Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника ’’ТЕХНОКОМ’ Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, са седиштем у Смедереву, ул. Расадничка бр.40

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника ’’ТЕХНОКОМ’ Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, са седиштем у Смедереву, ул. Расадничка бр.40

ПИБ 100968246

Министарство финансија – Пореска управа – филијала Смедерево, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника ’’ТЕХНОКОМ’ Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, са седиштем  у Смедереву, ул. Расадничка  бр.40 , ПИБ 100968246,,, на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002,... и 68/2014 ) и закључка Министарства финансија, Пореске управе, Филијале Смедерево, број 433-092-251-З/2014-4  од   05.12..2014. године о одређивању продаје покретних ствари путем усменог јавног надметања, објављује:                                                                       

ОГЛАС

о  продаји покретних ствари

путем усменог јавног надметања

1. ПРВО рочиште(пети  пут) за продају покретних ствари путем усменог јавног надметања :

 Покретнe ствари које имају регистрациони број:

1.МОТОРНО ВОЗИЛО-РЕГИСТАРСКЕ ОЗНАКЕ SD-468-18

-Врста: ТЕРЕТНО

-Марка: ZASTAVA

-Тип: JUGO 1.1 SKALA POLI

-Број шасије: Vx1128A0001088383

-Број мотора: 128A064  1551779

-Година производње: 1999

-Снага мотора у KW : 43

-Маса празног возила у кг:885

-Носивост :350 кг

-Број путничких места за седење: 2 dva

-Облик и намена каросерије: DOSTAVNO

-Боја каросерије : PLAVA TAM.TEGET 98

Процењена вредност  74.582,40   динара,

II Покретнe ствари које немају регистрациони број:

Р. б.

Врста  машине/опреме

Марка

 

Шифра

 

Јединица мере

Количина

 

Цена по јединици

 

Процењена вредност у дин.

.

1.

вентил за радијатор

 

016

комад

36

122.10

4395.60

 

2.

радијаторски навијак

 

019

комад

83

93.50

7760,50

 

3.

пропусни вентил 5/4

 

212

комад

2

301.25

602.50

 

4.

пропусни вентил 5/4 ис

 

213

комад

1

207.05

207.05

 

5.

пропусни вентил 2 ½ ис

 

218

комад

1

300.00

300.00

 

6.

полуспојка 2”

 

825

комад

5

327.60

1638.00

 

7.

ињектор  5/4

 

811

комад

2

3773.00

7546.00

 

8.

полуспојка 1”

 

822

комад

5

327.60

1638.00

 

9.

лоптаста славина 6/4

 

006

комад

2

633.29

1266.58

 

10.

шибер вентил 1/2

 

027

комад

4

220.88

883.52

 

11.

шибер вентил 3/4

 

028

комад

16

139.44

2231.04

 

12.

0

 

0

0

0

0

0

 

13.

шибер вентил 5/4

 

030

комад

10

273.84

2738.40

 

14.

рз вентил 50/16

 

1475

комад

3

3161.76

9485.28

 

15.

прирубница 50/16

 

1504

комад

8

557.00

4456.00

 

16.

прирубница 80/.3

 

1875

комад

1

599.00

599.00

 

17.

цев за ВЦ каз

 

426

комад

53

118.00

6254.00

 

18.

пењалице

 

1598

комад

20

347.20

6944.00

 

19.

кабина

 

575

комад

1

10444.00

10444.00

 

20.

контеса 65

 

1674

комад

1

10646.61

10646.61

 

21.

огледало

 

498

комад

2

9771.00

19542.00

 

22.

ормарић

 

660

комад

1

975.00

975.00

 

23.

писоар зидни

 

465

комад

2

2228.00

4456.00

 

24.

бојлер 10л хм

 

897

комад

2

3652.00

7304.00

 

25.

лавабо лабуд 600

 

516

комад

2

2089.00

4178.00

 

26.

ВЦ казанче кер

 

415

комад

1

964.00

964.00

 

27.

казанче кер фриз

 

420

комад

5

1720.00

8600.00

 

28.

стун инес

 

530

комад

6

394.00

2364.00

 

29.

лавабо фриз 600

 

519

комад

2

3167.00

6334.00

 

30.

сталак фриз

 

534

комад

1

1300.00

1300.00

 

31.

стуб лабуд п

 

532

комад

1

394.00

394.00

 

32.

стуб алфа фриз

 

536

комад

1

2089.00

2089.00

 

33.

огледало 60 * 80

 

1254

комад

1

3841.00

3841.00

 

34.

