Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Министарство финансија - Пореска управа – Филијала Нови Сад 1, у поступку принудне наплате пореске обавезе из непокретности пореског обвезника "НОВЕЛ" ДОО из Београда, ПИБ:101696115, на основу члана 108. став 1. 2. и 3., члана 109., Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002...95/2018) и члана 146., 192., 193. и 194. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97,  31/2001 и «Сл.гласник РС», бр.30/2010 и «Сл.гласник РС», бр.18/2016),  21.06.2019.  године,  објављује:

 Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПОНОВЉЕНО прво рочиште за продају непокретности у поступку принудне наплате пореске обавезе путем усменог јавног надметања, за непокретност која је уписана као својина пореског обвезника "НОВЕЛ" ДОО из Београда ул. Јасенова бр.11, ПИБ:101696115,      МБ:08262004, у катастар непокретности Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности у Новом Саду, обим удела 1/1, у листу непокретности број: 1526, за К.О.Нови Сад III, и то:

Р.

бр.

Опис непокретности

Број

К.П.

КО

Површина према катастру

Утврђена почетна

вредност

у динарима на дан процене

ха

а

м2

 

1.

 

Њива 2. класе Потес/улица-Темерински пут, врста земљишта-остало грађевинско земљишпте у својини

 

 

 

 

356/1

 

 

 

Нови Сад  III

 

 

 

 

26

 

 

 

16

 

 

 

35 086 576,80

               

 

Укупно:

 

 

 

 

 

35 086 576,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

које ће се одржати у понедељак 01.07.2019. године, са почетком у 11 часова, у просторијама Министарства финансија, Пореске управе, Регионалне групе за едукацију, Едукативног центра у Новом Саду, Улица Футошка бр. 35. Непокретности пореског обвезника су оптерећене законским заложним правом – хипотеком првог реда у корист Републике Србије – Пореске управе – Филијале Нови Сад 1 у укупном износу  од  10.019.611,77 динара са припадајућом каматом до дана исплате целокупног дуга, код пореског обвезника "НОВЕЛ" ДОО из Београда, ПИБ:101696115,који проистиче из записника Министарства финансија Пореске управе Филијале Нови Сад 1  број: 2231-433-12-03874/2015-I2А07-17 од 03.07.2015.године.

2. Почетна вредност непокретности утврђена је коначним решењем Министарства финансија, Пореске управе, Филијале "А" Чукарица број: 011-433-00-11242/2018-K1A08-2 од 25.03.2019. године и  износи, за непокретност под Р.бр.1 Њива 2. класе Потес/улица-Темерински пут, врста земљишта-остало грађевинско земљишпте у својини, облик својине - приватна, обим удела 1/1, новчану вредност од  35.086.576,80динара.

3.  Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4. На овом рочишту непокретност се не може продати испод 75% утврђене почетне  вредности непокретности. 

5. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности непокретности, за  непокретност под Р.бр.1. Њива 2. класе Потес/улица-Темерински пут, врста земљишта-остало грађевинско земљишпте у својини, облик својине - приватна, обим удела 1/1, у износу од 1.754.328,84 динара, на рачун бр: 840-1700845-84 са позивом на број одобрења 97 57011101696115N, најкасније до четвртка 27.06.2019.године.

6. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит, чиме стичу статус заинтересованог понуђача. Улазак у просторије у којима ће се одржати усмено јавно надметање ће бити дозвољен само заинтересованим понуђачима лично, без пратње. Увидом у лист непокретности и План детаљне регулације улазног правца дуж Темеринског пута у Новом Саду ("Сл.лист Града Новог Сада бр 20 од 05.маја 2010.године, и на основу чл. 5 Закона о промету непокретности (СЛ.гл. РС Бр.93/14, 121/14, 6/15), не постоји право прече куповине за непокретност која је предмет ове јавне продаје.

7. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретност која је предмет јавне продаје у петак 28.06.2019. године у периоду од 10-12 часова. Разгледање непокретности се због обезбеђивања уласка на посед најављује код инспектора који води поступак јавне продаје непокретности у Пореској управи, Филијали Нови Сад 1 у Новом Саду, Модене бр.7 писменим путем или путем телефона на број: 064/87-42-442 у радно време, до истека термина за разгледање непокретности.

8. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од закључења усменог јавног надметања. На основу чл.31.став 1. тачка 1. Закона о порезу на имовину ("Сл.гл.РС" 26/01...68/14)  порез на пренос апсолутних права се не плаћа када се апсолутно право преноси ради измирења обавеза по основу јавних прихода, у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација.

9. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

10. Оглас о продаји непокретности ће се објавити на огласној табли Филијале Нови Сад 1, на интернет страни Пореске управе, дневном листу "КУРИР" и доставити пореском дужнику односно заступнику по службеној дужности и заложним повериоцима, уколико наведена лица постоје.