Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Порески календар

окт 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Број: 049-433-06-4982/2018-1

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала „Б“ Крагујевац, у поступку принудне наплате по Решењу број: 049-433-06-4982/2018-1 од 07.11.2018. године о принудној наплати из покретних ствари пореског обвезника Степановић Његоша, власника самосталне радње за такси превоз „PROFI TAXI 06“ са пребивалиштем у Крагујевцу, у улици Драгомира Остојићa број 142, на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005...и 95/2018.), објављује:

 

Оглас о продаји покретних ствари путем

усменог јавног надметања

 

1. Прво рочиште за продају покретнe ствари путем усменог јавног надметања, пореског обвезника Степановић Његоша, власника, самосталне радње за такси превоз „PROFI TAXI 06“ са пребивалиштем у Крагујевцу, у улици Драгомира Остојићa број 142, ПИБ 103261524, матични број 56299785, и то:

1) ПУТНИЧКО ВОЗИЛО -  регистрациона ознака/број KG0608-TX, марка  RENAULT, модел  MEGANE SCENIC, број шасија VF1JA1JO527200161, број мотора  K4MA708D092129, година производње  2002, снага мотора 79 KW, радна запремина мотора 1598 cm, чија је процењена вредност 140.000,00 динара; 

2. Продаја ће се одржати дана 08.10.2019. године, са почетком у 12 часова, у канцеларији број 226  Пореске Управе – Филијале „Б“ Крагујевац, у улици "27 Марта"  број 14;                                                                 

3. Покретнa ствар коja je предмет јавне продаје, може се разгледати сваког радног дана у времену од 11.00 до 14.00 часова на адреси у Крагујевцу, у улици Драгомира Остојића број 142, за све информације звати на телефоне:  034/ 336 383 и  062/8099557;

4. Покретна ствар се продаје у виђеном стању без права на рекламацију и без могућности њеног враћања ако се накнадно утврде неки недостаци.

5. На првом рочишту путем усменог јавног надметања, покретна ствар се не може продати по цени нижој од 60% процењене почетне вредности;

6. Продаја покретне ствари врши се путем усменог јавног надметања на коме учествују најмање два понуђача;

7. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица, као и понуђачи који имају неизмирене пореске обавезе не могу бити купци ствари;

8. Учесници на продаји покретне ствари са собом треба да понесу личну карту и уверење о измиреном пореским обавезама за физичка лица или овлашћење о измиреним обавезама за правна лица;  

9. Купац - најбољи понуђач је дужан да уплати износ за којој му је продата покретна ствар у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број одобрења 97 - 32 049 103261524V. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је продата покретна ствар, продаја се решењем оглашава неважећом, а купац не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари;  

10. Покретна ствар се преузима у присуству радника Пореске управе, а купац обезбеђује превоз покретне ствари.

11. Овај оглас објавити на интернет страни Пореске управе, на огласној табли Пореске Управе – Филијале „Б“ Крагујевац и доставити пореском обвезнику.

                                                                                             ДИРЕКТОР „Б“ ФИЛИЈАЛЕ КРАГУЈЕВАЦ

                                                                                                              Селимир Глишић