти са назнаком: "Понуда за откуп расходованих моторних возила у Пореској управи – НЕ ОТВАРАТИ". на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Регионално одељење Нови Сад, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16, соба 29 сутeрен (писарница) или лично преко писарнице. На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, адресу и контакт телефон.

Понуда се сматра благовременом ако је продавцу приспела најкасније до 11,00 часова  11.12.2014. године, без обзира на начин на који је послата.

Отварање понуда је јавно  и извршиће се истог дана по истеку рока за достављање понуда,  у 12,00 часова  у просторијама Пореске управе, Регионално одељење Нови Сад,  ул. Футошка 35, Нови Сад (Одсек за образовање и комуникацију). Присутни представници купаца пре почетка јавног отварања понуда, Комисији продавца подносе пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Неблаговремене, незапечаћене и некомплетне понуде, као и понуде које нису у складу са огласом, односно конкурсном документацијом неће бити разматране.

Избор најповољнијег понуђача ће се извршити по критеријуму укупне  највише понуђене цене по 1кг секундарних сировина.

Додатне информације и објашњења се могу добити у  писменом облику, упућивањем писменог захтева на факс: 021/557-833. Особа за контакт је Синиша Јевремовић, тел. 021/487-4321.