Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји покретних ствари непосредном погодбом

Порески календар

апр 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји покретних ствари непосредном погодбом

Министарство финансија  – Пореска управа –Филијала Нови Сад 2 у поступку принудне наплате јавних прихода из покретне ствари пореског обвезника Радојевић Добрице, власника самосталног кројачког салона ''ЕНИГМА'' са седиштем у Новом Саду, ПИБ: 101649706, МБР: 54330618, на основу  члана 104.. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС», број 80/2002......и 30/2018.), дана   08.05.2018. године, објављује:

Оглас о продаји покретних ствари  непосредном погодбом

1. Продаја непосредном погодбом између понуђача - купца и Пореске управе, покретних ствари пореског дужника, Радојевић Добрице, власника самосталног кројачког салона ''ЕНИГМА'' са седиштем у Новом Саду, ПИБ: 101649706, одржаће се дана 06.06.2018. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Пореске управе - Филијале Нови Сад 2, у Новом Саду, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 14, спрат 5 , канцеларија број 1, и то:

Врста покретне ствари

Рег. ознака / број

Марка

Тип

Број шасије

Број Мотора

Година производње

Снага мотора у KW

Радна зап. мотора у cm3

Процењена вредност у динарима

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PUTNIČKO VOZILO

NS 060-ME

volkswagen

GOLF 1.9 TDI karavan

wvwzzz1jz5w015740

axr278867

2004

74

1896

257.643,87

УКУПНО:

257.643,87

2. Почетна вредност покретне ствари утврђена је записником о поновној процени број: 2232-433-06-11173/2014-И2А06-5 од 04.04.2018. године и износи 257.643,87  динара и иста се не може продати непосредном погодбом, у року одређеним закључком, за цену која  је нижа од 60% почетне продајне вредности.

3. Понуђачи су дужни да пре почетка продаје непосредном погодбом положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари уплаћен на рачун број 840-1700845-84 (рачун јавних прихода наплаћених у поступку принудне наплате) за сврху учешћа у поступку продаје непосредном погодбом, са позивом на број 17-223-101649706 по моделу 97, шифра плаћања 253.

4. Право учешћа  у поступку продаје покретне ствари непосредном погодбом имају сва правна и физичка лица, која доставе уверење о измиреним пореским обавезама, издато од Пореске управе надлежне према седишту - односно пребивалишту лица.

5. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију -личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника  и овлашћење за учешће у поступку.

6.  Порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као и са њима повезана лица не могу бити купци покретних ствари. Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана по извршеној продаји.

7.  Купац - најбољи понуђач дужан је да цену по којој му је продата покретна ствар уплати у року од 8 дана од достављања записника о продаји покретне ствари. Ако купац у одређеном року не уплати укупну цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом а купац губи право на повраћај депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

8.  На покретну ствар купљену непосредном погодбом не плаћа се порез на пренос апсолутних права.

9.  Покретна ствар која је предмет непосредне погодбе купује се у виђеном стању, тако да се купац одриче било каквих примедби по основу евентуалним материјалних или правних недостатака на предметним стварима.

10. Заинтересована лица могу разгледати наведену покретну ствар у магацинском складишту Пореске управе у Новом Саду, улица Сентандрејски пут број 165, сваким радним даном у договору са радником Порске управе, контак телефон 021/4802-760.

11. Оглас о продаји истаћи на огласној табли Филијале Нови Сад 2, објавити на интернет страни Пореске управе.

 

                                                                                                                         ДИРЕКТОР

                                                                                                                       Зарол Шандор