Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји покретних ствари путем другог усменог јавног надметања

Порески календар

окт 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји покретних ствари путем другог усменог јавног надметања

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Нови Сад 1, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника "ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ" А. Д, са седиштем у Новом Саду, ул. Београдски кеј бр. 51, ПИБ: 105940977, М.Б: 20495464, на основу члана 99. и 104. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002 ... 95/2018) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС", бр. 18/2016),  23.04.2019. године, објављује:

 

Оглас о продаји покретних ствари путем

другог усменог јавног надметања

 

1. Прво рочиште за продају покретних ствари путем другог усменог јавног надметања, и то:

Р. б.

Врста  покретне ствари

Рег. ознака/број

 

Mарка

 

Тип

Број шасија

 

Број мотора

 

Година производње

 

Снага мотора у KW

 

 

Рад. зап. мотора у cm

 

Носивост у кг.

Почетна вредност покретних ствари у дин.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Путнички аутомобил

NS225-ŽU

OPEL

ASTRA CLASSIC 1.4

W0L0TGF486G175758

 

2006

66

1364

 

153.585,64

2.

Теретно возило

NS167-YB

PEUGEOT

EXPERT

VF3BZRFNC12770131

 

2001

100

1997

2185

233.565,60

3.

Путнички аутомобил

NS241-ZŠ

OPEL

MOVANO 1.9 DTI

VN1J9ALD525037050

 

2001

59

1870

 

220.089,70

4.

Путнички аутомобил

NS355-ТC

ŠKODA

ROOMSTER STYLE 1.4 16V

TMBMC45J085014416

 

2007

63

1390

 

244.399,69

5.

Прикључно возило

00-008NS

GOŠA

FNPP-50

15082

 

1989

 

 

50000

306.394,10

6.

Путнички аутомобил

NS163-SI

VAZ

LADA NIVA 4X4

XTA21214071840565

 

2007

60

1690

 

144.313,21

 

УКУПНО ДИН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.302.347,94

Покретне ствари су уписане као својина пореског обвезника "ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ" А.Д, са седиштем у Новом Саду, ул. Београдски кеј бр. 51, ПИБ: 105940977, М.Б: 20495464.

Коначним решењем Агенције за привредне регистре број: Зл. бр. 20255/2013 од 24.12.2013. године, установљено је заложно право у корист Републике уписом у Регистар покретних ствари

2. Почетна вредност пописаних покретних ствари  утврђена је записницима о поновној процени покретних ствари на којима је установљено заложно право на покретним стварима број: 2231-433-06-4908/2013-G2A06-10 од 21.03.2019. године, 2231-433-06-4908/2013-G2A06-9 од 21.03.2019. године, 2231-433-06-4908/2013-G2A06-8 од 21.03.2019. године и 2231-433-06-4908/2013-G2A06-7 од 21.03.2019. године. Почетна вредност је износ процењене вредности.

3. Продаја покретних ствари  врши се путем усменог јавног надметања.

4. Усменим јавним надметањем, сматра се усмено јавно надметање на коме учествују најмање два понуђача.

5. Продаја покретних ствари  путем другог усменог јавног надметања ће се одржати дана  10.05.2019. године, са почетком у 11 часова, просторијама Пореске управе - Центар за образовање, у улици Футошка 35, Нови Сад.

6. На усменом јавном надметању на коме се продају покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000 динара, могу учествовати само лица која положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари, најкасније до 08.05.2019. године, на рачун Пореске управе број: 840-1700845-84 са позивом на број одобрења: 97-37223105940977V.

7. Пореска управа ће огласити продају ствари на интернет страни и огласној табли. Оглашавање продаје ствари врши се у дневном листу који се продаје на територији целе Републике, ако је процењена вредност покретних ствари које се продају путем усменог јавног надметања већа од 1.000.000 динара.

8. На другом усменом јавном надметању, покретна ствар се не може продати по цени нижој од 30% процењене вредности, на постигнуту цену се на основу  чл. 3, чл. 4, чл. 23. став 1. Закона о ПДВ ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004...4/2019) обрачунава порез на додату вредност по општој стопи од 20%.

9. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари из става 1. овог члана.

10. Забрана за лица из тачке 9. овог Огласа односи се и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или  на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.  

11. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу важећу личну карту, а правна лица  одговарајућу документацију о регистрацији правног лица,  овлашћење за учешће на јавном надметању, као и уверење о измиреним пореским обавезама не старије од 15 дана, од одржавања јавне продаје (важи за све учеснике јавног надметања). 

12. Купац - најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је покретна ствар продата, умањену за износ уплаћеног депозита, уплати у року од 8 дана од дана закључења усменог јавног надметања. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца решењем  оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

13. Покретне ствари на усменом јавном надметању купују се у виђеном стању без могућности њиховг враћања, ако се накнадно утврде неки недостаци и без права на накнадне рекламације.

14. Заинтересовани понуђачи могу разгледати покретне ствари које су предмет јавне продаје дана 07.05.2019. године у периоду од 08.00 до 16.00 часова:

- Возило под редним бројем 1. на адреси Исе Секицког бр. 11 у Врбасу,  контакт телефон: 065/2893-725;

- Возило под редним бројем 2. и 4. на адреси Аугуста Цесарца бр. бб у Руми, контакт телефон: 064/8237-612;

- Возилa под редним бројевима 3., 5. и 6.  на адреси Вогањски пут бр. бб у  Сремској Митровици, контакт телефон: 064/8237-612.

Све додатне информације се могу добити код инспектора који води поступак јавне продаје покретних ствари у пореској управи, Филијали Нови Сад 1 у Новом Саду, Модене бр. 7 или путем телефона на број: 021/4801-530 у радно време, до истека термина за разгледање покретних ствари. 

15. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Нови Сад 1, на интернет страни Пореске управе и дневном листу "КУРИР" дана 25.04.2019. године.