Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  «ПАПОВИЋ ГРАДЊА»Д.О.О., Лебане, продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања

Порески календар

нов 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

«ПАПОВИЋ ГРАДЊА»Д.О.О., Лебане, продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања

Број:609-433-908/2012-30-71-9

Министарство финансија– Пореска управа Филијала Лесковац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника  «ПАПОВИЋ ГРАДЊА»Д.О.О.  из Лебана-Лугара, на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002… 47/2013), дана 20.02.2014. године, објављује

 О Г Л А С

о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања


1. ПРВОрочиште за продају покретних ствари путем усменог јавног надметања и то:

 

Опис ствари

Комада

Марка

   Тип

Година производње

Процењена

вредност

1

Теретно возило

1

PEUGEOT

206 HDI 1,9

2003

262.073,80

Одржаће се дана 28.02.2014. године у  пословним просторијама централног магацина Пореске управе у Нишу улица 12 фебруар бб у  11,00 часова.

Цена је без ПДВ-а.

2. Продаја покретних ствари се врши путем усменог јавног надметања.
3.На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која на рачун Пореске управе број 840-1700845-84 са позивом на број 97-74058103790801V уплате депозит у висини од 10% процењене вредности.   
4. Купац покретне ствари је дужан да цену за коју му је ствар продата, умањену за износ уплаћеног депозита, уплати у року од осам дана од дана закључења усменог јавног надметања.
5. На првом рочишту путем усменог јавног надметања,  покретне ствари се не могу продати испод 60% процењене вредности ствари.
6. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата ствар уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за усмену јавну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је ствар продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.
7. На купљену покретну ствар не може се стављати рекламација.     
8. Овај оглас објавити на интернет страни и  огласној табли Филијале Лесковац.

 

                                                                                               ДИРЕКТОР

                                                                                               ИВАН СТАНКОВИЋ