Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Продаја путем прикупљања писаних понуда

Број: 200-404-00-00362/2018-К0134

На основу члана 27. став 2. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС", број: 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), у вези са чланом 1. Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ("Сл. гласник РС", број 53/2012) и  члана 2., 3. и 6. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", број: 36/2009, 88/2010 14/2016 и 95/2018 - др. закон), оглашава:

 

Продаја путем прикупљања писаних понуда

 

Предмет продаје су 53 расходована моторна возила по почетној цени од 577.534,04 динара без ПДВ-а која се налазе у Пореској управи, Регионалном одељењу Нови Сад, а на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 46-95687/2018 од 11.10.2018. године.

Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која су регистрована за обављање послова сакупљања, рециклаже и промета отпада индексни број 16 01 04*(отпадна возила).

Расходована моторна возила продају се збирно, у виђеном и затеченом стању, без права купца на накнадне рекламације.

Заинтересована лица су обавезна да своје писмене понуде са комплетном документацијом доставе до 10.06.2019. године, у запечаћеној коверти са назнаком: "Понуда за откуп расходованих моторних возила - НЕ ОТВАРАТИ", на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Регионално одељење за материјалне ресурсе Нови Сад, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16, соба 29 сутeрен (писарница) или лично преко писарнице. На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, адресу и контакт телефон.

Понуда се сматра благовременом ако је продавцу приспела најкасније до 11,00 часова  10.06.2019. године, без обзира на начин на који је послата.

Отварање понуда је јавно и извршиће дана 10.06.2019. године са почетком у 12,00 часова  у просторијама Пореске управе, Регионално одељење Нови Сад,  ул. Футошка 35, Нови Сад (Одсек за образовање и комуникацију). Присутни представници купаца пре почетка јавног отварања понуда, Комисији продавца подносе пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Неблаговремене, незапечаћене и некомплетне понуде, као и понуде које нису у складу са огласом, односно конкурсном документацијом неће бити разматране.

Избор најповољнијег понуђача ће се извршити по критеријуму највише укупне понуђене цене за откуп свих расходованих отпадних моторних возила..

Услови за учешће у поступку, као и остале информације заинтересовани могу добити у документацији која се може преузети са интернет странице наручиоца: http://www.purs.gov.rs, лично на адреси Министарство финансија, Пореска управа, Регионално одељење за материјалне ресурсе Нови Сад, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, канцеларија бр. 31. приземље, уз приложено овлашћење, или електронском поштом слањем захтева на мејл: srdjan.miladinovic@purs.gov.rs.

Особа за контакт је Срђан Миладиновић, тел. 021/487-4321, мобилни 064/874-2444.