Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника Ивковић Сање из Руме, ул. Марка Орешковића 52

Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника Ивковић Сање из Руме, ул. Марка Орешковића 52

ПИБ 102657313

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Рума, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника која је својина заложног јемца Ивковић Сање из Руме, ул. Марка Орешковића 52,ЈМБГ 0104971885041 , на основу члана 105. и 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002………..105/2014) и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97. 31/2001 и ''Сл.гл.РС''бр.30/2010), дана 21.11.2014. године, објављује:

О Г Л А С

о продаји непокретности путем непосредне погодбе

1. Прво рочиште (први пут) за продају непокретности путем непосредне погодбе и то:

а) катастарска парцела број: 6045 – њива 1.класе,потес " Град " - градско грађевинско   земљиште, површине 13а61м2;

б)катастарска парцела број: 6046 – њива 1.класе,потес " Град " - градско грађевинско земљиште, површине 11а86м2;

oдржаће се   дана 08.12.2014. године, у просторијама Филијале Рума, на галерији, са почетком  у 11 часова.

Kатастарске парцеле су земљиште, које је својина заложног јемца Ивковић Сање из Руме, ул.Марка Орешковића  бр. 52 , ЈМБГ: 0104971885041 ,а које су предмет продаје, у поступку принудне наплате пореског дуга пореског обвезника ДОО " ЛАРИКО ПЛУС" нови назив ДОО ЗЕНИТ 2012 из Шапца, ул. Жике Поповића бр. 25,ПИБ 102657313, путем непосредне погодбе, су заведене  у катастар непокретности Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности у Руми, и уписане  у лист непокретности број: ЗКУЛ 11907, КО Рума.

2. Почетна вредност непокретности износи 1.821.105,00 динара.

3. Продаја непокретности се врши путем непосредне погодбе.

4. На продаји непокретности путем непосредне погодбе могу учествовати само лица која на рачун Пореске управе број 840-1700845-84, уплате депозит у висини 5 % утврђене почетне вредности непокретности.

5. Купац непокретности је дужан да цену за коју му је непокретност продата,умањену за износ уплаћеног депозита,уплати у року од осам дана од дана закључења непосредне погодбе.

6. На непокретност постоји забележба за провођење промене број: 952-02-13-87/2014     ( П.226/2014 ) од 17.07.2014.

7. Непокретност се не може продати испод 1/3 утврђене почетне вредности непокретности, тј. по цени нижој од 607.035,00,00 динара.

8. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта путем непосредне погодбе. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од 6 месеци.

9. Непокретност се купује у виђеном стању, без права на рекламације.

10. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Рума,  и у дневном листу ''Данас'' дана, 03.12.2014.                                                                                                                        

                                                                                                                                                         ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                  Бошко Столић