Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Продаја покретних ствари усменим јавним надметањем

Порески календар

нов 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Продаја покретних ствари усменим јавним надметањем

У поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника  "ОКТАН" ДОО  место БЕЛА  ЦРКВА,  Београдска Б.Б., ПИБ: 100865963  на основу члана 104. ЗПППА ("Сл. гласник РС" бр. 80/02.........30/2018) оглашава:

Продају покретних ствари усменим јавним надметањем

Прво рочиште за продају покретних ствари усменим јавним надметањем и то:

Покретне ствари које имају регистрациони број:

Р.бр.

ВРСТА

ПОКРЕТНЕ

СТВАРИ

РЕГ.

ОЗНАКА

МАРКА

ТИП

БРОЈ

ШАСИЈЕ

БРОЈ МОТОРА

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ

СНАГА МОТОРА kW

РАДНА ЗАПРЕМИНА МОТОРА

НОСИВОСТ kg

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

ПУТНИЧКО

ВОЗИЛО

VS013-LW

CITROEN

C3 SX   1,4 I

 %

  %

2005

54

1510

 

150 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна процењена вредност покретних ствари је 150 000,00 динара, власништво "ОКТАН" ДОО из БЕЛЕ ЦРКВЕ, попис и процена су извршени на основу решења о принудној наплати пореске обавезе из покретних ствари и решења о упису залоге број 241-433-06-804/2016 и 241-433-06-804/2016-1 од 25.02.2016 године  Министарства финансија, Пореске управе, Филијале Вршац.

ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА  28.05.2018  године, са почетком  у  11,00  часова  у  просторијама Пореске управе – Филијале Вршац, Ф.Милекера 17 у канцаларији број  7.

Почетна вредност покретних ствари утврђена је записником о поновној процени покретних ствари број: 241-433-06-804/2016-3 од  03.04.2018 године, као и уписом у АПР-Београд Зл.бр. 5022/2016 од 15.04.2016  године  у укупном износу од  150.000,00 динара.

Продаја покретних ствари је усменим јавним надметањем.

На поновљеном првом рочишту усменим јавним надметањем покретна ствар не може се продати испод 60 % од утврђене почетне вредности односно за износ мањи од  90.000,00 динара.

Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу лична документа ради индентификације-лична карта, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица односно предузетника, овлашћење за учешће на јавном надметању као и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу купити ствари. 

Купац, најбољи понуђач, је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар  уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем оглашава неважећом.

Понуђена покретна ствар продаје се у виђеном стању.

Понуђена покретна ствар се може видети до дана лицитације  у времену од 8,оо до 10,оо часов, уз предходну најаву ПОРЕСКОЈ УПРАВИ-ФИЛИЈАЛИ ВРШАЦ на телефон број: 013-809-873.

Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе-Филијале Вршац, Одсек Бела Црква и доставити пореском обвезнику. 

 

 

 

                                                                                                                п.о. Директор

  Обрадио: З.Јовановић                                                                                                                                                                         Марица Сабо