Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Катић Ненада из Црвенке

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Катић Ненада из Црвенке

ПИБ103192609

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Кула, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари порескогобвезникаКатић Ненада  из Црвенке, на основу члана 104. став 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/02, ..105/2014) објављује:

О Г Л А С

о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

1. Прво рочиште првог усменог јавног надметањаза продају покретe ствари у поступку принудне наплате пореске обавезе, од пореског дужника Катић Ненада, са седиштем у Црвенки, ул. В. Влаховића бр. 51, ПИБ103192609, одржаће се дана 17.12.2014. године у канцеларији Филијале Кула бр.5., улица М. Тита бр. 258 са почетком у 10 часова.

Предмет продаје је следећа покретна ствар:

Ред.бр

НАЗИВ

КОМ

УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИН.

1.

Регистрациона ознака/број______ SO-019-YC

Марка _______________ _______VOLKSWAGEN

Тип _________________________ PASSAT TDI

Број шасије__________________WVWZZZ3BZYE38619

Број мотора __________________ ATJ 064996

Година производње ____________  2000.

Снага мотора _________________ 85KW

Радна запремина мотора _______   1896cm

1

274.700,00

 

УКУПНО:

1

274.700,00

2. Процењена вредност покретне ствари  описане у тачки 1. износи 274.700,00 динара.

3. Продаја покретне ствари се врши путем усменог јавног надметања.

4. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари која су предмет ове продаје. Забрана за наведена лица се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана по извршеној продаји.

5. Покретна ствар  се купује у виђеном стању без могућности њиховог враћања ако се накнадно утврде неки недостаци и без права на накнадне  рекламације.Заинтересовани понуђачи имају право да дана 17.12.2014.године дo 10.00. часова  испред Филијале Кула разгледају покретне ствари које су предмет продаје. Контакт особа је порески извршитељ Вукман Анђелић, канцеларија број 5 - Филијала Кула, број телефона 025-754-120.                           

6. На овом рочишту путем усменог јавног надметања, покретне ствари се не могу продати испод 60% утврђене почетне вредности покретне ствари, односно по цени нижој од 164.820,00 динара. 

7. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари, са уплатом  од 27.470,00 динара на рачун број: 840-1700845-84, са позивом на број одобрења: 97 36 218 103192609 V .

 8.Понуђачи су дужни да на дан одржавања усменог јавног надметања доставе уверење о измиреним пореским обавезама, са наводом да исто служи искључиво за учешће у продаји горе наведене конкретне покретне ствари, и које није старије од 15 дана у односу на дан одржавања усменог јавног надметања код Пореске управе надлежне према седишту - пребивалишту лица.

 9.Понуђачи.физичка лица се индетификују на основу личне карте, а пуномоћници понуђача правних лица предају уредна овлашћења за учешће у име и за рачун правног лица које није старије од 10 дана у односу на дан одржавања усменог јавног надметања.

10. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају на рачун број: 840-1700845-84, са позивом на број одобрења: 97 36 218 103192609 V. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем  оглашава неважећом, а купац не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

11. Овај оглас објавити на  интернет страни Пореске управе, истаћи на огласној табли Филијале Куле и доставити пореском дужнику.

                                                                                                                         ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ

                                                                                                                                    Аџић Зорка