Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Концерн „ФАРМАКОМ МБ “ Шабац, Рудници и топионица АД “ЗАЈАЧА“ Лозница, продају непокретности путем усменог јавног надметања

Концерн „ФАРМАКОМ МБ “ Шабац, Рудници и топионица АД “ЗАЈАЧА“ Лозница, продају непокретности путем усменог јавног надметања

Бр. 425-433-178/2013-30-131-178-10 ПИБ: 101190452

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА – ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА

у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника:

Концерн „ФАРМАКОМ МБ “ Шабац, Рудници и топионица АД “ЗАЈАЧА“ Лозница, ПИБ: 101190452, мат. бр. 07121059, са седиштем у Лозници,  ул. Јована Цвијића бр.11, на основу чланова 105. и 108. става 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (’’Сл. гласник РС’’ бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 47/2013 и 108/2013) и члана 192. Закона о општем управном поступку (’’Сл. лист СРЈ’’ бр. 33/97 и 31/2001 и ,,Сл. гласник РС,, бр. 30/10),

 о   г   л   а  ш   а   в   а

продају непокретности

путем усменог јавног надметања

1. ПРВО рочиште први пут за продају непокретности путем усменог јавног надметања одржаће се дана  31.03.2014. године у МФ - Пореској управи – Филијала Лозница, канцеларији бр. 108  у 12.00 сати. На продају су следеће непокретности:

I Непокретности уписане у лист непокретности бр. 82 КО Горња Борина, код РГЗ - Службе за катастар непокрености у Лозници,и то:

1. 1 кат. парцела бр. 113/1, потес Долови, укупне површине 3.84.26 ха (земљиште под зградом-објектом површине 0.01.20 ха, земљиште под зградом-објектом површине 0.00.21 ха и шума 6. класе површине 3.82.85 ха) и грађевински објекат који се налази на овој парцели и то приземна зграде за производњу руде и прераду обојених метала,  зграда бр. 1, катастарске површине у основи 0.01.20 ха а стварне површине 103,60 м2, која се састоји од радионице, оставе за уље, оставе за резервне делове и трафостанице,а почетна вредност кат. парцеле бр. 113/1 и грађевинског објекта који се на њој налази износи 2.378.251,00 динара,

1. 2 кат. парцела бр. 118/2, потес Долови, по кат. култури њива 6. класе а на терену шума повр. 0.15.21 ха,  чија је почетна вредност 28.899,00 динара, и

1.  3. кат. парцела бр. 228, потес Гај, по кат. култури пашњак 7. класе а на терену шума повр. 0.63.34 ха, чија је почетна вредност 79.175,00 динара;

II Непокретности уписане у листу непокретности бр. 2025 КО Бања Ковиљача, код РГЗ - Службе за катастар непокрености у Лозници, и то:

1. кат. парц. бр. 45, њива 4. класе повр. 0.08.26 ха, чија је почетна вредност 14.496,00 дин.,

2. кат.парц. бр. 46/1, шума 5. класе (на терену неплодно земљиште) повр. 0.04.74 ха, чија је почетна вредност  5.546,00 дин.,

3. кат.парц. бр. 47/1, њива 4. класе повр. 0.05.75 ха, чија је почетна вредност   10.091,00 дин.,

4. кат.парц. бр. 47/2, њива 4. класе повр. 0.01.11 ха, чија је почетна вредност     1.948,00 дин.,

5. кат.парц. бр. 48/1, њива 4. класе повр. 0.04.12 ха, чија је почетна вредност     7.231,00 дин.,

6. кат.парц. бр. 49/5, њива 4. класе повр. 0.09.43 ха, чија је почетна вредност   16.550,00 дин.,

7. кат.парц. бр. 49/6, њива 4. класе повр. 0.12.98 ха, чија је почетна вредност   22.780,00 дин.,

8. кат.парц. бр. 49/7, њива 4. класе повр. 0.03.94 ха, чија је почетна вредност     6.915,00 дин.,

9. кат.парц. бр. 49/8, њива 4. класе повр. 0.18.53 ха, чија је почетна вредност   32.520,00 дин.,

10. кат.парц. бр. 54, пашњ. 5. класе повр. 0.02.42 ха,  чија је почетна вредност   4.247,00 дин.,

11. кат.парц. бр. 55, пашњ. 5. класе повр. 0.00.48 ха,  чија је почетна вредност      842,00 дин.,

12. кат.парц. бр. 56/1, њива 4. класе повр. 0.02.45 ха, чија је почетна вредност   4.300,00 дин.,

13. кат.парц. бр. 56/2, њива 4. класе повр. 0.05.98 ха, чија је почетна вредност 10.495,00 дин.,

14. кат.парц. бр. 65/4, њиве 4. класе повр. 0.22.16 ха, чија је почетна вредност 38.891,00 дин.,

