Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Годишњи порез на доходак грађана

Годишњи порез на доходак грађана

06. 08. 2015.

Према обрађеним подацима, у законом предвиђеном року, до 15. маја 2015. године, примљено је укупно 18.323 пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину. Од тога, највише пријава је поднето на територији коју обухвата Регионално одељење Београд и то 12.852 пријаве, односно 70 одсто од укупног броја пријава. Регионално одељење Нови Сад примило је укупно 3.225 пријава а регионалне одељења Пореске управе у Нишу и Крагујевцу нешто изнад хиљаду пријава.

Прошле године, у законом предвиђеном року, до 15. маја 2014. године, на територији Републике Србије, примљено је укупно 17.972 пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2013. годину.

Највећи пријављени приходи, према тренутном пресеку стања, крећу се у распону од 100 до 260 милиона динара. Подносиоци пријава са највећим приходима углавном су из Београда и из већих градова у Србији. Подносиоци су у пореским пријавама исказали следећа занимања: дипломирани економиста, дипломирани правник, инжењер, доктор, директор, менаџер.

 

Назив општине

Број пријава ГПДГ поднетих до 15. маја 2015. године

Број пријава ГПДГ поднетих до 15. маја 2014. године

2015/2014

у %

Регионално одељење Београд

 

 

Нови Београд 2

3.283

3.466

94,72

 

Врачар

1.323

1.480

89,4

 

Вождовац

1.260

1.289

97,75

 

Звездара

1.240

1.216

102

 

Чукарица

1.135

1.117

101,6

 

Савски Венац

970

1.047

92,65

 

Стари Град

957

982

97,45

 

Земун

881

865

101,85

 

Раковица

463

479

96,66

Регионално одељење Нови Сад

 

 

Нови Сад 2

1.562

1.748

89,36

 

Суботица

217

241

90,04

 

Панчево

206

310

66,45

 

Зрењанин

161

402

40,04

 

Вршац

146

134

108,95

 

Петроварадин

105

122

86,06

Регионално одељење Ниш

 

 

Ниш-град

605

619

97,74

 

Пирот

128

70

182,86

 

Лесковац

83

91

91,21

Регионално одељење Крагујевац

 

 

Крагујевац-град

311

338

92,01

 

Ужице

143

95

150,52

 

Чачак

105

98

107,14

 

Крушевац

96

119

80,67

 

Краљево

93

111

83,78

 

Горњи Милановац

65

42

154,76

*Табеларни приказ градова у којима је поднето највише пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана.

Година

Полна структура подносиоца пријава за ГПДГ у %

Мушки

Женски

2010

68

32

2011

69

31

2012

69

31

2013

69

31

2014

70

30

2015

68

32

Подсећамо, почев од 1. априла 2015. године, пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана подноси се искључиво у електронском облику преко електронског сервиса Пореске управе на сајту www.poreskauprava.gov.rs. Порески обвезници су до 31. марта 2015. године, могли да поднесу пореску пријаву у папирном облику. Укупан број пореских пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину поднетих до 31. марта 2015. године, у папирном облику износи 9.250.

Сагласно одредбама Закона о порезу на доходак грађана, обвезници годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину су физичка лица – резиденти, за доходак остварен на територији Републике Србије и у другој држави, и нерезиденти, за доходак остварен на територији Републике Србије, који су у 2014. години остварили доходак већи од 2.211. 336 динара. Лични одбици код утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину износе, за пореског обвезника 294.845 динара (40% од просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици), а за издржаваног члана породице 110.567 динара (15% од просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици).

Надлежна организациона јединица Пореске управе решењем утврђује годишњи порез на доходак грађана а на основу: података из пореске пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана; података о оствареним опорезивим приходима, физичких лица из радног односа и ван радног односа, утврђених на основу података исплатиоца прихода; потврде исплатиоца прихода из члана 106. Закона о порезу на доходак грађана, односно члана 41. Закона о пореском поступку и пореској адиминистрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/02, ... 93/12) за 2014. годину; података из евиденције Пореске управе и других података који су од значаја за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана.

Осим ових података, Пореска управа Републике Србије неће објављивати друге статистичке податке у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2014. годину.

                                                                                                                             Биро за информисање