Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Спасић Ивица власник С.З.Т.Р. "ИВХЕМ", Aлексинац, продаја покретних ствари путем непосреднe погодбe

Спасић Ивица власник С.З.Т.Р. "ИВХЕМ", Aлексинац, продаја покретних ствари путем непосреднe погодбe

Министарство финансија Пореска управа – филијала Алексинац

Министарство финансија

Пореска управа – филијала Алексинац

на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији

(«Службени гласник РС», број 80/2002...47/2013)

оглашава


ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

јавним надметањем

 

            Дана 17.12.2013. године извршиће се прва Јавна продаја, поновљена први пут,  усменим јавним надметањем покретних ствари пореског дужника Спасић Ивице, са пребивалиштем у Алексинцу, ул. Леле Поповић бр. 145, ПИБ: 107001554.            

           Јавна продаја покретних ствари врши се због наплате доспелих, а неизмирених јавних прихода у укупном износу од  776.931,03  динара без трошкова принудне наплате.  

             Јавној продаји се излажу следеће покретне ствари чија је почетна цена:

 1.         Путничко возило «OPEL CORSA 1.4» 1994. г.              - 126.000,00 динара.                                                                            

Пoкретне ствари на првом усменом јавном надметању се не могу продати по цени нижој од 60% од утврђене почетне вредности.

            Јавна продаја покретних ствари вршиће се у магацинским просторијама ДОО «Нелт», ул. 12. фебруар у Нишу, у 10 часова, a ствари се могу разгледати сваког радног дана од 10-13 часова.

            Продаја ће се извршити путем усменог јавног надметања, односно непосредном погодбом ако се на оглашено јавно надметање јави само један понуђач, у складу са чланом 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

             Право учешћа у јавном надметању немају порески дужник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица.

             Сви понуђачи, уз пријаву за учешће на јавној продаји, прилажу и Уверење о измиреним пореским обавезама.

            Покретне ствари изложене јавној продаји купују се у виђеном стању, без права на рекламацију.

              У случају да купац покретне ствари у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари не уплати износ за који му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом,   не може бити понуђач у даљем поступку продаје те покретне ствари.

            Када су ствари продате, Пореска управа ће издати документ о продаји имовине којим се купцу потврђује да је на њега пренето право својине и да је правни основ стицања права својине на купљеној ствари - куповина ствари у поступку принудне наплате пореза.

 

Контакт телефон: 018/804-263