Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Спасић Ивица власник С.З.Т.Р. "ИВХЕМ", Aлексинац, продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања

Спасић Ивица власник С.З.Т.Р. "ИВХЕМ", Aлексинац, продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања

Министарство финансија Пореска управа – филијала Алексинац

на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(«Службени гласник РС», број 80/2002...108/2013)

оглашава

ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
јавним надметањем

 

            Дана 09.01.2014. године извршиће се прва Јавна продаја, поновљена други пут,  усменим јавним надметањем покретних ствари пореског дужника Спасић Ивице, са пребивалиштем у Алексинцу, ул. Леле Поповић бр. 145, ПИБ: 107001554.            

           Јавна продаја покретних ствари врши се због наплате доспелих, а неизмирених јавних прихода у укупном износу од  776.931,03  динара без трошкова принудне наплате.  

             Јавној продаји се излажу следеће покретне ствари чија је почетна цена:

 1.         Путничко возило «OPEL CORSA 1.4» 1994. г.              - 126.000,00 динара.  

                                                                        

Пoкретне ствари на првом усменом јавном надметању се не могу продати по цени нижој од 60% од утврђене почетне вредности.

            Јавна продаја покретних ствари вршиће се у магацинским просторијама ДОО «Нелт», ул. 12. фебруар у Нишу, у 10 часова, a ствари се могу разгледати сваког радног дана од 10-13 часова.

          Продаја ће се извршити путем усменог јавног надметања, односно непосредном погодбом ако се на оглашено јавно надметање јави само један понуђач, у складу са чланом 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

        Право учешћа у јавном надметању немају порески дужник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица.

             Сви понуђачи, уз пријаву за учешће на јавној продаји, прилажу и Уверење о измиреним пореским обавезама.

             Покретне ствари изложене јавној продаји купују се у виђеном стању, без права на рекламацију.

         У случају да купац покретне ствари у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари не уплати износ за који му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом,   не може бити понуђач у даљем поступку продаје те покретне ствари.

            Када су ствари продате, Пореска управа ће издати документ о продаји имовине којим се купцу потврђује да је на њега пренето право својине и да је правни основ стицања права својине на купљеној ствари - куповина ствари у поступку принудне наплате пореза.

 

Контакт телефон: 018/804-263