Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    У Бриселу одржан експланаторни скрининг за преговарачко поглавље 33 – Финансијска и буџетска питања

У Бриселу одржан експланаторни скрининг за преговарачко поглавље 33 – Финансијска и буџетска питања

30. 01. 2015.

У Бриселу је  27. јануара 2015. године, одржан експланаторни аналитички преглед усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама Европске Уније за Преговарачко поглавље 33 -  Финансијска и буџетска питања.

Делегацију  Републике Србије чинили су представници  сектора Министарства финансија и то: Сектора за буџет, Сектора за међународне односе, Сектора за национални фонд за управљање средствима Европске уније, Сектора за макроекономске анализе и пројекције, као и представници
Народне банке Републике Србије, Управе за трезор,  Републичког завода за статистику, Пореске управе,  Управе царина, Управе за јавни дуг и Канцеларије за европске интеграције. Чланови делегације били су и др Владимир Круљ, саветник министра без портфеља задуженог за европске интеграције и др Тања Мишчевић, шеф преговарачког тима Републике Србије за приступање Европској унији.

Састанком експланаторног скрининга је председавао господин Wenceslas de Lobkowicz, представник  Генералног директората за проширење.

У просторијама Министарства финансија је, за представнике институција које учествују у Преговарачкој групи 33, а који нису били у могућности да присуствују састанку експланаторног скрининга у Бриселу,  као и за заинтересоване представнике организација цивилног друштва, организовано праћење интернет преноса експланаторног скрининга. 

Стручњаци Генералног директората за буџет  представили су  делегацији Републике Србије, правне тековине Европске уније из ове области, кроз теме: Буџет ЕУ;  Основна буџетска правила и финасијске одредбе из Уговора о функционисању ЕУ; Годишња буџетска процедура; Структура буџета ЕУ (приходи/расходи); Вишегодишњи финансијски оквир  и међуинституционални споразум између Европског парламента, Савета и Комисије о буџетској дисциплини и сарадњи у буџетској материји и управљању финансијама; Правила финансирања буџета ЕУ (сопствена средства) и Извршење буџета.

Наведени експланаторни скрининг, био је последњи одржани, од укупно 35  експланаторних скрининга за преговарачка поглавља о којима Република Србија преговара са Европском унијом.

Планирано је да се састанак билатералног скрининга, за неведено преговарачко поглавље,  одржи 24. марта 2015. године у Бриселу.