огледало

 

628

комад

1

3403.00

3403.00

 

35.

огледало 2

 

634

комад

1

1954.00

1954.00

 

36.

огледало са фаз

 

619

комад

2

1760.10

3520.20

 

37.

биде лабуд фриз

 

492

комад

1

2695.00

2695.00

 

38.

биде лабуд

 

490

комад

1

3192.00

3192.00

 

39.

Вц шоља ретро

 

481

комад

1

4427.00

4427.00

 

40.

Вц шоља алфа

 

479

комад

1

1867.00

1867.00

 

41.

батерија квадро када

 

2006

комад

1

5795.00

5795.00

 

42.

батерија квадро суд

 

2008

комад

1

4784.00

4784.00

 

43.

батерија зидна

 

1673

комад

1

5396.00

5396.00

 

44.

батерија за туш каду

 

300

комад

1

2106.00

2106.00

 

45.

стх батерија лавабо

 

356

комад

1

2270.60

2270.60

 

46.

стх батерија лав

 

2011

комад

1

1300.00

1300.00

 

47.

батерија за биде

 

314

комад

4

1944.10

7776.40

 

48.

кућна прикључ фи80

 

161

комад

4

4284.00

17136.00

 

49.

кућна прикључ фи100

 

162

комад

9

1500.00

13500.00

 

50.

кућна прик фи160

 

064

комад

1

5862.00

5862.00

 

51.

кућна прик фи75

 

150

комад

1

5296,00

5296,00

 

52.

зибо спојка фи80

 

186

комад

1

741,00

741,00

 

53.

пумпа 4лб0л4/18

 

1439

комад

1

24730.00

24730.00

 

54.

озрачна сла 3/8

 

096

комад

20

36.12

722.40

 

55.

сушач пеш

 

1132

комад

2

118.00

236.00

 

56.

батерија т/х

 

326

комад

1

1118.00

1118.00

 

57.

батерија за биде фавола

 

318

комад

1

5525.00

5525.00

 

58.

криви наставак

 

854

комад

50

127.82

6391.00

 

59.

заобилазни лук 3/4

 

755

комад

13

460.00

5980.00

 

60.

заобилазни лук 1/2

 

754

комад

12

44.00

528.00

 

61.

ред 2*6/4

 

745

комад

10

48.00

480.00

 

62.

ред 2*5/4

 

744

комад

16

48.00

768.00

 

63.

круте цеви за мб

 

1343

комад

5

290.10

1450.50

 

64.

зибо гума фи80

 

442

комад

25

48.00

1200.00

 

65.

зибо гума фи150

 

443

комад

60

57.00

3420.00

 

66.

огледало

 

615

комад

13

1760.10

22881.30

 

67.

ексери раз

 

1778

килограм

6

57.00

342.00

 

68.

ексери ситни

 

1777

килограм

7

80.00

560.00

 

69.

плочице 20*25

 

1451

м2

2.4

460.00

1104.00

 

70.

плоћице 20*20

 

1444

м2

1.7

82.45

140.20

 

71.

филц

 

1383

метар

900

2.50

2250.00

 

72.

гума платно

 

1566

килограм

85

18.00

1530.00

 

73.

пд везиво т-800

 

1400

килограм

25.5

28.00

714.00

 

74.

наставак вен суд

 

242

комад

4

201.00

804.00

 

75.

сла за в.м.

 

188

комад

3

121.00

363.00

 

76.

прикључак за мрс

 

191

комад

3

240.00

720.00

 

77.

сифон за биде

 

401

комад

1

968.00

968.00

 

78.

муф фи20ун

 

1029

комад

52

131.00

6812.00

 

79.

муф фи25сн

 

1032

комад

5

209.00

1045.00

 

80.

муф фи20сн

 

1031

комад

17

168.00

2856.00

 

81.

колено сн фи25

 

1024

комад

13

75.00

975.00

 

82.

колено ун фи25

 

1022

комад

16

179.00

2864.00

 

83.

колено фи 20сн

 

1023

комад

31

148.00

4588.00

 

84.

колено фи20 сн

 

1023

комад

13

148.00

1924.00

 

85.

водомер 3/4

 

1432

комад

2

2600.50

5201.00

 

86.

врата за каду 20*20

 

1118

комад

2

270.00

540.00

 

87.

врата за каду 20*30

 

1120

комад

2

280.00

560.00

 

88.

подна решетка 20*20

 

1114

комад

2

290.00

580.00

 

89.

зидна решетка 15*18

 

1124

комад

3

310.00

930.00

 

90.

