Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    ДОО «КОНФЕКЦИЈА ДАВИД» , Сврљиг, продаја покретних ствари путем непосредне погодбе

ДОО «КОНФЕКЦИЈА ДАВИД» , Сврљиг, продаја покретних ствари путем непосредне погодбе

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Књажевац Оглас број 433-947/1/2013-2 од 18.09.2013. године

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Књажевац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника ДОО «КОНФЕКЦИЈА ДАВИД» са седиштем у Сврљигу, ул. Лоле Милошевића бр.12,  на основу члана 104. став 8 Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2005, 85/2005, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011....47/13) и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/2001 и «Сл.гласник РС», бр. 30/2010), објављује

 

О Г Л А С

о наставку продаје покретних ствари путем непосредне погодбе

 1. ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ у поступку принудне наплате пореске обавезе пореског обвезника ДОО «КОНФЕКЦИЈА ДАВИД» са седиштем у Сврљигу, ул. Лоле Милошевића бр.12, ПИБ 101006935, НИЈЕ УСПЕЛА у року од три месеца од дана доношења закључка о одређивању продаје покретних ствари путем усменог јавног надметања.

2. НАСТАВЉА СЕ ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ у поступку принудне наплате пореске обавезе пореског обвезника ДОО «КОНФЕКЦИЈА ДАВИД» са седиштем у Сврљигу, ул. Лоле Милошевића бр.12, ПИБ 101006935, и то:

 

 Покретне ствари које немају регистрациони број:

            Р. б.

Врста  покретне ствари

Серијски број

Марка

 

Тип

 

Година производње

Снага

у KW

Комада

Процењена вредност

Укупно

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Проточна фиксир преса

  дим.рад.стола 900x450mm

75607

HASHIMA- Japan

hp-450cs

2008

4,5

1

495.850,00

495.850,00

 

2

сто за кројење тканине

димензије13000x1500mm

1397

 

BULLMAR-Germany

EFST 11

 

 

1

277.676,00

277.676,00

 

3

аутомат за израду паспул џепа,

01434936

PFAF-Germany,

 

STEURKASTEN 9RM3P

 

 

1

396.680,00

396.680,00

 

4

машина двоигловка за спајање тканине

-MHGAL 01634

-MHGAL 01632

JUKI - Japan

MH-380

 

 

2

128.921,00

257.842,00

 

 

5

линија за распеглавање и пеглање са опремом:

 

PRIMULA SG 15

 

 

 

1

1.190.040,00

1.190.040,00

 

 

-сто за распеглавање са пеглом за распеглавање

 

 

PRIMULA STC 1200

 

 

 

 

 

 

 

 

-пет столова за пеглање

димен.1300 x650 mm

са пеглом марке PRIMULA ST 1700

08-1480, 08-1481,08-1483,07-1209,S-1 128 LUDBERG

PRIMULA

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО:

2.618.088,00динара

                         

3. Продаја ће се одржати 30.09.2013. године са почетком у 10 часова, у просторијама Пореске управе – Експозитуре Сврљиг ул. Радетова бр. 29, соба 3. Покретне ствари се могу разгледати пре почетка продаје у времену од 8 до 10 часова у просторијама пореског обвезника у ул. Лоле Милошевића бр.12, Сврљиг.

4. Почетна вредност покретних ствари утврђена је записником о поновној процени и попису покретних ствари Министарства финансија и привреде – Пореске упараве – Филијале Књажевац број 621-433-947-1/2012-1 од 06.12.2012. године и износи  2.618.088,00динара.

5. Покретне ствари се продају по принципу «виђено-купљено» и неће се примати никакве рекламације.

6. Продајна цена је предмет договора између Пореске управе и купца и за њу се не тражи сагласност пореског обвезника.

7. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица, као и понуђачи који имају неизмирене пореске обавезе не могу бити купци ствари.

8. Забрана за лица из тачке 6. ововг закључка односи се и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

9. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника, овлашћење за учешће на јавном надметању, уверење о измереним пореским обавезама и доказ о уплати депозита у висини од 10% од процењене вредности покретних ствари .

10. Депозит се упалаћује на рачун: 840-1700845-84 – Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате са позивом на број: 97 13 098 101006935.

11. Купац обезбеђује утовар и превоз у присуству радника Пореске управе.

12. Уколико је појединачна вредност покретне ствари већа од 200.000 дианара, понуђачи су дужни да пре почетка рочишта положе депозит у висини од 10% утврђене почетне вредности појединачне ствари, купац - најбољи понуђач дужан је да уплати износ за који му је ствар продата у року од 8 дана од дана достављања записника о продаји. Ако купац у овом року не уплати цену за коју му је ствар продата, продаја се у односу на тог купца  оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита  и исти не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

13. Овај оглас објавити истицањем на интернет страни и на огласној табли Експозитуре Сврљиг, дневном листу «ДАНАС» и доставити пореском обвезнику.

14. Ближе информације могу се добити на телефон број 018/821-068.