15. кат.парц. бр. 65/5, њиве 4. класе повр. 0.23.29 ха, чија је почетна вредност 40.874,00 дин.,

16. кат.парц. бр. 66/3, њиве 4. класе повр. 0.06.98 ха, чија је почетна вредност 12.250,00 дин.,

17. кат.парц. бр. 67/3, њиве 4. класе повр. 0.36.07 ха, чија је почетна вредност 63.303,00 дин;

III Непокретности уписане у листу непокретности бр. 421 КО Зајача, код РГЗ - Службе за катастар непокрености у Лозници,и то:

кат. парцела бр. 673/4 која се налази у Зајачи, ул. Радничка, укупне површине 0.12.40 ха (земљиште под зградом-објектом површине 0.01.85 ха и остало вештачки створено неплодно земљиште површине 0.10.55 ха) и приземни објекат који се налази на овој кат. парцели кат. повр. у основи 0.01.85 ха а на терену објекат површине 118,20м2 са дограђеном надстрешницом површине 103,00 м2, уписан у регистру непокретности као зграда број 1 – остале зграде, а почетна вредност кат. парцеле бр. 673/4 и објекта који се на њој налази је 5.186.000,00 динара;

IV Непокретности уписане у лист непокретности бр. 135 КО БРАСИНА, код РГЗ - Службе за катастар непокрености у Малом Зворнику, и то:

1. кат. парц. бр. 485, потес Речани, пашњ.7. класе, површ. 0.06.55 ха, чија је почетна вредност  76.635,00 динара,

2. кат. парц. бр. 487, потес Речани, пашњ. 7. класе, површ.  0.10.95 ха, чија је почетна вредност 128.115,00 динара,

3. кат. парц. бр. 540/2, потес Гај,укупне површине 1.06.90 ха, од чега

         -земљиште под зградом–објектом површине 0.08.10 ха,

         -земљиште под зградом–објектом површине 0.02.73 ха,

         -земљиште под зградом–објектом површине 0.00.63 ха,

         -земљиште под зградом–објектом површине 0.00.19 ха,

         -земљиште уз зграду–објекат површине 0.05.00 ха, и

         - остало вештачки створено непл., површине 0.90.25 ха, и

грађевински објекати који се налазе на овој катастарској парцели, и то:

- приземна зграда бр. 1 – остале зграде, кат. повр. у основи 0.08.10 ха а на терену површине 410,00 м2,

- приземна зграда бр. 2 – остале зграде, повр. у основи 0.02.73 ха, која се састоји од три магацина, пословне   

  просторије, оставе и производног простора,

- приземна зграда бр. 4 – трафо станице, површине у основи 0.00.19 ха, а почетна вредност кат. парцеле

бр. 540/2 са објектима који се на њој налазе износи 6.558.330,00 динара;

4. кат. парц. бр. 540/3, потес Гај, шума 3. класе, повр. 0.25.00 ха, чија је почетна вредност 92.500,00 дин

5. кат. парц. бр. 540/5, потес Гај, катастарски остало вештачки створено неплодно а на терену тврдо насути пут који веже уз магистрални пут Лозница – Мали Зворник, опремљен инфраструктурним елементима, површине 0.30.06 ха, чија је почетна вредност 676.350,00 динара,

6. кат. парц. бр. 573, потес Гај, катаст. пашњак 6. класе а на терену багремова шума, површине 0.15.31 ха, чија је почетна вредност 40.500,00 динара,

7. кат. парц. бр. 574/2, потес Гај,  укупне површине 0.10.80 ха, од чега - земљиште под зградом–објектом површине 0.01.17 ха и  њива 7. класе, површине 0.09.63 ха, у непосредној близини магистралног пута Лозница – Мали Зворник, и грађевински објекат који се налази на овој катастарској парцели, и то:

- зграда пословних услуга – управна зграда, зграда бр. 1, спратности ПО+ ПР, површ. у основи 0.01.17 ха, укупне нето корисне површ. 148м2 а грађев. повр. 175м2, a почетна вредност кат. парцеле бр.574/2и објекта који се на њој налази износи 1.983.060,00 динара;

8. кат. парц. бр. 575/3, потес Гај, њива 7. класе, површ. 0.16.00 ха, чија је почетна вредност 37.440,00 д.,

9. кат. парц. бр. 575/4, потес Гај, остало вештачки створено неплодно, површине 0.02.00 ха, веже за магистрални пут Лозница – Мали Зворник, чија је почетна вредност 31.400,00 динара,

10. кат. парц. бр. 576, потес Гај, остало вештачки створено неплодно, површине 0.13.90 ха, у непосредној близини магистралног пута Лозница – Мали Зворник, чија је почетна вредност 48.650,00 динара,   

