Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Дубравко Кацијан, предузетник из Старчева Вршачка

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Дубравко Кацијан, предузетник из Старчева Вршачка

ПИБ:103231243

У поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Дубравко Кацијан предузетник из Старчева Вршачка 15 ПИБ:103231243 на основу члана 99. и члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС”, број 80/2002,...105/2014) и чл. 192 Закона о општем управном поступку (“Сл. лист  СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и “Сл. Гласник РС” бр. 30/2010), доноси:

                                                                      ОГЛАС

                        за продају покретних ствари усменим јавним надметањем

1. Прво рочиште за продају покретних ствари путем усменог јавног надметања код пореског обвезника Кацијан Дубравка, предузетник из Старчева, ПИБ 103231243 одржаће се дана 05.12.2014 године у просторијама пореског обвезника у Старчеву, улица Вршачка 15, са почетком у 11 часова. Предмет усменог јавног надметања су покретне ствари и то :

Р. Б.

Врста  покретне ствари

Рег. ознака/број

Марка

Тип

Број шасија

Број мотора

Година производње

Снага мотора у KW

Рад. зап. мотора у cm

Носивост у кг.

Процењена вредност            у дин.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ТЕРЕТНО

ВОЗИЛО

PА           056-OD

MERCEDES BENZ

C 320

WDBRH64J82F160924

11294631086772

2002

160

3199

740

815.000,00

2

ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО

AA-057 PA

SCHMITS

WF18L

042861

       /

1990

/

/

12700

370.000,00

 

УКУПНО ДИНАРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.185.000,00

2. Почетна вредност покретних ствари утврђена је записником о попису и процени покретних ствари број: 226-433-22-00957/2014-1-G2A06 од 10.04.2014 године.

3. Продаја је усменим јавним надметањем и подразумева најмање два понуђача.

4. Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају ствари јави само један понуђач, покретне ствари могу се продати том понуђачу непосредном погодбом.

5. На усменом јавном надметању, као понуђачи не могу учествовати порески обвезник, запослени у Пореској управи и са њима повезана лица. Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

6. На првом рочишту путем усменог јавног надметања покретне ствари се не могу продати испод 60% од утврђене почетне вредности.

7. Купци физичка лица морају понети личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника, овлашћење за учешће на усменом јавном надметању, као и потврду да  немају доспеле, а неизмирене пореске обавезе.      

8. На усменом јавном надметању на коме се продају покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000,00 динара могу учествовати само лица која положе депозит. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања документују  да је уплаћен депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000,00 динара закључно са 04.12.2014. године, на рачун Пореске управе број: 840-1700845-84, са позивом на број 97 226 52 103231243 V.

9. Купац најбољи понуђач је дужан да цену са обрачунатим ПДВ-ом, у складу са важећим законским прописима, по којој му је продата покретна ствар уплати у року од 8 дана од закључења усменог јавног надметања. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

10. Покретне ствари се купују у виђеном стању без права рекламације.

11.Пописане покретне ствари могу се видети сваког радног дана од 12-14 часова до момента одржавања лицитације у Старчеву, улица Вршачка број 15.

12. Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе Филијала Панчево и у дневном листу "ДАНАС" дана 25.11.2014. године и доставити пореском обвезнику.