грејач 6 КВ 6/4

 

1340

комад

2

1112.00

2224.00

 

91.

анода аристон

 

1356

комад

5

301.00

1505.00

 

92.

сифон за лавабо 19

 

380

комад

9

748.00

6732.00

 

93.

клизна спојка 5/4

 

815

комад

3

131.00

393.00

 

94.

т комад сн

 

1027

комад

10

179.00

1790.00

 

95.

тело вентила фи25

 

1836

комад

10

650.00

6500.00

 

96.

решетка

 

2019

комад

1

2547.00

2547.00

 

97.

гума фи160

 

440

комад

34

4.50

153.00

 

98.

гума фи125

 

439

комад

75

11.00

825.00

 

99.

решетке за сифон

 

1362

комад

35

48.00

1680.00

 

100.

даска плаво бела

 

1934

комад

1

24.00

24.00

 

101.

лук 150/90

 

950

комад

7

180.00

1260.00

 

102.

ревизија 75

 

995

комад

10

55.00

550.00

 

103.

к рачве 70/70

 

955

комад

7

47.00

329.00

 

104.

к.рачве 100/70

 

957

комад

4

34.00

136.00

 

105.

т комад фи125/125

 

975

комад

2

132.00

264.00

 

106.

коса рачва 100/100

 

958

комад

9

73.00

657.00

 

107.

коса рачва 125/125

 

960

комад

10

131.00

1310.00

 

108.

ревизија 110

 

996

комад

13

99.00

1287.00

 

109.

ревизија 125

 

997

комад

10

128.00

1280.00

 

110.

т комад 100/70

 

972

комад

5

74.00

370.00

 

111.

сифон за лавабо

 

381

комад

13

128.00

1664.00

 

112.

сифон одлив пр

 

391

комад

19

210.00

3990.00

 

113.

сифон за туш кабину

 

1784

комад

13

158.00

2054.00

 

114.

јед.бат за биде

 

313

комад

1

3244.00

3244.00

 

115.

етажер кер.бело

 

527

комад

1

741.00

741.00

 

116.

батерија за суд је

 

327

комад

3

1226.00

3678.00

 

117.

батерија за суд за нм

 

343

комад

2

1988.00

3976.00

 

118.

ВЦ шоља

 

471

комад

1

4427.00

4427.00

 

119.

страс капа

 

166

комад

2

606.00

1212.00

 

120.

сливник фи 50про

 

8

комад

8

283.00

2264.00

 

121.

сливник

 

1795

комад

17

121.00

2057.00

 

122.

шоља алфа

 

526

комад

0

0

0

 

123.

казанче алфа фри

 

421

комад

3

1320.00

3960.00

 

124.

бринок црек фм

 

1712

комад

9

449.00

4041.00

 

125.

холендер пвц метал

 

1004

комад

5

323.00

1615.00

 

126.

холендер 2 цола

 

765

комад

3

337.00

1011.00

 

127.

холендер 3 цола

 

767

комад

1

1011.00

1011.00

 

128.

колено поц

 

691

комад

8

830.51

6644.08

 

129.

дупли нипл 21/2

 

712

комад

8

940.00

7520.00

 

130.

стега

 

053

комад

8

950.00

7600.00

 

131.

грејачи

 

1599

комад

4

433.50

1734.00

 

132

0

 

0

комад

0

0

0

 

133.

клизна шипка

 

352

комад

2

927.00

1854.00

 

134.

клизна шипка мес

 

1713

комад

3

1659.00

4977.00

 

135.

носач пешкира

 

1217

комад

3

1887.00

5661.00

 

136.

носач пешкира

 

1219

комад

1

1887.00

1887.00

 

137.

носач пешкира тр

 

1943

комад

2

1685.00

3370.00

 

138.

покретни носач

 

1146

комад

2

1381.00

2762.00

 

139.

даска мед.аи

 

656

комад

1

2008.00

2008.00

 

140.

четка хром

 

1179

комад

2

155.00

310.00

 

141.

баш хидрант1/2*3/4

 

236

комад

6

170.20

1021.20

 

142.

дворишна славина

 

226

комад

1

299.00

299.00

 

143.

излив

 

259

комад

10

303.00

3030.00

 

144.

ручица туша

 

258

комад

5

401.00

2005.00

 

145.

бринокс ½ цола

 

1327

комад

35

315.00

11025.00

 

146.

чеп 5/4 цола

 

671

комад

10

37.50

375.00

 

147.

холендер 3/4

 

758

комад

4

76.23

304.92

 

148.

