Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Концерн фармаком М.Б. Шабац - АД Зајача Лозница, Лозница, продаја заплењене покретне ствари путем непосредне погодбе

Концерн фармаком М.Б. Шабац - АД Зајача Лозница, Лозница, продаја заплењене покретне ствари путем непосредне погодбе

Бр. 425-433-178/2013-30-71-178-37

Бр.   425-433-178/2013-30-71-178-37

Министарство финансија – Пореска управа - Филијала Лозница, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника  ”ФАРМАКОМ МБ” Шабац, Рудници и топионица АД ”ЗАЈАЧА” Лозница, ПИБ 101190452, мат. бр. 07121059, са седиштем у Лозници, ул. Јована Цвијића бр.11, а на основу члана 104. Закона  о пореском поступку и пореској администрацији (,,Сл.гласник РС,, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012 и 47/2013), дана 11.12.2013. године

                                                          

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРОДАЈУ ЗАПЛЕЊЕНЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

путем непосредне погодбе

 

за продају покретне ствари пореског обвезника ”ФАРМАКОМ МБ” Шабац, Рудници и топионица АДЗАЈАЧА Лозница, ПИБ 101190452, мат. бр. 07121059, са седиштем у Лозници, ул. Јована Цвијића бр.11,путем непосредне погодбе, и то:

     Путничког возила LO 029-ĆP, марке ZASTAVA, тип FLORIDA IN 1.6L, број

     Шасије VX1103A0000030332,  број мотора NFV10FX7CPSA2756352, година

     производње 2008., снага мотора 72 KW , радна запремина мотора 1572 cm3.              

     Процењена вредност: 383.913,99 динара.

     Прво рочиште за продају наведене покретне ствари путем непосредне погодбе одржаће се 23.12.2013. године са почетком у 13,00 сати, у канцеларији  бр. 112 – Пореске управе  Филијале Лозница, Трг Јована Цвијића 11.

Услови продаје 

1. Продаја покретне ствари врши се путем непосредне погодбе између Пореске управе и купца.  

2. На продаји непосредном погодбом као понуђачи не могу да учествују следећа лица: порески обвезник, лица запослена у пореском органу и са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји. На продаји као понуђачи не могу да учествују ни понуђачи - правна лица и предузетници који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

Као доказ о измиреним пореским обавезама потребно је да  понуђачи-правна лица и предузетници пре почетка продаје непосредном погодбом доставе потврду о измиреним пореским обавезама прибављену од надлежне Филијале Пореске управе.

3. На рочишту за продајунепосредном погодбом, покретна ствар не може се продати по цени нижој од 60% од утврђене почетне (процењене) вредности.

4. Понуђачи полажу депозит у износу од 10% почетне вредности наведене покретне ствари (38.391,40 динара), на рачун број: 840-1700845-84 сапозивом на број 97- 35059101190452.

5. Купац - најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретност  уплати у року од 8 дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари. Ако купац у наведеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

6. Покретна ствар продаје се у виђеном стању без права на рекламацију.

7. Покретна ствар изложена продаји може се разгледати дана 23.12.2013. године од 11.00 до 12.00 сати у пословном простору КЈП “НАШ ДОМ” у Лозници, Булевар Доситеја Обрадовић бр.6. Све информације о месту разгледања покретних ствари као и о самој продаји могу се добити преко тел. 015/883-580.

8. Овај оглас се објављује на огласној табли Филијале Лозница и на интернет страници Пореске управе, и доставља пореском обвезнику.

 

                                                                                                                                                                          Д И Р Е К Т О Р

                                                                             

                                                                                                 -----------------------

                                                                                                                                                                            Радован Ракић