11. кат. парц. бр. 577, потес Гај, катастарски пашњак 6. класе а на терену листопадна шума, површине 0.19.13 ха, чија је почетна вредност 58.346,00 динара,

12. кат. парц. бр. 578, потес Гај, остало вештачки створено неплодно, површине 0.70.48 ха, у непосредној близини магистралног пута Лозница – Мали Зворник, чија је почетна вредност 246.680,00 динара,

13. кат. парц. бр. 579, потес Гај, остало вештачки створено неплодно, површине 0.33.63 ха, у непосредној близини магистралног пута Лозница – Мали Зворник, чија је почетна вредност 117.705,00 динара,

14. кат. парцеле бр. 583, потес Речани, остало вештачки створено неплодно, површине 0.01.60 ха, чија је почетна вредност 5.616,00 динара,

15. кат. парц. бр. 587/4, потес Речани, катастарски њива 6. класе а на терену пут, површине 0.04.54 ха, чија је почетна вредност 26.559,00 динара,

16. кат. парц. бр. 1159, потес Гај, катастарски њива 8. класе а на терену листопадна шума, површине 0.48.32 ха, чија је почетна вредност 142.933,60 динара,

17. кат. парц. бр. 1161, потес Гај, катастарски воћњак 5. класе а на терену деградирано земљиште у оквиру насипа, површине 0.03.20 ха, чија је почетна вредност 7.488,00 дин.,

18. кат. парц. бр. 1162/2, потес Гај, катастарски пашњак 7. класе а на терену насип, пут и деградирано пољопривредно земљиште, површине 0.30.97 ха, чија је почетна вредност 144.940,00 динара,

19. кат. парц. бр. 1163, потес Гај, катастарски њива 7. класе а на терену насип на коме се налазила Рударска пруга, деградирано насуто пољопривредно земљиште и листопадна шума, површине 0.22.53 ха, чија је почетна вредност 105.440,00 динара,

20. кат. парц. бр. 1164/1, потес Гај, катастарски њива 8. класе а на терену запуштено пољопривредно земљиште из којег је улаз у рудник ,,Брасина,,, површине 0.83.15 ха, чија је почетна вредност 291.856,00 динара,

21. кат. парц. бр. 1342/4, потес Гај, остало вештачки створено неплодно, површине 0.02.25 ха, чија је почетна вредност 7.898,00 динара, и

22. кат. парц. бр. 1546/2, потес Гај, катастарски њива 5. класе а на терену запуштена парцела без прилазног пута, површине 0.02.47 ха, чија је почетна вредност 28.899,00 динара.

2. Укупна почетна вредност свих непокретности (I+II+III+IV) на дан процене 24.02.2014. године износи 18.822.944,60 динара, а утврђена је правоснажним решењем МФ – Пореске управе – Филијала Лозница бр. 425-433-178/2013-30-131-178-06 од 24.02.2014. године.

3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4. Непокретности нису оптерећене правом службености или другим теретима на непокретности.

5. На овом рочишту непокретности се не могу продати по цени нижој од  75 %  утврђене почетне вредности.

6. Усмено јавно надметање одржаће се уколико буду учествовала најмање два понуђача.

7.Наусменом јавном надметању могу учествовати само лица која пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 5%утврђене почетне вреднос непокретности,  на уплатни рачун број: 840-1700845-84  са позивoм на број одобрења 35059101190452 по моделу 97.

8. Купци не могу бити порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљених непокретности, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана од дана по извршеној  продаји. 

9. На јавној продаји као понуђачи не могу да учествују правна лица и предузетници којиимају доспеле а неизмирене пореске обавезе. Као доказ о измиреним пореским обавезама потребно је да  понуђачи-правна лица и  предузетници пре почетка усменог јавног надметања доставе потврду о измиреним пореским обавезама прибављену од надлежне Филијале Пореске управе.

10. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност, умањену за износ уплаћеног депозита, уплати у року од 8 дана од дана закључења усменог јавног надметања. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

11. По окончању продаје непокретности путем усменог јавног надметања Пореска управа доноси Решење о продаји непокретности.

12. На купљенунепокретностне може се стављати рекламација.

13.  Лице које има законско право прече куповине непокретности која је изложена продаји, има првенство над најповољнијим понуђачем на усменом јавном надметању, ако по закључењу усменог јавног надметања изјави на записник о продаји непокретности да непокретност купује под истим условима.   

14. Овај оглас се објављује на огласној табли ове Филијале, у дневном листу ’’Данас’’ , доставља пореском обвезнику, заложним повериоцима и лицима која имају законско право прече куповине на тим непокретностима.

15. Све ближе информације могу се добити преко тел. 015/889-550 (локал 131) и 015/883-580, а непокретности изложене јавној продаји могу се разгледати до дана одржавања јавне продаје.

 

  

                                                                                                                                    ДИРЕКТОР,

                                                                                                                                    Радован Ракић