Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Лесковац, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ПТК  "8 НОВЕМБАР" из Лебана,  ул. Стојана Љубића, бр. 33,  на основу члана 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002 ... 95/2018.), и члана 136. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 ... 18/2016),  дана 11.06.2019.године,  објављује:

                                                                      

Оглас о продаји непокретности путем

усменог јавног надметања

 

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВО (други пут поновљено) рочиште рочиште за продају непокретности путем усменог јавног надметања и то:

Р.

бр.

Опис непокретности

Број

К.П.

КО

Површина према катастру

Утврђена почетна

вредност

у динарима на дан процене

ха

а

м2

 

 

1.

Зграда трговине,  на потезу Врбовац 

 

4004/2

 

   Липовица

 

-

 

-

 

 60м2

 

265.527,00

2.

Зграда трговине-продавница мешовите робе – зграда  бр.1 на потезу“кључ код плевње“

 

466/2

 

   Клајић

 

-

 

-

 

 40м2

 

175.047,60

3.

Зграда трговине - мешовите робе, зграда бр.2 на потезу“кључ код плевње“

 

466/2

 

   Клајић

 

-

 

-

 

 62м2

 

271.323,78

4.

 

Пословна зграда за коју није утврђена делатност бр.1 на потезу „барујевац продавница“, објекат изграђен без одобрења за градњу

 

3461/2

 

   Лалиновац

 

-

 

-

 

 36м2

 

157.542,84

које су уписане  као својина пореског обвезника, у уделима 1/1, у катастар непокретности Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Лебане, и то:

- у листу непокретности број: 355  за КО Липовица, за К. П. бр. 4004/2;       

- у листу непокретности број 616 за КО Клајић, за К. П. бр. 466/2;

- у листу непокретности број 355 за КО Лалиновац, за К. П. бр. 3461/2

Р.

бр.

Опис непокретности

Број

К.П.

КО

Површина према катастру

Утврђена почетна

вредност

у динарима на дан процене

ха

а

м2

1.а

Зграда трговине - откупни магацин,  на потезу река 

 

2763/1

 

   Клајић

 

-

 

-

 

 233м2

 

916.887,62

која је уписана  као својина Саше Живковића из Лебана, ул. Стевана Синђелића бр. 2, ЈМБГ 1404975741211, дана 27.03.2019. године, а на основу Захтева за провођење промене број 952-02-4-064-39213/2019. године јер је исти непокретност купио од Јавног извршитеља Предрага Костића из Лесковца путем непосредне погодбе о чему је сачињен уговор о продаји непокретности непосредном погодбом број: Ии-814/2016 од 17.05.2018. године, а иста је под уписаном хипотеком у корист Републике Србије од стране Пореске управе – Филијале Лесковац од 28.07.2014. године.

- у листу непокретности број 598 за КО Клајић, за К. П. бр. 2763/1;

Продаја  ће се одржати  дана 20.06.2019. године, са почетком у 11 часова,  Филијала Лесковац, Трг Револуције бр. 45, канцеларија број 7, трећи спрат. 

2. Почетна вредност непокретности утврђена је правоснажним решењем Министарства финансија – Пореске управе – Филијале Лесковац број: 058 - 433-11-9057/2013D5А05, од 14.02.2019. године и на дан процене 19.12.2018. године, износи: 1.786.328,84.

3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4. Опредељена непокретност није оптерећена правом службености.

5. На првом рочишту непокретности из табеларног прегледа овог закључка се не могу продати испод 75% од утврђене почетне вредности, и то:

- за непокретност на редном броју 1. -  за износ од 199.143,75. динара;

- за непокретност на редном броју 2. -  за износ од 131.285,70. динара;

- за непокретност на редном броју 3. -  за износ од 203.492,83. динара;

- за непокретност на редном броју 4. -  за износ од 118.157,10. динара;

- за непокретност на редном броју . -  за износ од 687.665,71. динара;

6. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која на рачун Пореске управе број: 840– 1700845-84 са позивом на број: 97-80057100711863  N.уплате депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности непокретности, и то:

- за непокретност на редном броју 1. -  за износ од   13.276,25. динара;

- за непокретност на редном броју 2. -  за износ од     8.752,38. динара;

- за непокретност на редном броју 3. -  за износ од   13.566,19. динара;

- за непокретност на редном броју 4. -  за износ од     5.907,86. динара;

- за непокретност на редном броју -  за износ од   45.844,38. динара;

7. Купац непокретности је дужан да цену за коју му је непокретност продата, умањену за износ уплаћеног депозита, улати у року од осам дана од дана закључења усменог јавног надметања.

8. Непокретност није оптерећена правом службености.

9. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

10. На купљену непокретност не може се стављати рекламација.

11. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Лесковац и у дневном листу "Данас".

 Контакт телефон 016/243-217.                                                                                                   

                                                                                  Директор  Филијале                                       

                                                                                     Иван Станковић