Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Данас почиње рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе

Данас почиње рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе

02. 02. 2015.

Законски рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе је од 1. до 15. фебруара 2015. године. Међутим, с обзиром на то да рок пада у време викенда односно празника, рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе се помера, сходно Закону о општем управном поступку. Реалан рок за подношење захтева је од 2. до 18 фебруара 2015. године. У том периоду, могу да се подносе захтеви за рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе надлежној организационој јединици Пореске управе према месту пребивалишта подносиоца захтева.

На основу усклађених динарских износа из Закона о порезу на додату вредност, објављених у Службеном гласнику Републике Србије број 5/15, од 1. фебруара 2015. године право на рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе, може се остварити до износа од 72.756,18 динара (члан 56б став 3. Закона о порезу на додату вредност).

Такође, измењени су лимити који се односе на нето приход и укупну имовину родитеља и старатеља (члан 56б став 2. тачка 1. Закона о порезу на додату вредност). Да би се остварило право на рефундацију услов је да је укупан нето приход родитеља, односно старатеља бебе у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, остварен у износу мањем од 997.799,04 динара. Други услов је да је укупна имовина родитеља, односно старатеља бебе на коју се плаћа порез на имовину у складу са прописима којима се уређују порези на имовину мања од 24,3 милиона динара.

Купац хране и опреме за бебе у првој години старости бебе може да оствари рефундацију ПДВ у износу ПДВ који је садржан у вредности фискалног рачуна за купљену храну и опрему за бебе, а највише у износу до 41.574,96 динара, а од навршене прве до навршене друге године старости бебе, у износу до 31.181,22 динара. Дакле, укупан износ који се може остварити по основу рефундације ПДВ за куповину хране и опреме за бебе износи 72.756,18 динара.

Храном и опремом за бебе сматрају се:

1) млеко за одојчад;

 2) кашице;

 3) креветац;

 4) колица;

 5) столица за храњење;

 6) столица за кола;

 7) пелене.

Напомињемо да се уз захтев – образац РФНБ, достављају фискални исечци, копије фискалних исечака и списак бројева тих фискалних исечака. Захтев за рефундацију ПДВ-а можете преузети са сајта Пореске управе.

http://www.poreskauprava.gov.rs/pdv/1248/refundacija-pdv-a-za-kupovinu-hrane-i-opreme-za-bebe.html

Надлежна организациона јединица Пореске управе, по спроведеном поступку контроле испуњености услова за остваривање права на рефундацију ПДВ, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева са потребном доказима.

Рефундација ПДВ на рачун купца хране и опреме за бебе, врши се у року од 15 дана од дана достављања решења Управи за трезор.