Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања пореског обвезника САВРЕМЕНА КОНФЕКЦИЈА „РАШКА“ НОВИ ПАЗАР

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања пореског обвезника САВРЕМЕНА КОНФЕКЦИЈА „РАШКА“ НОВИ ПАЗАР

ПИБ 101797378

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Горњи  Милановац, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника САВРЕМЕНА КОНФЕКЦИЈА „РАШКА“ НОВИ ПАЗАР, ПИБ 101797378, МАТИЧНИ БРОЈ 07194609,  на основу члана 105 и 108 став 3 Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03,  55/04, 61/07,20/09,72/09,53/10 …68/14 и 105/2014), члана  192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97. 31/2001 и Сл.гл.Р.С. број 30/2010)  28.11.2014. године, објављује

 

О Г Л А С

 о продаји  непокретности  путем   усменог јавног надметања

 

1. ПРВО рочиште за продају непокретности путем усменог јавног надметања, одржаће се дана  26.12.2014.         године, са почетком у 12 часова у Пореској управи Филијали Горњи Милановац, зграда Скупштине општине, канцеларија бр. 3, на првом спрату и то

  

бр.

Опис непокретности

Број

К.П.

КО

Површина према катастру

Процењена

вредност у

динарима на

дан процене.

ха

а

м2

1.

 

Пословни простор –шест просторија ,за које није утврђена делатност –ЛОКАЛ .Г.Милановац ,К.Александра 104,зграда 3,улаз 4, површине 51м2.Приземље.

 

 

 

 

 

  19/1

 

Г. Милановац

  00

 

0

51

 

4.845.000,00

 

Укупно:

 

 

 

0

0

51

4.845.000,00

Која је уписана на име пореског обвезника САВРЕМЕНА КОНФЕКЦИЈА“РАШКА“ НОВИ ПАЗАР,улица Д.Туцовић 2-4 ПИБ: 1011797378,МАТИЧНИ БРОЈ: 07194609,  облик својине – приватна, обим удела 1/1,  као својина пореског обвезника у катастар непокретности Републичког геодеског завода – Службе за катастар непоктетности  у Гор. Милановцу уписана, у листу  непокретности 1413 КО Г. Милановац.

2. Почетна вредност непокретности износи 4.845.000,00 динара 

3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4. На непокретности је установљена хипотека у корист Министарства финансија ,пореска управа ,филијала Н.Пазар,и то решењем број 075-433-10-00839/2014 од 27.03.2014 год.Хипотека је уписана 10.07.2014.год.

5. Непокретност се купује у виђеном стању , без права на рекламацију.

6. На првом рочишту путем усменог јавног надметања,  непокретност се не може продати испод 75% утврђене почетне вредности непокретности.

7. На усменом јавном надметању упоступку продаје непокретности не могу као купци да учествују порески обвезник,лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица.

8. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности  непокретности  у износу од  242.250,00 динара , на рачун Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате, 840-1700845-84, с позивом на бр. одобрења 97-40041101797378 N.

9. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену за  коју му је продата непокретност,  умањену за износ уплаћеног депозита, уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита.

10. Уколико порески обвезник до дана одржавања продаје уплати дуговани износ продаја се отказује.

11. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале  Гор. Милановац и у дневном листу «Данас».и на интернет страни Пореске управе.

12. Телефон за информације 032/717-622.      

 

                                                                                                                         Директор филијале,

                                                                                                                         Љиљана Манојловић