Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Суботица, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ИВКОВИЋ ВЛАДИСЛАВА са пребивалиштем у Суботици, ул. Зоркина бр. 1ц, на основу члана 105. и 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009 и 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018) и члана 136. Закона о општем управном поступку, («Сл. гласник РС», бр. 18/16), објављује:

 

Оглас о продаји непокретности путем

усменог јавног надметања

 

1. Прво поновљено рочиште за продају непокретности путем усменог јавног надметања, и то:

Лист непокретности бр. 3167 К.О. Таванкут

Р.б.

Број парцеле

ОЗНАКА ЗЕМЉИШТА-НЕПОКРЕТНОСТИ

Површина

Утврђена почетна вредност у динарима

ха

а

м2

1.

6064/1

Њива 5.класе у Љутову

--

14

86

185.750,00

2.

6065/1

Породична стамбена зграда и земљиште под зградом-објектом у Таванкуту - Салаш

--

--

60

625.059,00

3.

6065/1

Земљиште уз зграду - објекат у Таванкуту - Салаш

--

5

00

62.500,00

4.

6065/1

Њива 5.класе у Таванкуту - Салаш

--

3

45

43.125,00

5.

6065/2

Њива 5.класе у Љутову

--

3

06

38.250,00

 

Укупно:

 

 

 

 

954.684,00

уписане у 1/1 дела права својине пореског обвезника у катастар непокретности Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности у Суботици, у листу непокретности број 3167 за катастарску општину (КО) Таванкут;

Напомена: Породична стамбена зграда површине 60м2 на парцели 6065/1, уписана у лист непокретности број 3167 К.О. Таванкут В лист - 1. део - правни статус објекта: Објекат изграђен без одобрења за градњу;

одржаће се дана 28.03.2019. године, са почетком у 11.00 часова, у канцеларији Пореске управе – Филијале Суботица, ул. Корзо бр 5, на I спрату.

2. Почетна вредност непокретности из става 1. овог огласа износи: 954.684,00 динара.

3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4. На наведеној непокретности је у поступку принудне наплате пореске обавезе од пореског обвезника Ивковић Владислава уписано заложно право - законска хипотека у корист Републике Србије од дана 23.05.2012. године, на основу решења Министарства финансија - Пореске управе - Филијале Суботица бр. 316-433-5068/2011-30-1 од 09.01.2012. године и бр. 316-433-5068/2011-30-134-6 од 19.04.2012. године у износу од 858.980,66 динара. 

На наведеној непокретности је дана 13.12.2016. године на основу закључка јавног извршитеља у Суботици посл. број. И.И-27/2016 од 09.12.2016. године, уписана забележба Решења о извршењу (јавна продаја) донета од стране Основног суда у Суботици посл. бр. Ии.316/2016 од 29.09.2016. године у извршном поступку покренутом од стране извршног повериоца Војвођанске банке АД Нови Сад. Закључком јавног извршитеља у Суботици посл. број. И.И-27/2016 од 03.12.2018. године стављени су ван снаге акти јавног извршитеља о продаји непокретности због претходно покренутог поступка од стране Пореске управе - Филијале Суботица ради намирења потраживања на истој непокретности.

5. На јавном надметању, као понуђачи не могу учествовати порески обвезник, запослени у Пореској управи и са њима повезана лица.

6. На првом поновљеном рочишту путем усменог јавног надметања, непокретност се не може продати испод 75% утврђене почетне вредности непокретности.

7. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит /најкасније 24 сата пре почетка лицитације/ у висини од 5% утврђене почетне вредности непокретности, односно у износу од 47.734,20 динара, на рачун Јавних прихода наплаћених у поступку принудне наплате број: 840-1700845-84 са позивом на број 97 – 19 236 1407965820066N.

8. Понуђачи – купци морају понети личну карту, а правна лица решење о регистрацији и овлашћење фирме да може учествовати на лицитацији, као и доказ о измиреним пореским обавезама, за правна лица и предузетнике, не старије од 15 дана.

9. Непокретност се продаје у виђеном стању и неће се примати никакве рекламације.

10. Купац - најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита.

11. Непокретности се могу видети дана 26.03.2019. године у времену од 12 до 13 сати.

12. Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе – Филијале Суботица и у дневном листу "КУРИР" дана 20.03.2019. године.

Телефон за информације: 024/655-180.