Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Д.О.О. "МАГЕТ", Пирот, продаја покретних ствари путем непосреднe погодбe

Д.О.О. "МАГЕТ", Пирот, продаја покретних ствари путем непосреднe погодбe

Број: 615-433-824и/2012-30-78-6 ПИБ: 100356257

 

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Пирот, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника „Магет“ ДОО, са седиштем у Пироту, улица Српских владара бр.101, ПИБ 100356257, на основу члана 104. став 14. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл.гласник РС», бр.80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12 и 47/13) и члана 192. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97, 31/2001 и «Службени гласник РС», бр.30/10), дана 20.08.2013.године доноси

 

О Г Л А С

 

о наставку продаје покретних ствари путем непосреднe погодбе

 

 

 1. ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ у поступку принудне наплате пореске обавезе пореског обвезника „Магет“ ДОО, са седиштем у Пироту, улица Српских владара бр.101, ПИБ 100356257 путем усменог јавног надметања НИЈЕ УСПЕЛА у року од три месеца од дана доношења закључка о одређивању продаје покретних ствари путем усменог јавног надметања.
 2. НАСТАВЉА СЕ ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ у поступку принудне наплате пореске обавезе пореског обвезника „Магет“ ДОО, са седиштем у Пироту, улица Српских владара бр.101, ПИБ 100356257, и то:
 • Теретно возило регистрационе ознаке PI020-OM, марке ZASTAVA тип 50.8   3600, број шасије BO84138, број мотора FIAT804002367805112,година производње 1989., снага 59.6KW, радна запремина 3458cm3 , носивост 2800 кг, процењена вредност 174.303,10 динара,
 • Путничко возило регистрационе ознаке PI010-TL, марке VAZ тип LADA NIVA 1.7, број шасије XTA21213011549503, број мотора 212136047260,година производње 2001., снага 59KW, радна запремина 1686cm3 , процењена вредност 119.923,03 динара,
 • Теретно возило регистрационе ознаке PI004-IŽ, марке MERCEDES BENZ тип LPK 813, број шасије 318052-14-258409, број мотора 35390410422898,година производње 1976., снага 95.6KW, радна запремина 5675cm3 , носивост 3980 кг, процењена вредност 358.928,00 динара.

Наведене покретне ствари су својина пореског обвезника.

 1. Почетна вредност покретних ствари утврђена је проценом проценитеља по записнику о поновној процени број 615-433-824и/2012-30-78-6 на дан процене 18.10.2012. године и укупно износи 653.154,13 динара за покретне ствари наведене у тачки два овог огласа.
 2. Продаја покретних ствари врши се путем непосредне погодбе која ће бити одржана осмог дана од дана истицања периода о подношењу понуде за продају ових покретних ствари непосредном погодбом, у службеним просторијама – канцеларија број 126 Министарства финансија  - Пореске управе - Филијале Пирот, у улици Српских владара број 87, Пирот, а најкасније у року од 6 (шест) месеци од дана доношења закључка о одређивању продаје покретних ствари путем усменог јавног надметања, односно најкасније до 20.11.2013.године.
 3. Покретне ствари се купују у виђеном стању без права на рекламацију.
 4. Продаја покретних ствари непосредном погодбом се може обавити по цени која је предмет договора између Пореске управе и купца, и за њу се не тражи сагласност пореског обвезника.
 5. Овај оглас  објавити истицањем на интернет страни и огласној табли Филијале Пирот.
 6. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари из тачке 2. овог огласа.
 7. Забрана за лица из тачке 8. овог огласа односи се и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.
 8. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која донесу потврду издату од стране надлежне Пореске управе о измиреним пореским обавезама, а овлашћени представник правног лица дужан је да приложи овлашћење о заступању.
 9. Купац - најбољи понуђач дужан је да цену по којој му је продата покретна ствар, уплати у року од 8 (осам) дана од дана закључења продаје непосредном погодбом (члан 111. став.1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем оглашава неважећом.
 10. По окончању продаје покретне ствари непосредном погодбом, Пореска управа доноси решење о продаји покретних ствари.

Ближе информације могу се добити на телефон број 010 313-896 и 010/321-434

 

                                                                                                                       ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ,

                                                                                                                       Наташа Крстић