Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања

Порески календар

нов 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања

Министарство финансија -Пореска управа-Филијала Крушевац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретне имовине пореског обвезника "ADAPTACIJE" D.О.О., из КРУШЕВЦА, по решењу бр. 052-433-16-04653/2016 од 22.02.2016. године,  ,  на основу члана  99. и члана 104. Закона о пoреском поступку и пореској администрацији  („Сл. Гласник РС“ бр. 80/2002, ...., 30/2018), објављује:

 Оглас о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ  прво рочиште за продају покретне имовине путем усменог  јавног надметања, пореског дужника "ADAPTACIJE" D.О.О., са седиштем у КРУШЕВЦУ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 166, ПИБ: 106627958, мат.бр. 20647345, и то за следећу покретну ствар која има регистрациони број:

Опис покретне ствари

Рег.

ознака

/број

Марка

Тип

Број шасије

Број мотора

Година производње

Снага мотора у КW

Радна запре

мина мотора у ccm

Тежина

Kg

Боја возила

Процењена вредност у динарима

 

Путничко возило

 

KŠ 060-PZ

PEUGEOT

508

2.0 HDI

VF38DRHF8AL028317

PSARH0110DYXH4103465

2011

103

1997

1430

9М Црна метализирана

860.520,00

 

Путничко возило

 

KŠ 075-NB

PEUGEOT

307 CC

135

VF33BRFNC83527245

PSARFN10LH2D1032318

2004

100

1997

1300

9B

Сива светла метализирана

303.110,00

Укупан износ процењене вредност покретних ствари у динарима

1.163.630,00

Продаја ће се одржати дана  14.11.2018. године са почетком у 1100 часова у просторијама Пореске управе - Филијале Крушевац у Крушевцу, Трг Деспота Стефана бр.2, на другом спрату, у канцеларији бр. 23.

2. Почетна вредност покретних ствари утврђена је посебним записником о попису и процени број 052-433-16-04653/2016-006, од 09.10.2018. године у укупном износу од 1.163.630,00 динара. На првом усменом јавном надметању покретне ствари се не могу продати по цени нижој од 60% утврђене вредности. Продајна цена представља основицу за обрачун пореза на додату вредност, који плаћа купац по пореској стопи од 20%.

3. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 10% утврђене почетне вредности непокретности, на рачун Пореске управе број: 840-1700845-84 Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате  са  позивом  на  број  97  42-052-106627958, шифра плаћања 253.

4. Покретне ствари на усменом јавном надметању купују се у виђеном стању, без могућности њиховог враћања, ако се накнадно утврде неки недостаци и без права на накнадне рекламације.

5.Заинтересовани понуђачи имају право да најкасније до дана одржавања јавне продаје, сваким радним даном у времену од 11-14 часова, разгледају покретне ствари, које су предмет јавне продаје, на адреси: Крушевац, Чупићева 1/8. Особа за конталт: порески службеник, Александар Милановић, контакт телефон: 037-412-341.

6. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица, која доставе потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију-личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника и овлашћење за учешће на јавном надметању.

7. Порески обвезник,  лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица,  не могу бити купци покретних ствари. Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

8. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој су му продате покретне ствари  уплати у року од 8 дана од дана достављања записника о продаји покретне ствари. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју су му покретне ствари продате, продаја се у односу на тог купца оглашава невежећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје тих ствари.

9. Купац обезбеђује утовар, односно превоз, у присуству службеника Пореске управе.

10. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Крушевац, на интернет страни и доставити пореском обвезнику.              

             

                                                        

ДИРЕКТОР

 

      Верољуб Вучићевић