чеп 2 1/2

 

675

комад

6

127.82

766.92

 

149.

чеп 2 цола

 

674

комад

5

85.02

425.10

 

150.

чеп 6/4

 

673

комад

7

44.50

311.50

 

151.

т комад 5/4

 

697

комад

10

179.00

1790.00

 

152.

т комад 6/4

 

698

комад

3

156.44

469.32

 

153.

дупли нипл 2

 

711

комад

6

28.10

168.60

 

154.

ексентар

 

261

комад

35

46.00

1610.00

 

155.

држачи за лав

 

1373

комад

10

24.00

240.00

 

156.

хамбуршки лук 1

 

036

комад

10

64.00

640.00

 

157.

хамбуршки лук 2

 

039

комад

6

81.00

486.00

 

158.

хамбуршки 6/4

 

038

комад

2

81.00

162.00

 

159.

хамбуршки 5/4

 

037

комад

2

81.00

162.00

 

160.

полица сапуна

 

1946

комад

2

75.00

150.00

 

161.

носач тоалет папира

 

1185

комад

5

68.00

340.00

 

162.

сифон дводелни

 

396

комад

2

172.00

344.00

 

163.

веза за балтик

 

431

комад

3

220.00

660.00

 

164.

чеп пвц

 

1039

комад

160

46.00

7360.00

 

165.

мц т комад

 

838

комад

1

242.00

242.00

 

166.

мц т комад

 

839

комад

2

1415.00

2830.00

 

167.

пвц лајсна

 

1453

комад

0

0

0

 

168.

калај цу

 

706

комад

26

741.00

19266.00

 

169.

паста лем

 

107

комад

110

600.00

66000.00

 

170.

мс прелаз 18*1/2

 

124

комад

509

92.00

46828.00

 

 

У К У П Н О

 

637598.32

 

                     

Процењена вредност  637.598,3динара,

Укупан износ вредности одузетих пописаних покретних ствари (I + II)  712.180,72 динара, и

словима: седамстодванаест хиљада стоосамдесет динара  и седамдесетдве паре.

власништво ’’ТЕХНОКОМ’ Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, са седиштем  у Смедереву, ул. Расадничка  бр.40 , ПИБ 100968246  ,пописане и процењене на основу решења о принудној наплати из покретних ствари Министарства финансија , Пореске управе , филијале Смедерево бр  092-433-06-251/2013-G1B05  од 13.02.2014.год..  одржаће се дана 15.12.2014 године, у  Смедереву,улица  Његошева број 8 – Пореска управа –Филијала Смедерево,  у канцеларији број  4 са почетком у 12 часова.

2. Почетна вредност покретних ствари утврђена је записником о поновној процени покретних ствари бр. 092-433-06-251/13-51B05  од 17.09.2014..год.у укупном износу од 712.180,72 дин.

3. Продаја покретних ствари се врши путем усменог јавног надметања.

4. На првој продаји путем усменог јавног надметања,  покретне ствари се не могу продати испод 60% процењене вредности и покретне ствари се купују у виђеном стању без права на рекламацију. Продајна цена представља основицу за обрачун пореза на додату вредност, који плаћа купац по пореској стопи од 20%.

5.Не полаже се депозит за ствари чија је појединачна вредност мања од  200.000,00 динара ,односно полаже се депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000,00 динара

6. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију – личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника, овлашћење за учешће на јавном надметању као и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

7.Предузетници и правна лица који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе, не могу бити понуђачи на усменом јавном надметању у поступку продаје покретних ствари у принудној наплати.

8.Порески обвезник и лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари, забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана по извршеној продаји.

9. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар увећану за 20% ПДВ-а уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну  продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна  ствар продата, продаја се решењем оглашава неважећом,а купац губи право на повраћај положеног депозита,с тим да се више не може појавити као купац у поновном поступку продаје тих ствари.

10. Роба се налази у централном магацину Пореске управе-Регионалног центра Београд-у   Лештанима на адреси Кружни пут,бр.38, тел-011-8035180, где заинтересовани купци могу да изврше увид у исту  и то дана 11.12.2014.г.  и  12.12.2014.г.у времену  од 12.00-14.00 часова.

11. Купац обезбеђује утовар и превоз у присуству радника Пореске управе.

12. Овај ОГЛАС објавити на интернет страни Пореске управе, истаћи на огласној табли Пореске управе –Филијале Смедерево, и  доставити пореском  дужнику.                                                                                                                 

                                                                                                                            ДИРЕКТОР

                                                                              Горан Младеновић