Порески календар

дец 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

За медије

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

18. 09. 2019.

Пореске олакшице

У Србији сви послодавци који желе да запосле нове раднике али и предузетници који тек планирају да покрену посао добијају веома значајне олакшице.

Видео-прилог - погледајте овде

Прва врста повластице односи се на послодавце, правна лица и предузетнике. Наиме сви они који заснују радни однос са новим радницима имају право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду за исплате закључно са 31. децембром 2019. године. Услови: да су та лица пријављена у Централни регистар за обавезно социјално осигурање, да је закључен уговор о раду са тим лицима као и да је то лице било пријављено Националној служби за запошљавање у претходних шест месеци.

Систем повраћаја дела плаћеног пореза на зараду врло је једноставан. Више запослених радника већи и проценат повраћаја. Право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду послодавац има у износу од 65% уколико запосли од 1 до 9 нових лица, уколико запосли до 99 лица има право на повраћај 70%, а уколико запосли 100 и више лица има право на повраћај 75% од плаћеног пореза на зараде, каже начелник у Сектору за контролу Драган Агатуновић.

Друга врста олакшице односи се на оснивање нових предузетничких радњи, односно нових правних лица. Оснивач правног лица уколико заснује радни однос у свом правном лицу као и власници предузетничке радње који се определе за исплату личне зараде имају право на пореско ослобођење од плаћања пореза и доприноса у наредних 12 месеци до износа од 37.000 динара нето. И у овој врсти олакшице услови су врло јасни. Услов је такође да су та лица засновала радни однос, да су пријављена у регистар за обавезно социјално осигурање, да су претходних шест месеци били пријављени Националној служби за запошљавање као и да су претходних 12 месеци стекли више, средње или високо образовање.

Циљ свих ових мера је да се подстакне оснивање нових привредних друштава, односно предузетничких радњи у циљу повећања привредне активности као и да се смањи ниво незапослености повећањем броја запослених радника.

Извор: Прва ТВ

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар