Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања – први пут

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања – први пут

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Пирот, у поступку принудне јавних прихода из непокретности пореског обвезника „БЛАГОЈЕ КОСТИЋ - ЦРНИ МАРКО“ АД, из Пирота, ул. Шађине воденице бр. 6, ПИБ:100 187 938, МАТИЧНИ БРОЈ: 07215193,  на основу члана 105. и 108. става 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл.гласник РС», бр.80/2002,....95/2018),  дана 01.10.2019. године,  објављује:

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања – први пут

  1. Прво рочиште за продају непокретности путем  усменог јавног надметања и то:

Р.

бр.

Опис непокретности

Број

К.П.

КО

Површина према катастру

Утврђена почетна

вредност

у динарима на дан процене

ха

а

м2

 

1.

Зграда бр. 1, остале зграде-магацин и земљиште под зградом-објектом

3706/4

ПИРОТ-ГРАД

 

1

46

2 319 112.82

 

2.

Зграда бр. 1, остале зграде-магацин и земљиште под зградом-објектом

3706/5

ПИРОТ-ГРАД

 

2

23

4 212 339.55

3.

Зграда број 1- помоћна зграда - ПОРТИРНИЦА и земљиште под зградом-објектом

3706/6

ПИРОТ-ГРАД

 

 

14

208 381 .53

 

4.

Зграда бр. 1, остале зграде-магацин и земљиште под зградом-објектом

3706/7

ПИРОТ-ГРАД

 

2

40

3 812 240.26

 

5.

Зграда бр. 1, гаража и земљиште под зградом-објектом

3706/8

ПИРОТ-ГРАД

 

2

59

4 114 042.61

6.

Зграда број 1- ПОМОЋНА ЗГРАДА и земљиште под зградом-објектом

3706/9

ПИРОТ-ГРАД

 

 

57

587 957.28

 

7.

Зграда бр. 1, Остале зграде-СИЛОС и земљиште под зградом-објектом

3706/10

ПИРОТ-ГРАД

 

 

12

430 000.00

 

8.

Зграда бр. 1, Остале зграде-СИЛОС и земљиште под зградом-објектом

3706/11

 

ПИРОТ-ГРАД

 

 

 

11

420 000.00

 

9.

Зграда бр. 1, Остале зграде-СИЛОС и земљиште под зградом-објектом

3706/12

 

ПИРОТ-ГРАД

 

 

 

10

410 000.00

Укупно 1-9

 

 

 

 

 

 

16 514 074.05

УКУПНА УТВРЂЕНА ПОЧЕТНА ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗНОСИ   16. 514.074,05 динара.

Непокретности су уписане као својина пореског обвезника „БЛАГОЈЕ КОСТИЋ-ЦРНИ МАРКО“ АД, из Пирота, ул. Шађине воденице бр. 6, ПИБ:100 187 938, МАТИЧНИ БРОЈ: 07215193 у катастар непокретности Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности у Пироту, у лист непокретности број 2965, са обимом удела 1/1за катастарску општину Пирот-град.

Продаја непокретности путем првог усменог јавног надметања ће се одржати  дана 16.10.2019. године, са почетком у 1100 часова у Порескoj Управи - Филијали Пирот у улици Српских владара бр. 87, у канцеларији  број 126. Заинтересовани понуђачи су дужни да се пријаве за лицитацију у канцеларији бр. 126, на дан одржавања исте најкасније до 930 часова.

2. Почетна вредност непокретности утврђена је извршним решењем ове Филијале број: 079-433-05-2007/2018-10 од 16.09.2019. године и на дан процене 11.09.2019. године укупно  износи 16 514 074.05 динара.

3. У листу непокретности број 2965 РГЗ Служба за катастар непокретности Пирот за КО Пирот-град у Г листу- подаци о теретима и ограничењима на непокретности која је предмет продаје уписани су следећи терети и ограничења:

- Забележба решења о извршењу ИИВ 317/17 од 04.04.2017. године Привредног суда у Нишу, а по основу закључка И.ИВ-40/2017 од 12.10.2018. године јавног извршитеља Саше Станковића из Пирота, ради намирења новчаног потраживања у износу од 20.000,00 на име кашњења за неиспуњене обавезе у року без законске затезне камате, за износ од 7.965,00 динара на име главног дуга са затезном каматом почев од 19.11.2015. године па до коначне исплате, као и трошкова извршења колико буду изнели.

- Хипотека у корист РС ради обезбеђења наплате доспеле а неплаћене пореске обавезе у укупном износу од 5.080.627,97 динара са стањем дуга на дан 20.11.2018.године

- Хипотека у корист РС ради обезбеђења наплате доспеле а неплаћене пореске обавезе у  износу од 3.553.168,45 динара са стањем дуга на дан 29.07.2019.године

4. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

5. Понуђачи су дужни да најкасније до 15.10.2019. године уплате депозит у износу од         825.703,70 динара што износи 5% утврђене почетне вредности  непокретности, на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број одобрења  97 02 079 100 187 938 N.

6. На овом рочишту путем усменог јавног надметања, непокретности се не могу продати испод 75% утврђене почетне вредности непокретности односно за износ мањи од 12.385.555,54 динара.

7. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију-личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника, овлашћење за учешће на јавном надметању као и уверење да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе (важи за све  учеснике јавног надметања).

8. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци непокретности, забрана се односи и на, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

9. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 (осам) дана од дана закључења усменог јавног надметања (члан 111. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији).Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

10.  Продаја непокретности се врши у виђеном стању, без права на рекламацију.

11. Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе - Филијале Пирот и у дневном листу ,,СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ“.

 

Особа за контакт: Владан Младеновић, телефон: 064/831-45-07

Истакнуто на огласној табли

Филијале Пирот  09.10. 2019. године

 

                                                                              ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ

 

                                                                                       Наташа Крстић